Weijia Wang

Senior Executive Officer Weijia Wang

E-mail
WEIJIA.WANG@nhh.no
Telephone
+47 55 95 90 93
Department
Economics