Effektiviteten i norske nettselskaper

kraftledninger
Målet med Ørjan Mydlands avhandling er å øke forståelsen av effektivitetsmål og metoder, og å få mer kunnskap om markedsstrukturen innen distribusjon av elektrisitet. Foto: pxhere.com
Disputas

26. november 2018 13:12

Effektiviteten i norske nettselskaper

Ørjan Mydland disputerer for doktorgraden ved NHH 10. desember 2018 med avhandlingen «Essays on efficiency and economies of scope and scale in electricity networks».

Ørjan Mydland.
Ørjan Mydland, PhD-student ved Institutt for foretaksøkonom, NHH.

Strømmarkedet i Norge består på den ene siden av konkurranseutsatt næring innen produksjon og salg av strøm hvor alle konsumenter kan kjøpe strøm fra ulike tilbydere. På den andre siden består strømmarkedet også av nettselskapene som er naturlige monopol, og som har ansvar for distribusjon av strøm. På grunn av høye investeringskostnader, er det kun ett selskap per konsesjonsområde. Dette medfører at alle må betale nettleie til dette ene nettselskapet. Elektrisitetsindustrien er kompleks, fordi produksjon og konsum av elektrisitet må skje samtidig. Med den norske Energiloven (1991), var det kun nettselskapene som ble regulert, mens produksjon og salg av elektrisitet ble konkurranseutsatt.

Målet med Ørjan Mydlands avhandling er å øke forståelsen av effektivitetsmål og metoder, og å få mer kunnskap om markedsstrukturen innen distribusjon av elektrisitet. 

Den første studien omhandler stordriftsfordeler i de norske nettselskapene. Studien viser at det eksisterer uutnyttede stordriftsfordeler blant de norske nettselskapene, og at dette ser ut til å øke over tid. I den andre studien viser Mydland at det, spesielt for de minste selskapene, eksisterer det store samdriftsfordeler for de selskap som både produserer og distribuerer strøm. I den tredje studien viser resultatene at det eksisterer sammenslåingsgevinster blant et utvalg nettselskaper, men målt i forhold til de totale kostnadene i industrien, er gevinstene relativt små. Den fjerde studien er en effektivitetsanalyse av de norske nettselskapene. Effektivitetsmålene blir splittet inn i tidsavhengig og tidsuavhengig ineffektivitet. Studien skiller også mellom teknisk ineffektivitet som skyldes for høyt kostnadsnivå i forhold til produksjonsnivå, og ineffektivitet som skyldes feil sammensetning av innsatsfaktorene i produksjon. I den norske reguleringsmodellen måles teknisk effektivitet. Resultatene i studien kan tyde på at dersom det tas hensyn til feil sammensetning av innsatsfaktorer i produksjon, så er kostnadsnivået for høyt, også for de mest effektive nettselskapene i den norske reguleringsmodellen.

Veiledere:

Professor Mette Bjørndal (hovedveileder), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Førsteamanuensis Endre Bjørndal, Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Gudbrand Lien, Høgskolen i Innlandet

Tid og sted:

Karl Borch Aud,, NHH, 10. desember 2018

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

An Appropriate Regulatory Regime for Decentralized Energy Generation and Geographically Noncontiguous Networks

Bedømmelseskomiteen:

Professor Jan Ubøe, Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Anne Neumann, DIW Berlin/University of Potsdam

Professor David Saal, School of Business and Economics, Loughborough University

Om kandidaten:

Ørjan Mydland har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH. Han er cand.polit.fra NTNU. Mydland er førstelektor ved Handelshøgskolen Innlandet.

Kontakt:

orjan.mydland@inn.no