Forhandlede virkemidler i konkurranseretten – overprevensjon og rettsuvisshet eller det motsatte?

På grunnlag av forskningsprosjektet Skyldkravet i konkurranseretten og alternative håndhevelsesformer vil dette seminaret sette fokus på forhandlede virkemidler i konkurranseretten og hvilke implikasjoner denne utviklingen kan ha for foretaks tilpasning til regelverket.

Et hovedfokus vil være på såkalte tilsagnsvedtak, men  vi tar også opp utviklingen med kartellforlik og lempningssøknader.  I EU ser det ut til at både lempningssøknader og bruk av tilsagn er «over the top».

Fokuset på konkurranseretten supplerer vi med erfaringer fra andre områder, f.eks. non-trial resolutions i korrupsjonssaker, der vi stiller spørsmålet om påtalemyndigheten egentlig er rustet til drive «ad hoc regulering» av foretaks systemer for regeletterlevelse.

Innledninger ved to av forskerne i prosjektet suppleres med forberedte innlegg av personer fra myndighets- og advokatsiden.