Styringssystemer i innovasjonsvirksomheter

23 January 2017 12:58

(updated: 24 January 2017 10:10)

Styringssystemer i innovasjonsvirksomheter

ACTION: Formålet med masterutredningen har vært å undersøke hvordan styringssystemet påvirker autonomien til ledere som jobber med innovasjon.

in Norwegian

I store organisasjoner er det vanskeligere å kontrollere ansatte direkte, og det er derfor viktig med et godt etablert styringssystem. Organisasjoner må i dag forholde seg til stadig mer turbulente og dynamiske omgivelser, og det har vist seg å bli et større behov for selvstyrte ansatte.

Dette fører til at organisasjoner må være i stand til å håndtere balansen mellom kontroll og autonomi på en god måte. Oppgaven har gjennom en kvalitativ case-studie undersøkt hvordan styringssystemet påvirker lederes autonomi i Vismas innovasjonsvirksomhet. Innovasjon er en interessant kontekst ettersom det krever høy grad av autonomi, samtidig som ledelsen ikke kan oppgi all form for kontroll.

Oppgavens første funn viser at styringssystemet i innovasjonsvirksomheten inneholder noen elementer som bidrar til å legge til rette for lederes autonomi, mens andre elementer i større grad begrenser autonomien. Styringssystemet er med andre ord designet slik at det balanserer behovet for både kontroll og autonomi. Oppgavens andre funn viser at lederes autonomi ikke er statisk, men varierer over tid.

Masterutredningen bidrar til å sette fokus på styring av innovasjonsvirksomheter og presenterer et forslag til hvordan organisasjoner kan etablere et styringssystem som både hensyntar behovet for kontroll, samt behovet for at ansatte innehar en viss grad av autonomi. Studien kan derfor gi andre organisasjoner forslag til hvilke elementer som kan inngå i styringssystemet, samt hvordan disse elementene kan settes sammen for å skape en balanse mellom kontroll og autonomi.

ACTION: Monika Gillebo and André Dale Fiskerstrand

FOCUS STUDENT BLOGS