Med far bak murene

Håndjern
Omtrent én million barn i EU har en forelder i fengsel, det vil si at i omtrent annenhver skoleklasse sitter det et barn med en far eller mor i fengsel. Foto: Pixabay.com
Innlegg

26. januar 2018 08:22

Med far bak murene

Far i fengsel, istedenfor betinget dom, betyr lite for barns skoleprestasjoner og kriminelle løpebane.

Hva skjer med barnet når far blir sendt i fengsel sammenlignet med når far får betinget fengselsstraff eller samfunnsstraff? Dette spørsmålet ser jeg og forskerkolleger nærmere på i en ny artikkel.

Vi finner ingen effekter på barns sannsynlighet for å begå en kriminell handling eller på skoleprestasjoner i årene etter at far er i fengsel. En ny svensk studie finner heller ingen effekter på skoleprestasjoner, men en klar økning i sannsynligheten for at barnet begår kriminalitet i årene etter at far er i fengsel.

Teoretisk kan det være positivt å fjerne far hvis han bidrar negativt til barnets omgivelser, men disse studiene tyder på at dette ikke gjelder i Norge eller Sverige.

Mange barn har forelder i fengsel

Det er gjort en god del forskning på hvordan det går med individer som kommer i fengsel etter at de kommer ut. Men en ofte oversett gruppe er barna til de som sitter i fengsel. Omtrent 1 million barn i EU har en forelder i fengsel, det vil si at i omtrent annenhver skoleklasse sitter det et barn med en far eller mor i fengsel.

For foreldre kan fengsel redusere fremtidig kriminalitet ved å skremme en bort fra fremtidig kriminalitet, og rehabilitere gjennom skolegang, rusmestring eller arbeidstrening. Men fengsel kan også øke fremtidig kriminalitet ved å holde en borte fra det ordinære arbeidslivet, eller gjennom dannelse av nye kriminelle nettverk i fengsel.

Hvordan det går med forelderen i arbeidslivet og om de fortsetter å begå kriminalitet etterpå, vil påvirke hvordan det går med barnet. Det kan være negativt for barn gjennom emosjonelle traumer knyttet til å ha en forelder i fengsel, økt stigma og mobbing eller finansielle utfordringer ved å miste inntekten til en av foreldrene. Men det kan også avskrekke barn fra å ende i samme situasjon som forelderen, og det kan være positivt å fjerne en forelder hvis denne bidrar negativt til barnets omgivelser.

Sliter med å komme i jobb

Det er vanskelig å skille effekten av å ha far i fengsel fra andre risikofaktorer for barnet. Barn som har en far i fengsel, har for eksempel ofte mindre stabile hjemmeforhold enn andre, og kan være bosatt i nabolag med mer kriminalitet. For å separere effekten av at far er i fengsel fra disse andre risikofaktorene for barns utfall, kobler vi SSBs kriminalitetsstatistikk til data fra domstolene.

I domstolen er det tilfeldig hvilken dommer som hører ulike saker, og det viser seg at det er stor variasjon i hvor ofte ulike dommere idømmer ubetinget fengselsstraff selv i samme sakstype. Litt forenklet sammenligner vi hvordan det går med barn med fedre som fikk saken sin prøvd av en snill dommer og derfor fikk betinget fengselsstraff, samfunnsstraff eller bot, med lignende barn med fedre som fikk saken sin prøvd av en streng dommer og derfor endte med ubetinget fengselsstraff.

For fedre finner vi at fengsel ikke påvirker sannsynligheten, hverken positivt eller negativt, for å begå kriminalitet i årene etter at man kommer ut av fengsel. Men fordi en kommer i fengsel, har man større sannsynlighet for å miste jobben. Og selv fem år etter at man var i fengsel er deltagelsen i arbeidsmarkedet lavere, fordi man fikk fengselsstraff.

Ingen effekt på skoleprestasjoner

Dette kan derfor tyde på at det oppstår finansielle utfordringer ved å ha far i fengsel. Allikevel ser ikke dette ut til å påvirke barna negativt. Samtidig som vi har jobbet med vår studie har en svensk artikkel som bruker samme metode sett på det samme spørsmålet. De finner ingen effekter på skolepresentasjoner (som samsvarer med våre funn), og en høyere sannsynlighet for å begå kriminalitet i fremtiden for barn med fedre som blir fengslet.

Sannsynligheten for å begå kriminaliteten går opp for barn av de mest ressurssvake foreldrene. I den norske konteksten er det for få slike familier til å kunne se på om vi finner det samme.

Sett under ett tyder de to studiene på at eventuelle positive effekter av å fjerne en negativ påvirkning i barnets liv ikke dominerer. I den svenske studien har de beregnet at den sosiale kostnaden av fengsel for foreldre er dobbel så stor som for dem som ikke er foreldre. I Norge er den lavere, men vi kan ikke utelukke at den er stor også for noen typer familier i Norge. Når totalkostnader for fengsel beregnes bør disse kostnadene også beregnes, og tas med.

Kronikken var på trykk i Dagens Næringsliv 26. januar 2018.

Les også:

Legalisering av medisinsk marihuana reduserer kriminalitet

- Når et land legaliserer marihuana, utkonkurreres det ulovlige stoffet. Mye av kriminaliteten forsvinner. Dette kommer frem i en ny studie om legalisering av medisinsk marihuana i USA.