Interested in Writing a Master Thesis with US?

17 September 2018 13:05

(updated: 17 September 2018 19:46)

Interested in Writing a Master Thesis with US?

We offer Master Theses topics for the upcoming deadline on October 15, 2018

If you are interested in one of the topics, please contact the corresponding supervisor and check the availability of the topic.

Note that the list comprises topics described in English and Norwegian. The Norwegian topics typically require knowledge of the Norwegian language (data access etc.).

Topic Supervisor

Den offentlige innkjøpers som en viktig samfunnsaktør 
Norge bruker over 500 mrd. kroner årlig på offentlige anskaffelser. En offentlig innkjøper sitter således med store muligheter til å bidra i arbeidet mot arbeidslivskriminialtet og sosial dumping/svart økonomi. Allerede i formålsparagrafen i lov om offentlige anskaffelser (LOA) er innkjøper forpliktet til å i vareta samfunnsmessige hensyn. I sin behandling påpekte Stortinget at dette også betydde kampen mot arbeidslivskriminalitet. Regelverket gir et stort handlingsrom for innkjøper. Spørsmålet blir hvordan kommunale og fylkeskommunale enheter i Norge bruker dette handlingsrommet. Ledelsesforankring er et viktig stikkord her. Uten en forankring på alle plan (politiske vedtak osv.) vil innkjøper møte større utfordringer.

Hvilke strategidokumenter har innkjøper utarbeidet, og blir disse fulgt? Vi har fått mange ulike modeller som er politisk vedtatt (f.eks. Oslomodellen). Er det mulig å se noen resultater av disse? Hva med ""10 gode grep"" som ble utarbeidet. Er denne blitt brukt, og hvordan? Noen kommuner og offentlige organisasjoner har hatt problemer i forbindelse med mulig arbeidslivskriminalitet og sosial dumping (f.eks. måtte en kontrakt lyses ut på nytt av Helse Bergen etter at leverandør kastet inn kortene. I dette tilfelle hadde Helse Bergen allerede blitt advart om at det valgte tilbudet «luktet» social dumping. En daglig leder i et malerfirma måtte for noen måneder siden møte i retten, tiltalt for å ha organisert svart arbeid på Stortinget) Har disse hendelsene gitt noen endringer/forbedringer i organisasjonen og dens innkjøpsstrategi?

Data: Casebasert oppgave.

Starting Point: Ta kontakt med relevante aktører (Difi, Bergen (eller annen) kommunes innkjøpsavdeling, Helse Bergen, KS,…)

Bjørnstad, Winger Eggen og Tofteng, 2016. Samlet vurdering av satsingene mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, Rapport nr. 54-2016, Samfunnsøkonomisk analyse AS

In cooperation with Skatteetaten

Malin Arve

Bygg og anlegg
Vi observerer at bygg/anlegg har et fokus i media hvor flere stor utbygginger gis til utenlandske aktører, og hvor det oppstår utfordringer i utførelsen av prosjekter. Sist nå med Follo banen hvor et italiensk selskap gikk konkurs med påfølgende forsinkelser i prosjekt.

Analyser/datasammenstillinger innenfor dette tema kunne gitt oss nyttig informasjon i forhold til å se på mulige skatterelaterte risikoer knyttet til slike prosjekt. I tillegg kunne en analyse av lønnsomhet mellom norske og utenlandske selskap i forhold til prosjektutførelse i Norge være av stor interesse. Mulig problemstilling: Kan vi se noen forskjeller i marginer/resultater mellom norske og utenlandske aktører i bygg og anleggs-bransjen?

Kan det være slik at utenlandske aktører som bruker filialer for sitt oppdrag i Norge, foretar feilaktig allokering til fast driftssted og/eller bruker priser ved konserninterne transaksjoner som ikke er armlengdes, og gjennom dette oppnår dårligere skattemessige resultat i Norge enn hva norske selskap oppnår for tilsvarende oppdrag.

I første omgang er det ønskelig å få analysert om det faktisk kan påvises en forskjell i resultatene som rapporteres for filialer av utenlandske foretak og norske foretak i bransjen. Dersom slik forskjell kan påvises, blir oppfølgingsspørsmålet om vi kan finne årsaken(e) til dette.

Data: Regnskapsdata

Literature:

 • Willmore, 1986. The comparative performance of foreign and domestic firms in Brazil, World Development
 • Bellak, 2004. How domestic and foreign firms differ and why does it matter?, Journal of Economic Surevys

In cooperation with Skatteetaten.

Malin Arve

Sentralisering vs. desentralisering av innkjøp
Difi ved Statens innkjøpssenter har inngått fem nasjonale rammeavtaler som den offentlige sektoren i Norge kan benytte. Difi snakker om store besparelser og estimerer besparelsen til å være cirka 230 millioner kroner i året. Samtidig advarer Konkurransetilsynet og Lars Sørgård for at sentraliserte innkjøp kan slå feil og at det er fare for svekket konkurranse.

Hva er fordeler og ulemper ved sentralisering av innkjøp (i staten men også i bedrifter og organisasjoner)? I lys av teori og forskning på området, hvor store besparelser kan vi egentlig snakket om i Statens innkjøpssenter?

Data: Innkjøpsavtaler inngått gjennom Statens innkjøpssenter, intervju av innkjøpere (både sentralt i Difi og ute i offentlige institusjoner i Norge)

Fra media:

Malin Arve
Economics of organization and management control
including the use of bonus pay (case studies or across companies), how to measure performance, balanced scorecard (or alternative ways to use key performance indicators for management control purposes), drivers of profitability in an industry or a company, beyond budgeting, transfer pricing, and organizational boundaries.
Iver Bragelien

Telenor boten
Konkurransetilsynet gav i juni Telenor 788 mill. i bot. De mener Telenor har misbrukt sin markedsmakt ved å forhindre at et tredje mobilnett ble utbygd, og ilegger selskapet 788 millioner i overtredelsesgebyr. Telenor nekter for å ha gjort noe galt. Hva ligger bak denne boten? Er den korrekt?

Krav: God bakgrunn i Industrial Organization. Konkurranserett bra men ikke nødvendig

Øystein Foros
Telia-Get fusjonen
Gjøre en konkurranseanalyse av media/telemarkedet.
Øystein Foros
Konkurransen i mobilmarkedet
Sammenligne f.eks. Norge og Finland som har ulik markedsstruktur. Mye deskriptiv empiri for å bedre forstå markedet og forskjellen mellom landene.
Øystein Foros
Bokavtalen
Kulturminister Trine Skei Grande har nylig foreslått å utvide bokavtalen. Det vil gi en lengre fastprisperiode og høyere priser på opptil 65 prosent av bøkene. Den norske bokavtalen, som gir forleggerne rett til å sette en fast pris på nye bøker, er havnet i søkelyset til Efta-landenes overvåkningsorgan Esa. Nylig besvarte Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), på vegne av den norske regjeringen, en rekke spørsmål fra Esa om forholdet mellom bokavtalen og EØS-avtalens eksplisitte forbud mot prissamarbeid i artikkel 53. Her kunne det være interessant å sammenligne med kommisjonens sak mot Amazon ift most-favored nation (MFN) klausuler.
Øystein Foros
Personalisert prising
Med utgangspunkt i prosjektet Moving towards the market of one? Competition with personalized pricing and endogenous mismatch costs, jobbe med applikasjoner? Kan også knyttet opp mot AI.
Øystein Foros

Innovation and Skattefunn
Innovation is seen as the key driver of firm productivity and economic growth. However, contrary to investments in tangible assets, innovation investments have a number of peculiarities. Especially, intangibility, a high level of uncertainty negatively affect the availability of external financing. In order to promote innovation in Norway, the government introduced a scheme that grants firms tax credits for granted projects – Skattefunn. The Norwegian Tax Administration aims to better understand the effect of Skattefunn on innovation, especially in towards the specific design of the tax incentive scheme.

In cooperation with Skatteetaten.

Steffen Juranek
Women and innovation in Europe
It can be empirically observed that women are underrepresented in science and research. This is likely to have negative consequences for firm productivity and economic growth because talent is not used efficiently. The aim of the Master Theses is to analyze the female share among inventors within Europe. What is the female share in Europe today? How did it develop over time? How does it differ across Europe? Why does it differ? How can it be increased?
Steffen Juranek
Bankruptcy prediction
Bankruptcy prediction is of interest to lenders, bank regulators, equity investors, bondholders and participants in the CDS market because probability of distress affects firm value and distribution of payouts to different stakeholders. The thesis should summarize the history of bankruptcy prediction, and describe the current state-of-the-art. Finally, it should be applied to a sample of Norwegian firms.
Steffen Juranek

Master Theses in cooperaation with Bybanen

Bybanen AS har i 10 år drevet vedlikehold av infrastruktur av Bybanen i Bergen, men i vedtak i fylkestinget i juni 2017 ble det bestemt at Bybanen AS skal ha alt ansvar for passasjertransport på Bybanen, og dermed blir vi fra 01.07.2019 en kommersiell leverandør av kollektivtjenester til Skyss på linje med Tide eller Nettbuss el. Vi har fremforhandlet en 8 årig avtale med en operatør (vognførere og trafikkledelse) som gjelder fra samme tidspunkt.

Avdeling for passasjertransport, som optimalisere rutetabell og kjøremønstre, er interessert i samarbeid med Master studenter. Bybanen vil bidra i diskusjoner og til å fremskaffe nødvendig datagrunnlag. Potensielle problemstillinger er:
 • Har Bybanen passasjergrunnlag nok til å bli et aksjeselskap som kan drives uten økonomisk støtte?
 • Har Bybanen passasjergrunnlag nok til å betjene oppbygging av kapital og betjene fremtidig investeringer?
 • Benchmarking av kostnader ved drift av Bybanen i Bergen opp mot andre europeiske bybanesystemer.
 • Økonomisk analyse av Bybanen gitt at Bybanen i Bergen en gang i fremtiden blir autonome trikker hvor man ikke har sjåførkostnader.
 • Har Bybanen passasjergrunnlag til å finansiere videre utbygging av Bybanen mot nord/vest uten bompengefinansierng?
 • Hvilke privat/offentlig finansiering skjer langs Bybane-traseen i relasjon til infrastrukturinvesteringene?
Trond Olsen

Topics on Organizational Econmics and Industrial Organization

Some examples from the past:

 • Om kontrakter og incentiver i ERP-implementering
 • En teoretisk analyse av innovasjonsinsentivene i Posten Norge AS
 • Digitalisering i Bygg- og anleggsnæringen Kundelojalitetsprogrammer i det norske dagligvaremarkedet
 • Utviklingen av markedsstrukturen i den norske dagligvarebransjen
 • Lønnsomhetsforskjeller i større foretak (norsk møbelbransje)
Trond Olsen
Dividend taxation, Cum-Cum Trading and Ex-Dividend Pricing
A common tax planning strategy among investors is to sell their stocks the day before dividends are due, and buy them back on the ex-dividend day. This strategy, known as cum-cum trading, allows investors to avoid paying dividend taxes. The Norwegian tax authorities are considering to implement policies that make cum-cum trading less attractive in order to generate more dividend tax revenue. Your task will be to see how cum-cum trading relates to taxation and other policy variables, using international stock market data. Questions that you could answer in this topic are: Do stock market experience excess trade around the dividend day? Does excess trade relate to the dividend tax rate? Do stock prices reflect the level of the dividend tax? Are policies aimed at combatting cum-cum trading effective in other countries?
Floris Zoutman

Formuesforvaltere og finansrådgivere med norske kunder som målgruppe

 • Hvem er aktørene? Oversikt over formuesforvaltere og finansrådgivere for norske privatkunder.
 • Er det forskjellige aktører som gir råd, tilbyr konto, investeringer, eiendom, stråselskaper, utenlandske betalingskort o.l.? Hvem samarbeider om hva? Hvem er kontaktpunktet til kunden?
 • Hvor store verdier forvalter de for norske kunder - Markedsføringsstrategier
 • Hvem er kunder og hvordan de rekrutteres
 • Hva selger de og til hvem?
 • Hvor mye skatt sparer kundene på tjenestene?
 • Er det mulig å si noe om det er skattemotivert eller andre årsaker til bruk?
 • Kan studentene se hvordan produktene som blir solgt til norske kunder eventuelt kan bli misbrukt til skatteunndragelse? Hvordan? Hvor er smutthullene?

In cooperation with Skatteetaten

Floris Zoutman