Utfordringer i Europas Kraftmarkeder

kraft
Framveksten av fornybare og ikke-kontrollerbare energikilder gir økte problemer med å predikere kraftflyten for de systemansvarlige, som Statnett. Hong Cai disputerer for doktorgraden 26. oktober. Foto: wikimedia
Disputas

12. oktober 2018 10:34

Utfordringer i Europas Kraftmarkeder

Hong Cai disputerer for doktorgraden ved NHH 26. oktober 2018 med avhandlingen «Essays on the European Electricity Markets».

hong cai
Hong Cai er PhD-kandidat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH.

I det europeiske kraftmarkedet er prisene i ulike regioner koblet sammen gjennom en felles prisingsmekanisme, for å sikre effektiv utnyttelse av ressurser, inklusive overføringskapasiteten i strømnettet. Framveksten av fornybare og ikke-kontrollerbare energikilder gir økte problemer med å predikere kraftflyten for de systemansvarlige, som Statnett. Den nåværende prisingsmekanismen er basert på soneprising, der kraftflyten representeres ved hjelp av svært forenklede modeller.

Avhandlingen til Hong Cai diskuterer alternative prisingsmekanismer, og den utforsker muligheter for og konsekvenser av å anvende disse i det europeiske kraftmarkedet.

Det første kapittelet i avhandlingen introduserer bakgrunnen for forskningen og gir et sammendrag av de neste fire kapitlene.

Det andre kapittelet introduserer en hybridmodell, der deler av systemet bruker soneprising, mens resten bruker nodeprising. Det diskuteres, ved hjelp av et forenklet eksempel med 13 noder, hvorvidt hybridmodellen kan være bedre for kraftsystemet.

Det tredje kapittelet bruker en mer realistisk modell med Tyskland, Polen, Slovakia og Tsjekkia for å undersøke om et land kan tjene på å bruke nodeprising når innenlands kraftoverføring i stor grad påvirkes av fornybar produksjon i nabolandene. Cai viser at hybridprising kan gi dårligere ressursutnyttelse enn nodeprising, og at modellen kan gi feilaktige prissignaler. Hybridprising vil likevel være bedre enn soneprising.

I det fjerde kapittelet diskuterer Cai FBMC (Flow-Based Marked Coupling). Dette er en prisingsmodell som nylig har blitt introdusert i det europeiske kraftmarkedet. Kapittelet drøfter noen av de problemene som kan oppstå når denne prisingsmodellen skal implementeres. Selv om velferden i day-ahead-markedet kan være høyere, kan dette være knyttet til høyere motkjøpskostnader, og den nye modellen vil ikke nødvendigvis gi en bedre utnyttelse av ressursene enn den nåværende ATC-modellen (Available Transfer Capacity). Cai undersøker, ved hjelp av en simulering basert på et standard testproblem fra litteraturen, hvordan inndelingen i prissoner kan virke inn på ytelsen til både FBMC- og ATC-modellen.

Veileder:

Førsteamanuensis Endre Bjørndal, Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Tid og sted:

Jebsen-senteret., NHH, 26. oktober 2018

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Financial transmission rights in a nodal pricing system and relevance for mixed nodal and zonal systems.

Bedømmelseskomiteen:

Avdelingsleder Linda Rud (leder for komiteen), Forskningsadministrativ avdeling, NHH
Professor Asgeir Tomasgard, NTNU
Professor Yves Smeers, Université Catholique de Louvain

Om kandidaten:

Hong Cai har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH. Hun har også mastergraden sin fra Norges Handelshøyskole.

Kontakt:

Hong.Cai@nhh.no