Spenningen mellom kaos og kontroll

By Sondre Hestad og Lise Solheim

6 July 2021 13:48

Spenningen mellom kaos og kontroll

En eksplorativ casestudie om hvordan etablerte selskaper kan lykkes med agil ledelse og organisering av agile team.

Sondre Hestad og Lise Solheim
Sondre Hestad og Lise Solheim .

Som følge av at selskaper opererer i stadig mer komplekse omgivelser med krav til responstid, har agile utviklingsmetoder vokst frem som nødvendig for å imøtekomme raskt skiftende kundebehov.

Flere etablerte selskaper har de senere årene gått fra å benytte tradisjonelle fossefallsmetoder til agile utviklingsmetoder.

Det kan være utfordrende å tilpasse seg den smidige tilnærmingen, hvilket medfører at ledere blir utfordret på hva som bør struktureres. Det foreligger imidlertid begrenset med litteratur knyttet til hvordan agile selskaper ledes og organiseres.

Gjennom en kvalitativ casestudie av et smidig organisert teknologiselskap har vi undersøkt hvordan etablerte selskaper kan lykkes med agil ledelse og organisering av agile team i reisen mot å bli mer smidig.

Studien har vist at spenningen mellom kaos (autonome team) og kontroll (ledelse) balanseres av en kompleks sammensetning av ulike momenter, og balansen utgjør bakgrunnen for hvordan selskaper kan lykkes med det agile.

Funnene viser at det paradoksalt sett kan gi mer kontroll å anvende agil metodikk. Ledelsen kan dermed ha mer kontroll med friere rammer og mye autonomi enn ved tradisjonell metodikk.

Videre belyser studiens funn smidig transformasjon som en trinnvis tilnærming. I reisen mot å bli mer smidig organisert må selskapet hele tiden balansere teamenes behov for autonomi med ledelsens behov for kontroll.

Med organisasjonskultur som fundament for alt selskapet gjør, presenterer studien tydelig og ivaretakende ledelse som bærende komponenter for smidig ledelse. Tydelig ledelse oppfattes som viktig for å holde kontroll og gi retning ved hjelp av verktøy som målstyring. Ivaretakende ledelse oppleves særlig viktig for at autonome team skal fungere til sin hensikt og omfatter tillit, psykologisk trygghet og relasjonsbasert kommunikasjon.

Avslutningsvis har studien identifisert kryssfunksjonelle autonome team, økt releasetakt og kombinering av agile metoder som nøkkelfaktorer for å lykkes med med ledelse og organisering av agile team.

Veiledere: Vidar Schei og Therese E. Sverdrup

RaCE student blogs