Når smidige modeller begrenser smidighet

By Frida Christensen og Frida Gustafsson

3 July 2020 13:00

Når smidige modeller begrenser smidighet

En casestudie om hvilke begrensinger et smidig rammeverk kan legge for agile team i veletablerte selskaper

Frida Christensen og Frida Gustafsson. Privat foto
Frida Christensen og Frida Gustafsson. Privat foto

Som et resultat av at virksomheter i dag opererer i et stadig mer skiftende miljø preget av økt usikkerhet og krav til rask responstid, har smidig arbeidsform med agile team blitt stadig mer utbredt. Med et ønske om smidig adopsjon øker også spørsmålene for hvordan større selskaper skal skalere denne praksisen. Til tross for en økende bruk av slike rammeverk, eksisterer det i dag lite vitenskapelig forskning på området.

I vår masterutredning har vi sett på hvilke utfordringer implementeringen av et agilt rammeverk kan legge for team i større virksomheter. Studien tar utgangspunkt i to utviklingsteam i en global finansinstitusjon som benytter SAFe-rammeverket for skalering av agile arbeidsmetoder.

Studiens funn belyser flere utfordringer for team i bruken av et agilt rammeverk. I denne utredningen presenteres de fire mest sentrale; autonomi, teamorientering, kundefokus og innovasjon.

Ekstern autonomi oppleves særlig utfordrende, og teamene opplever ikke tilstrekkelig frihet og selvstendighet i arbeidet. Fleksibiliteten er redusert som følge av det rammeverkets tidsintervaller og prioritering av arbeidsoppgaver. Videre opplever temaene utfordringer knyttet til eksterne avhengigheter, noe som skaper usikkerhet og frustrasjon.

Videre er en sentral utfordring manglende helhetsforståelse i arbeidet som gjøres. Teamene opplever vanskeligheter med å se et langsiktig mål og visjon når arbeidet er så oppstykket, og utrykker at rolleavklaringen og ansvarsfordelingen kan bli utydelig som følge av at eksterne parter må involveres.

Utfordringene relatert til kundefokus er knyttet til for stor avstand mellom teamene og kunden i casebedriften. Dette skaper utfordringer knyttet til å forstå kundens behov, noe som fører til usikkerhet i hvorvidt utviklingen møter behovene.

Den siste utfordringer knyttes til innovasjon. Nedprioritering av innovasjonsprosesser og utfordringer knyttet til å være innovativ på bestilling fremstår som sentrale grunner for dette.

Studiens funn bidrar til økt forståelse ved å belyse hvordan SAFe-rammeverket, gjennom streng føring av faste tidsfrister, inkrementer og seremonier, skaper utfordringer knyttet til å ferdigstille arbeid for teamene. Studiens funn indikerer videre at rammeverket ikke tar høyde for menneskelige aspekter knyttet til omstilling, forsinkelser og avbrytelser i tilstrekkelig grad.

Veiledere: Vidar Schei og Therese E. Sverdrup

More RaCE News and Student blogs