Relasjoner i små norske bedrifter

7 February 2017 13:37

(updated: 7 February 2017 13:45)

Relasjoner i små norske bedrifter

I masterutredningen vår har vi undersøkt hvilken betydning relasjoner på arbeidsplassen har for endringsvillighet og lønnsomhet i små norske bedrifter.

Marie Høier Sandvik and Anne Marte Tombre
Marie Høier Sandvik and Anne Marte Tombre

in Norwegian

Gjennom en studie av 113 norske regnskapsbedrifter med mellom fire og 25 ansatte, har vi kommet frem til at bedrifter som opplever endring i omgivelsene bør tilrettelegge for kollegarelasjoner og et kreativt klima på arbeidsplassen.

Studien vår avdekket at relasjonene mellom kollegaer, representert ved horisontale psykologiske kontrakter, er viktig for endringsvillighet. Relasjonen mellom leder og ansatt, målt ved Leader-Member Exchange (LMX), synes mindre sentralt ettersom vi ikke kunne påvise noen effekt av LMX på ansattes endringsvillighet. Resultatene fra studien viste derimot at gode relasjoner på arbeidsplassen, både mellom kolleger og mellom leder og ansatt, er positivt for å skape et kreativt klima.

Tidligere studier har vist at bedrifter med et kreativt klima har vært mer omstillingsdyktige. Ettersom vi fant et positivt forhold mellom kreativt klima og endringsvillighet kan vi argumentere for at et kreativt klima er viktig for å skape endringsvillighet i bedriften.

Vår masterutredning har vist at relasjoner er viktig for å få til endring, der kollegarelasjonen synes å være spesielt viktig ved omstilling. Med bakgrunn i dette kan det se ut til at små norske bedrifter som opplever endring bør tilrettelegge for dannelse av horisontale psykologiske kontrakter for å i større grad lykkes i møte med omstilling.

CiBiViCi: Anne Marte Tombre and Maria Høier Sandvik

Focus student blogs