EOV-partnere sammen om offshore og sirkularitet

Foto/ill.: Jens H. Ådnanes, UiB
STERKERE SAMMEN: UiB, HVL, NHH og NORCE går sammen om kunnskapsklyngen Energiomstilling Vest (EOV). Gunnar S. Eskeland (NHH), Jens Kristian Fosse (HVL), Kristin Guldbrandsen Frøysa (UiB), Aina Margrethe Berg (NORCE), Geir Anton Johansen (HVL), Leif K. Sandal (NHH) og Gunn Mangerud (UiB). Foto/ill.: Jens H. Ådnanes, UiB.
By Stina Iren Boge

15 March 2021 15:53

EOV-partnere sammen om offshore og sirkularitet

Energiomstilling Vest (EOV) partnerne har fått innvilget RFF Vest-forprosjektet "PRE-DECOR - Decommissioning Regulation and Contractual Implications” og har nylig startet opp arbeidet.

Energiomstilling Vest

EOV-logo

Pre-decor

PRE-DECOR er et regionalt forprosjekt støttet av RFFVESTLAND

 

– Antall offshore prosjekt som nærmer seg slutten av levetiden øker, og vi ser et klart behov for å øke kunnskapen og kompetansen rundt dekommisjonering, CO2-fotavtrykk, og muligheter for sirkularitet og bærekraftig verdiskaping, sier NHH-professor Gunnar S. Eskeland.

600 avviklinger 

Bare i Nordsjøområdet er det over 600 plattformer, 5000 produksjonsbrønner og mange tusen kilometer rørledninger som vil avvikles etter hvert som leting og produksjon av olje- og gass stagnerer. I samme periode vil 50-100 gigawatt med fornybar vindkapasitet til havs bli installert, noe som krever betydelige investeringskostnader i strømkabler og nettilkoblinger. Et poeng er å lære fra en sektor i en moden fase til en sektor som er i designfasen, sier Eskeland.

– Strengere forskrifter og miljøhensyn trer i kraft, samtidig som mengden av prosjekt i utløpsstatus blir større og mer kompleks. I tillegg må det planlegges for økt mengde av havvind-installasjoner. Det er et stort behov for forskning og kompetanse på området, forklarer Eskeland. 

Bærekraft og gjenbruk

Et av hovedmålene til PRE-DECOR er å forstå de kontraktsmessige og økonomiske implikasjonene av regulering av avvikling/dekommisjonering, og om disse begrenser eller muliggjør bærekraft, sirkularitet og verdiskapning.

– Det er store økonomiske og miljømessige implikasjoner ved avvikling på denne skalaen, og industrien vil være avhengig av å finne løsninger som kan redusere kostnader og CO2-fotavtrykk. Potensialet i gjenbruk er derfor betydelig, sier Eskeland. 

Harald Ramfjord, CEO i brukerpartner Ramfjord Technology, er enig med Eskeland.

– Det er viktig å se på rammeverk og insentivene innenfor dette feltet. Hvordan de kan legge til rette for sirkularitet og bærekraft i den videre utviklingen av norske verdikjeder og teknologier, for å avhende og gjenbruke ressurser på en ansvarlig måte i årene som kommer. Dessverre ser vi i dekommisjonering at avtalene bærer preg av at ansvarsfraskriving er et viktig formål, forteller Ramfjord. 

Næringsverdi

Brukerpartnerne i prosjektet vektlegger et anvendt syn og vinkling på problemstillingene, og Ragnhild Undertun, Daglig Leder i Gulen og Masfjorden Utvikling (GMU), er spent på resultatene. 

– PRE-DECOR prosjektet og resultatene vil være svært interessant for GMU og bidra med kunnskap og næringsverdi i videreutvikling av næringsvirksomhet i vår region, sier Undertun. 

I tillegg til brukerpartnerne opprettes det nå en referansegruppe med flere relevante aktører som vil bli involvert i arbeidet.

Ignacio Herrerea Anchustegui ved Universitet i Bergen leder arbeidet knyttet til rammeverk og reguleringer i PRE-DECOR. En av leveransene i prosjektet var å få til et større forskningsprosjekt. Med EOV partnernes kompetanse på området og stor interesse fra brukerpartnere, sendte UiB på vegne av EOV og 20 brukerpartnere inn en søknad til Forskningsrådet i februar med tittelen: Reutilisation, Decommissioning and Circularity of Offshore energy infrastructures (R-DECO).

– Dette er et meget viktig tema for Norge og for fremtidig bærekraftig verdiskapning, sier Herrera Anchustegui.