Det fremtidige norske kraftmarkedet

Det fremtidige norske kraftmarkedet

Markedet for elektrisk kraft er i endring. Fossil brensel skal fases ut i Europa, og det er behov for mer fornybar kraft i både Europa og i Norge. Det er ulike syn på hvordan vi bør organisere denne sektoren fremover i Norge. Bør vi fortsatt bruke markedsmekanismen slik tilfellet er i dag, eller bør vi i større grad ha en politisk styring av denne sektorens omsetning? Bør vi som nasjon utnytte mulige gevinster ved handel, eller legge begrensninger på handelen med utlandet for å unngå prissmitte fra utlandet? Hva betyr den grønne omstillingen for behovet for økt produksjon av elektrisk kraft fremover?

En rekke rapporter og utredninger har de siste to årene drøftet ulike aspekter knyttet til det norske kraftmarkedet, herunder Energikommisjonens rapport som kom for nøyaktig ett år siden. I dette seminaret vil vi belyse noen av de aktuelle temaene i en debatt.

PROGRAM

  • Professor Nils-Henrik Mørch von der Fehr, Universitetet i Oslo: Rasjonalet for en markedsbasert omsetning
  • Professor Lars Sørgard, Norges Handelshøyskole (og leder av Energikommisjonen): Handel med utlandet – fordeler og ulemper
  • Viseadministrerende direktør Anniken Hauglie, NHO (og medlem av Energikommisjonen): Kraftmarkedet som driver for grønn omstilling og vekst
  • Professor Anders Skonhoft, NTNU (og medlem av Alternativ Energikommisjon): Behovet for politisk styring av kraftmarkedet

Etter innledende foredrag vil det være en paneldebatt mellom foredragsholderne ledet av Tor Arne Fanghol (permisjon fra Khrono, nå i Skatteetaten) . Det vil og bli åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen.

Seminaret er fysisk, men vil i tillegg bli strømmet. For mer informasjon, se BECCLEs hjemmeside.