Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for studiet Bærekraftig finans.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Dette studiet gir innsikt i hvordan integrere bærekraft i økonomisk analyse av selskaper og investeringsporteføljer. Hovedoppgaven til det finansielle systemet er å allokere finansiering der den skaper høyest avkastning. Mens tradisjonell finans fokuserer på økonomisk avkastning og verdsettelse, inkluderer bærekraftig finans den tilleggsrisikoen, så vel som nye muligheter, basert på en omfattende analyse av miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) hensyn. Analysen inkluderer også en bredere analyse av ESG-eksternaliteter. Målet er å trene studentene i å inkludere bærekraftsperspektivet i en solid finansanalyse, og tilegne seg relevante ferdigheter: Evnen til å identifisere risikoer og muligheter i ESG-dimensjoner i arbeidet med aktuelle finansanalyser, evnen til å ta gode beslutninger imøte med ESG-dilemmaer, og å forklare begrunnelsen bak disse beslutningene på et språk som er både tydelig og overbevisende. Studiet vil prioritere effekten av å inkludere bærekraftsperspektivet i en porteføljestyringssammenheng.

  Aktiv deltakelse i forelesninger og gruppearbeid vil dessuten gi studentene et nyttig nettverk etter endt studium.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Etter fullført studium skal kandidatene ha tilegnet seg følgende læringsutbytte; definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kompetanse

  • en omfattende innsikt i de viktigste bærekraftsspørsmålene og deres relevans for finansiell analyse og beslutningstaking
  • ha en dyp forståelse av prinsippene og de vesentligste standarder for rapportering og dokumentasjon av bærekraftsproblemer på selskaps-, investerings- og porteføljenivå
  • ha avansert kunnskap om bærekraftsrelaterte risikoer og muligheter som er relevante for finansiell analyse generelt, og spesielt i en porteføljestyringssammenheng

  Ferdigheter

  • kunne hente ut og anvende vesentlig, materielle informasjon om bærekraft for finansiell analyse formidlet fra et selskap, eller andre relevante kilder
  • kunne foreta avansert verdsettelse av selskaper, instrumenter og andre investeringer som fullt ut hensyntar relevant bærekraftsrisiko og muligheter
  • kunne spesifisere og analysere, samt anvende prinsippene for implementering av, optimal forvaltning av investeringsporteføljer som gjenspeiler relevante og vesentlige bærekraftsdimensjoner

  Generell kompetanse

  • kan kommunisere på et avansert nivå med spesialister i både akademia og praksis om komplekse spørsmål vedrørende forståelse og anerkjennelse av bærekrafttemaer ved gjennomføring av finansiell analyse

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  En gruppebasert fagoppgave er studiets vurderingsform/eksamen. Den skrives i grupper à 3-4, og presenteres og diskuteres i en egen samling. Oppgaven vurderes til bestått/ikke bestått.