Oppstartsaktiviteter i team

By Maria Langøy og Line Sangolt

6 July 2021 14:05

Oppstartsaktiviteter i team

Hvordan kan oppstartsaktiviteter legge til rette for teams dynamikk og senere prosesser?

Maria Langøy og Line Sangolt
Maria Langøy og Line Sangolt.

Da det er forsket lite på hvordan oppstartsaktiviteter fungerer, var det interessant å gjennomføre en studie som undersøkte dette.

Denne studien tar utgangspunkt i et team som gjennomførte oppstartsaktiviteten Team Canvas, der det har blitt undersøkt hvordan denne har hatt betydning for teamets dynamikk og prosesser.

I den forbindelse ble det gjennomført en kvalitativ case- og prosesstudie der et team ble studert over tid. Dette teamet ble observert fra deres gjennomførelse av oppstartsaktiviteten og i overkant av tre måneder frem i tid.

I tillegg ble det foretatt intervjuer av flere av team-medlemmene i løpet av to runder.

Vi fant at teammedlemmene tidlig ble godt kjent, noe som skapte en trygghet i teamet. Dette bidro igjen til at teamet kom raskere i gang med oppgavene de skulle gjennomføre.

Videre ble det funnet at teamet syntes å miste eierskap til momentene i oppstartsaktiviteten da flere av disse var bestemt på forhånd av høyere rangerte instanser. I tillegg vil sannsynligvis et team som jobber tett sammen over en lenger periode ha mer utbytte av å gjennomføre en oppstartsaktivitet enn team som møtes sjeldent og samarbeider lite.

Samlet kan det tyde på at oppstartsaktiviteter har en positiv virkning på et teams dynamikk og prosesser, men at hvilke aktiviteter som bør gjennomføres avhenger av teamets formål. Funnene fra denne studien kan dermed være nyttige for nyoppstartede team som skal gjennomgå en oppstartsaktivitet som eksempelvis Team Canvas.

Veiledere: Vidar Schei og Therese E. Sverdrup

RaCE student blogs