Personlighetens betydning for teamprosess

By Marie Høie Andersen og Maria Elise Brattetveit

4 August 2018 12:25

Personlighetens betydning for teamprosess

En longitudinell studie av 113 studentteam.

Marie Høie Andersen og Maria Elise Brattetveit
Foto: Marie Høie Andersen og Maria Elise Brattetveit

Et av de viktigste skiftene i det moderne arbeidsliv har vært fra arbeid organisert på individnivå, til arbeid med teambasert struktur. Formålet med denne masteroppgaven har vært å studere forholdet mellom teamets personlighet og teamprosess. Våre funn viser at teamets personlighet er relatert til grad av kvalitet i teamprosessen. Vi fant blant annet støtte for en positiv sammenheng mellom omgjengelighet og kvaliteten på teamprosess; høyere grad av gjennomsnittlig omgjengelighet i team er positivt korrelert med gode teamprosesser.

Videre fant vi at oppstartsaktiviteter som teamene gjennomførte i starten av semesteret kan påvirke forholdet mellom personlighet i team og teamprosessen. Vårt mest interessante funn er knyttet til team som fokuserte sterkt på relasjoner i oppstartsmøtet. Vi fant at for team som ikke hadde høy gjennomsnittlig score av ekstroversjon, vil et sterkt fokus på relasjoner i oppstarten gi lav kvalitet i teamprosessen.

Våre funn om interaksjonen mellom personlighet og oppstartsaktiviteter indikerer at næringslivet og organisasjoner bør være bevisst på at oppstarten teamet får vil kunne påvirke dets fremtidige prosesser, basert på personlighetssammensetningen.

 

CIBIVICI: Marie Høie Andersen og Maria Elise Brattetveit

 

FOCUS STUDENT BLOGS