«Energiforbruk til norske husholdninger og økonomisk ulikhet»

«Energiforbruk til norske husholdninger og økonomisk ulikhet»

Formål

Prosjektet studerer hvordan økonomisk ulikhet i Norge påvirkes av ulike offentlige inngrep ved bruk av nye data om energiforbruket til norske husholdninger. På den ene siden lar dette oss studere omfordelingseffekter av energiprissjokk og energisubsidier. På den annen side gir data om energiforbruk en mulighet til å måle unndragelse av skatt på eiendom, som er en stor kilde til formuesulikhet.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

NHH alene ansvarlig for håndtering av dataene, inkludert personopplysninger. Det betyr at behandlingsansvarlig ved NHH styrer dataleveranse, lagring og tilgang til opplysninger. Tilgang til dataene gis kun til forskere med tilknytning ved NHH og godkjenning av SSB. Universitetet i Mannheim er samarbeidspartner i prosjektet og vil bidra med publisering, formidling, konseptualisering og økonometrisk ekspertise. Forskere fra Universitetet i Mannheim har kun tilgang til dataene gjennom å få en forskertilknytning til NHH med en personlig IT-konto.

Hvorfor er du inkludert i studien?

Personopplysningene kommer fra SSBs registerdata. Det er innhentet tillatelse til bruk av personopplysninger fra SSB, inkludert en vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact As-sessment, DPIA). Grunnlaget for utlevering finnes i personopplysningsloven, artikkel 6 nr. 1e.

Hva innebærer prosjektet for deg?

Datamaterialet er en ren registerstudie som omfatter alle voksne i Norge over 18 år. Prosjektet vil derfor ikke være i kontakt med de registrerte eller kjenne deres identitet. Opplysninger inneholder informasjon om energiforbruk, utdanning (høyeste utdanningsnivå), inntekt (lønnsinntekter, kapitalinntekter, næringsinntekter) og formue (realkapital, finanskapital som aksjer og bankinnskudd). Alle direkte identifiserende opplysninger avidentifiseres av SSB før utlevering av data sånn at det ikke er mulig å gjenkjenne enkeltindivider i datasettet. 

Du kan protestere

Du kan når som helst protestere mot at du inkluderes i dette forskningsprosjektet, og du trenger ikke å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du velger å protestere.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Vi vil kun bruke opplysningene om deg til de formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Avidentifiserte data lagres på en sikker forskningsserver med flerfaktorautentisering og adgangslogg ved NHH (Norges Handelshøyskole), hvor kun personer med tillatelse fra SSB (prosjektledere og medarbeidere) har tilgang. Individer inkludert i prosjektet vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjoner av studieresultater.

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?

Opplysningene skal slettes når prosjektet avsluttes, noe som etter planen er 31.12.2029.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg fordi forskningsprosjektet er vurdert å være i allmennhetens interesse, men du har anledning til å protestere dersom du ikke ønsker å bli inkludert i prosjektet.

På oppdrag fra Norges Handelshøyskole har Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandørs person-verntjenester vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • å protestere
  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg
  • å få rettet personopplysninger om deg,
  • å få slettet personopplysninger om deg, og
  • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å vite mer eller å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

Hvis du har spørsmål knyttet til vurderingen av prosjektet som er gjort av Sikts personverntjenester, kan du ta kontakt med: