LMX-kongruens og jobbprestasjoner i team: Den medierende effekten av OCB.

By Andrea Blikås Sæle og Karoline Myrstøl Blomgren

19 January 2022 10:48

LMX-kongruens og jobbprestasjoner i team: Den medierende effekten av OCB.

RaCE student blog: En empirisk studie av hvordan relasjonen mellom leder og dens team påvirker OCB og jobbprestasjoner i små norske regnskapsbedrifter.

Andrea Blikås Sæle og Karoline Myrstøl Blomgren. Private foto
Andrea Blikås Sæle og Karoline Myrstøl Blomgren. Private foto

Det er konsensus blant ledelsesforskere om at relasjonen mellom leder og medarbeider påvirker en organisasjons prestasjoner.

I den forbindelse er det en intuitiv antakelse om at medarbeidere som har en god relasjon til sin leder, vil prestere utover det som er forventet av dem, og således bidra til organisatorisk suksess.

Majoriteten av denne forskningen har imidlertid vurdert relasjonen kun fra medarbeiders persepsjoner, og dermed neglisjert leders persepsjoner av relasjonen i tilknytning til prestasjoner.

Av dette virker det som at den tradisjonelle antakelsen i ledelseslitteraturen om at det er medarbeiders vurdering av relasjonen til leder som er av betydning for medarbeiders prestasjoner, har fått forbli rådende.

I vår studie har vi forsøkt å både utvide og utfordre denne antakelsen, og har undersøkt relasjonen mellom leder og medarbeider fra begges persepsjoner.

I tillegg til dette har vi studert sammenhengene på teamnivå, da mesteparten av forskningen til nå har hatt en individuell tilnærming til fenomenet. 

Våre funn indikerer at LMX-kongruens (leader–member exchange) er positivt relatert til jobbprestasjoner i team, gjennom medarbeideres utøvelse av OCB (Organizational citizenship behaviour).

Mer spesifikt finner vi at leders persepsjon av relasjonen til sine team av medarbeidere, er viktigere enn teamenes vurdering av relasjonen til sin respektive leder, for jobbprestasjoner.

På bakgrunn av funnene våre utfordrer vi den rådende antakelsen i eksisterende ledelsesforskning, samtidig som vi argumenterer for at teamenes hjelpende atferd ovenfor hverandre har positiv effekt på jobbprestasjoner.

Vi anbefaler derfor ledere i dagens organisasjoner å støtte opp om, og tilrettelegge for en god relasjon mellom seg selv og teamet sitt, i tillegg til at ledere bør tilstrebe å motivere sine team til å utøve OCB. Vi argumenterer også for at vår studie er et verdifullt springbrett for videre forskning på emnet.

Veileder: Alexander Madsen Sandvik

More RaCE student blogs