Utfordringer i Agil Transformasjon

By Guro K. Monsen

20 January 2020 13:06

Utfordringer i Agil Transformasjon

En eksplorativ casestudie om hvilke utfordringer team opplever på veien mot å bli agile.

Guro K. Monsen. Privat foto
Guro K. Monsen. Privat foto

I denne masterutredningen har jeg sett på utfordringer team opplever i sin utvikling fra å være tradisjonelle team mot å bli agile.

Med utgangpunkt i fire IT-utviklingsteam i en norsk finansinstitusjon identifiserer studien tre utfordringer tilknyttet ekstern autonomi, kommunikasjon, inkludering av enkelte roller, i tillegg til øvrige funn relatert til tid- og plassbegrensninger.

Studiens funn indikerer at ekstern autonomi er casebedriftens største utfordring på veien mot agilitet.

Teamene opplever liten grad av selvstendighet og frihet til å kunne definere egne oppgaver, samt svært begrenset myndighet til å ta nødvendige beslutninger rundt egne løsninger.

Merkelappen ”agil” oppleves å være viktigere enn selve kjernen i begrepet; selv-organiserte, autonome team som jobber mot å overskride grenser og kontinuerlig skape økt kundeverdi.

Studien viser at bruk av begrepet, når sentrale elementer mangler, kan virke mot sin hensikt ved å ha negativ påvirkning på motivasjon og ansatt-tilfredshet.

Videre er kommunikasjon mellom teamet og andre enheter i casebedriften en utfordring i casebedriftens agile transformasjon. Spesielt den vertikale kommunikasjonen mellom teamene og ledelsen er preget av lite åpenhet. Teamene er usikre på hva transformasjonen innebærer og hvilke følger endringene får for involverte parter, noe som skaper forvirring og oppleves utfordrende.

En følge av casebedriftens agile skifte er at teamene på IT-utviklingsavdelingen nå er tverrfaglig sammensatt. Studiens funn viser at teamene opplever utfordringer relatert til  inkludering av enkelte roller i arbeidsflyten, samt i sosiale settinger.

Enkelte roller glemmes eller inkluderes for sent av gammel vane, eller som et resultat av fysisk avstand til resterende teammedlemmer. Dette kan tyde på for lav intern tillit i teamene, i tillegg til et kontorlandskap som ikke er optimalt egnet for et agilt teamsamarbeid, som videre kan være hemmende for teamidentitet.

Studien gir verdi til det agile fagfeltet, samt for selskaper interessert i agil tankegang, da presenterte utfordringer belyser viktigheten av å få på plass ekstern autonomi og effektiv og åpen kommunikasjon både horisontalt og vertikalt i virksomheter som forsøker å lykkes med agile team.

I tillegg underbygger studien eksisterende litteratur som slår fast at autonomi og tillit påvirker motivasjon og ansatt-tilfredshet.

Les flere blogginnlegg fra FOCUS-studenter