Avhandling: corporate finance

hus
I den tredje artikkelen undersøker Yun Tang hvordan forenklet tilgang til å øke huslånet etter økte boligpriser påvirker finansieringen av selskaper. I 2005 begynte ledende norske banker å tilby rammelån til boliglånskunder, et produkt som gjorde det langt enklere å realisere økte verdier fra boligprisoppgangen. Foto: pexels.com
Disputas

9. mai 2017 08:56

Avhandling: corporate finance

Yun Tang disputerer for doktorgraden ved NHH 15. mai 2017 med avhandlingen «Essays on Empirical Corporate Finance».

Yun Tang sin avhandling omfatter tema innen empirisk corporate finance. Avhandlingen består av tre artikler innen områdene selskapsstyring, innovasjon (forskning og utvikling) og selskapsfinansiering gjennom eierens boliglån.

Den første artikkelen analyserer sammenhengen mellom et selskaps kunderelasjoner og administrerende direktørs avlønning. Et selskap kan oppnå effektiviseringsgevinster gjennom en konsentrert kundebase. En slik konsentrasjon av salget på få kunder kan samtidig øke selskapets risiko.

Tang viser at en konsentrert kundebase kan påvirke administrerende direktørs avlønning positivt på to ulike måter: Kunde-drevet risiko og tette bånd til kundene. Hun finner støtte for hypotesen ved bruk av et større utvalg av amerikanske selskaper.

I den andre artikkelen, studerer Tang og medforfatterne hvordan usikkerhet rundt gevinstene av forskning og utvikling påvirker investeringer i FoU. Et sentralt kjennetegn ved FoU-aktiviteter er usikkerhet rundt framtidige gevinster. Denne usikkerheten er todimensjonal: Størrelsen på gevinsten og på hvilket tidspunkt gevinsten vil bli materialisert. Artikkelen inneholder en modell som viser at usikkerhet om tidspunktet kan påvirke FoU-investeringer positivt. De empiriske resultatene er konsistent med modellens prediksjoner.

Den tredje artikkelen undersøker hvordan forenklet tilgang til å øke huslånet etter økte boligpriser påvirker finansieringen av selskaper. I 2005 begynte ledende norske banker å tilby rammelån til boliglånskunder, et produkt som gjorde det langt enklere å realisere økte verdier fra boligprisoppgangen. Artikkelens hypotese er at denne økte finansieringstilgangen medførte at husholdninger enklere kunne låne opp med sikkerhet i boligen og så investere ny kapital i sin egen virksomhet. Dette er særlig aktuelt for private selskaper med personlige aksjonærer. Denne prediksjonen støttes av empirisk analyse.

Veiledningskomiteen:

Førsteamanuensis Xunhua Su (hovedveileder), Institutt for finans, NHH

Førsteamanuensis Francisco Santos, Institutt for finans, NHH

Førsteamanuensis Han Xia, UT Dallas

Tid og sted:

Jebsen-senteret, NHH, 15. mai 2017
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Operational risk and corporate compensation policy

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Aksel Mjøs (leder for komiteen), Institutt for finans, NHH

Førsteamanuensis Daniel Chi, Lee Business School, University of Nevada

Førsteamanuensis Dong Yan, Stockholm School of Economics

Om kandidaten:

Yun Tang har vært stipendiat ved Institutt for finans, NHH. Tang har en mastergrad i finans og økonomi fra CEMFI (Center for Monetary and Financial Studies) i Madrid og bachelorgraden i finansiell økonomi fra Sichuan University.

Kontakt: Yun.Tang@nhh.no

Les Forskningsnytt fra NHH