Master Theses Topics

Master Theses Topics

Here is a list of possible topics to write a Master thesis under the supervision of NoCeT’s researchers:

Detection of tax evasion by unsupervised learning

Description: Unsupervised learning is the study of patterns in a dataset when there is no explicit response variable one would like to explain the variation of. Can unsupervised learning techniques be used to detect tax evasion with any precision? Are tax authorities exploiting such techniques when they lack an explicit response variable? Is there a reason to use unsupervised learning if only an error-ridden response variable is available? The questions can be answered by a combination of a literature study, an investigation of how tax authorities use unsupervised learning and comparison of supervised and unsupervised methods on simulated and real data.

Data source: Tax returns and other sources from Tax Norway

Supervisor: Jonas Andersson

Den offentlige innkjøpers rolle som en viktig samfunnsaktør

Description: Norge bruker over 500 mrd. kroner årlig på offentlige anskaffelser. En offentlig innkjøper sitter således med store muligheter til å bidra i arbeidet mot arbeidslivskriminialtet og sosial dumping/svart økonomi. Allerede i formålsparagrafen i lov om offentlige anskaffelser (LOA) er innkjøper forpliktet til å i vareta samfunnsmessige hensyn. I sin behandling påpekte Stortinget at dette også betydde kampen mot arbeidslivskriminalitet.  Regelverket gir et stort handlingsrom for innkjøper. Spørsmålet blir hvordan kommunale og fylkeskommunale enheter i Norge bruker dette handlingsrommet. Ledelsesforankring er et viktig stikkord her. Uten en forankring på alle plan (politiske vedtak osv.) vil innkjøper møte større utfordringer. 

Hvilke strategidokumenter har innkjøper utarbeidet, og blir disse fulgt? Vi har fått mange ulike modeller som er politisk vedtatt (f.eks. Oslomodellen). Er det mulig å se noen resultater av disse? Hva med "10 gode grep" som ble utarbeidet. Er denne blitt brukt, og hvordan? Noen kommuner og offentlige organisasjoner har hatt problemer i forbindelse med mulig arbeidslivskriminalitet og sosial dumping (f.eks. måtte en kontrakt lyses ut på nytt av Helse Bergen etter at leverandør kastet inn kortene. I dette tilfelle hadde Helse Bergen allerede blitt advart om at det valgte tilbudet «luktet» social dumping. En daglig leder i et malerfirma måtte for noen måneder siden møte i retten, tiltalt for å ha organisert svart arbeid på Stortinget) Har disse hendelsene gitt noen endringer/forbedringer i organisasjonen og dens innkjøpsstrategi?

Data: Casebasert oppgave

Starting Point: Ta kontakt med relevante aktører (Difi, Bergen (eller annen) kommunes innkjøpsavdeling, Helse Bergen, KS,…) Bjørnstad, Winger Eggen og Tofteng, 2016. Samlet vurdering av satsingene mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, Rapport nr. 54-2016, Samfunnsøkonomisk analyse AS

Supervisor: Malin Arve

Bygg og anlegg

Description: Vi observerer at bygg/anlegg har et fokus i media hvor flere stor utbygginger gis til utenlandske aktører, og hvor det oppstår utfordringer i utførelsen av prosjekter. Sist nå med Follo banen hvor et italiensk selskap gikk konkurs med påfølgende forsinkelser i prosjekt. Analyser/datasammenstillinger innenfor dette tema kunne gitt oss nyttig informasjon i forhold til å se på mulige skatterelaterte risikoer knyttet til slike prosjekt. I tillegg kunne en analyse av lønnsomhet mellom norske og utenlandske selskap i forhold til prosjektutførelse i Norge være av stor interesse.

Mulig problemstilling: Kan vi se noen forskjeller i marginer/resultater mellom norske og utenlandske aktører i bygg og anleggs-bransjen? Kan det være slik at utenlandske aktører som bruker filialer for sitt oppdrag i Norge, foretar feilaktig allokering til fast driftssted og/eller bruker priser ved konserninterne transaksjoner som ikke er armlengdes, og gjennom dette oppnår dårligere skattemessige resultat i Norge enn hva norske selskap oppnår for tilsvarende oppdrag. I første omgang er det ønskelig å få analysert om det faktisk kan påvises en forskjell i resultatene som rapporteres for filialer av utenlandske foretak og norske foretak i bransjen. Dersom slik forskjell kan påvises, blir oppfølgingsspørsmålet om vi kan finne årsaken(e) til dette.

Data: Regnskapsdata

Starting Point: BUS444 (eller annet økonometrikurs) Willmore, 1986. The comparative performance of foreign and domestic firms in Brazil, World Development Bellak, 2004. How domestic and foreign firms differ and why does it matter?, Journal of Economic Surevys

Supervisor: Malin Arve

Quantify and explain the black/white gaps in reports, arrests and earnings in US crime

Description: Recent focus on police brutality with respect to the black racial minority in the US has highlighted an anecdotal gap between races in crime. In its most common form, police officers feel that they are more likely to capture criminals if they stop and frisk black citizens. This leads to blacks and Hispanics experiencing on average more contacts with the police than whites. On the other hand, the majority of crimes (70%) are committed by whites. When we look at arrest probabilities, we observe that reported black perpetrators have a lower likelihood of arrest than reported white perpetrators. There is a need to draw the overall picture of white-black criminality and how discrimination and racial profiling influences these outcomes. A novel feature of this analysis can be the discussion of criminal earnings, together with a detailed analysis on how reporting, earnings and arrest are inter-related.

Data: National Incident Based Reporting System, US

Starting point:  Knowles, J., Persico, N. and Todd, P., 2001. Racial bias in motor vehicle searches: Theory and evidence. Journal of Political Economy, 109(1), pp.203-229. Fryer Jr, R.G., 2016. An empirical analysis of racial differences in police use of force (No. w22399). National Bureau of Economic.

Research Supervisor: Evelina Gavrilova-Zoutman

The Errors of Witnesses: Impacts of faulty witness reports on crime statistics

Description: It is well known that witness accounts on crime are often unreliable. The effects of stress or poor light on the victim can create a skewed perception of how the perpetrator looked. This, coupled with an unconscious discriminatory bias, leads to the victim reporting that the perpetrator was unknown or from the black racial minority. Often the witness report is based on an estimate – e.g. “ the perp looked black, around 25 years”. Comparing actual arrests to reports, we can try to put a number on the amount of witness error. This can impact the computation of statistics on black/white, male/female and young/old crime gaps. What if blacks are actually responsible for a very small fraction of crimes? What if females are responsible for more crimes? This could lead us to rethink current racial profiling strategies in crime detection.

Data: National Incident Based Reporting System, US

Starting point: Imbens, G.W. and Lemieux, T., 2008. Regression discontinuity designs: A guide to practice. Journal of econometrics, 142(2), pp.615-635. Fryer Jr, R.G., 2016. An empirical analysis of racial differences in police use of force (No. w22399). National Bureau of Economic.

Research Supervisor: Evelina Gavrilova-Zoutman

Sivilrettslig inndragning av utbytte fra kriminelle handlinger

Description: JD nå jobber med forslag til lov om sivilrettslig inndragning (etter en utredning av prof. Jon Petter Rui). Tidligere er det blitt foreslått en nasjonal enhet som skal sikre fratagelse av verdier gjennom både sivilrettslige og strafferettslige verktøy. Disse to tiltakene ble utredet parallelt. Regjeringen sa nylig at dette hadde noen praktiske hindre, uten å gå nærmere inn på hva disse er. Er sivilrettslig inndragning et effektivt virkemiddel? Kan det bøte på det ofte rapporterte problemet om manglende kapasitet og/eller kompetanse i politidistriktet? Hva er de praktiske hindringene regjeringen refererer til? Hva er erfaringene i andre land som har brukt dette, hva er potensielle fallgruver og hva har hatt best effekt? Hvor stor er den preventive effekten av å ramme utbyttet/profitten fra den kriminelle virksomheten? Samarbeidsforum kan bidra som diskusjonspartner.

Supervisor: Evelina Gavrilova-Zoutman

Utvidelse av kontroll- og sanksjonshjemlene til kontrolletatene

Description: Er det oppgaver som i dag tilligger politi/påtalemyndigheten, som heller kan legges til andre etater, slik at straffeforfølgningen og dermed etterlevelsen styrkes? Mange andre land har slike ordninger, også land det er naturlig å sammenlikne seg med. I Danmark har f.eks. skatteetaten hjemmel til å skrive ut administrative straffegebyr på opp mot 440 000 kr ved forsettlig skatteunndragelse på opp til 250 000, og straffegebyr uten maksgrense for grov uaktsom unndragelse, der skattyter erkjenner forholdet. Skatteetaten kan også skrive ut «ordensbøder» på mellom 1 000 og 5 000 kr, for forhold som ikke har medført unndragelser. I Sverige har Skatteverkets skattebrottsenheter (SBE) etterforskningskompetanse i straffesaker. Etterforskningskompetansen er regulert i Lag (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar. Det er etablert SBE-kontorer i åtte av Sveriges største byer, og bemanningen er på totalt ca 200 personer. Det er statsadvokaten som beordrer og styrer etterforskingen i regi av Skattebrottsenheter. Sverige har et eget myndighetsorgan, Ekobrottsmyndigheten, som er underlagt Justisdepartementet på linje med riksåklagaren og rikspolischefen. Hadde vært fint å vite mer om erfaringene med dette.

Supervisor: Evelina Gavrilova-Zoutman

Role of external auditing for corporate compliance with criminal law regulations

Description: Regarding the aero-engine maker Rolls Royce, the UK Serious Fraud Office (SFO) revealed 12 counts of conspiracy to corrupt or failure to prevent bribery in seven countries - Indonesia, Thailand, India, Russia, Nigeria, China and Malaysia. KPMG found "matters of concern" in additional overseas markets and reported as a key audit matter. Now The Financial Reporting Council (FRC) will probe the accountancy giant's oversight of Rolls-Royce's financial statements covering four years. What can this case tell us about the potential and expected impact of external auditing on corporations’ compliance with government regulations of profit enhancing crime?

Supervisor: Tina Søreide

Managing the risks associated with risk management

Description: Increasingly, law enforcers take corporations’ risk management practices into account in evaluating negligence and liability in corporate crime cases, including bribery cases. For managers, owners and auditors it is far from clear what sort of risk management is suitable and sufficient in various contexts and world regions. What is the quality/reliability of the obtainable corruption risk information in various contexts? What sort of anti-corruption risk management system are reasonable in a cost-benefit perspective? What are the potential consequences for a corporations and responsible leaders if regulators find its risk management routines inadequate? What are and should be the responsibility of auditors?

Supervisor: Tina Søreide

Helping senior management not to know too much

Description: Senior management of multinational organizations are often able to claim plausible deniability as a result of the deliberate decisions of lower-level managers not to inform them of questionable practices. For example, Rune Bjerke did not know about the ‘post office companies’ in Seychelles that facilitated tax evasion. Even though the questionable practices are not directly illegal, the failure not to share information perpetuates various forms of unethical behavior in organizations. What are the necessary conditions for lower-level managers to protect senior management’s claim to plausible deniability? What reporting structures do firms use to ensure a good flow of sensitive information to upper-level management? How can senior management communicate that they would like to (not) receive sensitive information from lower-level management?

Supervisor: Tina Søreide

How did the US Tax Bill affect M&As?

Description: The 2017 TCJA may significantly change the pattern of corporate M&As. For instance, it has lifted the original use requirement for immediate depreciation of acquired assets. That makes it much more attractive to structure deals as asset purchases rather than stock acquisitions. Furthermore, net operating losses before and after January 1, 2018 are treated differently.

Data: Zephyr or SDC Platinum

Supervisor: Maximilian Todtenhaupt