Like barn leker best - en studie om relasjoner

By Jørgen Mongstad Eriksen og Marita Kleiberg Hestenes

11 January 2022 11:18

Like barn leker best - en studie om relasjoner

Hvordan skapes gode relasjoner, og hva skal til for å ville gå videre i en relasjon? En kvalitativ casestudie av VENN-appen.

Jørgen Mongstad Eriksen og Marita Kleiberg Hestenes. Privat foto
Jørgen Mongstad Eriksen og Marita Kleiberg Hestenes. Privat foto

Gode vennskap er knyttet til økt lykkefølelse, bedre fysisk og mental helse, i tillegg til å redusere depresjon og dødelighet.

Samtidig viser vennskap seg å spille en betydelig rolle for grunnleggende organisatoriske utfall som blant annet jobbtilfredshet og bedrifters prestasjoner.

Til tross for at gevinsten av vennskap er stor, er helhetsforståelsen av hvordan gode vennskap dannes svært begrenset.

Formålet med vår masterutredning var å undersøke hvordan gode relasjoner skapes, og hva som skal til for å ville gå videre i en relasjon. Denne forståelsen tilegnet vi oss gjennom en kvalitativ casestudie av VENN-appen.

Vi utførte 12 semistrukturerte intervjuer med brukere av appen for å oppnå økt innsikt i dannelsen av vennskap. I masterutredningen har vi tatt utgangspunkt i den naturlige progresjonen brukere av appen vil følge for å danne et vennskap.

Vi finner fem faktorer som er sentrale for å skape gode relasjoner; felles interesser, individuelle attributter, åpenhet og selvavsløring, gjensidighet og situasjonsfaktorer.

Funnene i studien tyder på at felles interesser og individuelle attributter, som alder, kjønn, og attraktivitet, er avgjørende for å initiere kontakt med en annen person. Disse faktorene danner en «godkjenningsport», som må være tilfredsstillende for å vurdere å initiere en relasjon ved online interaksjon.

Individuelle attributter, åpenhet og selvavsløring, gjensidighet og situasjonsfaktorer er faktorer som viser seg å være mest betydningsfulle når relasjonen har gått over til fysisk interaksjon og partene har blitt bedre kjent. Vi finner at de sistnevnte faktorene ser ut til å være de mest verdifulle for å utvikle et langsiktig og godt vennskap.

Veiledere: Vidar Schei & Therese E. Sverdrup. Oppgaven er skrevet som del av forskningsprosjektet RaCE.

FLERE RACE STUDENT-BLOGGINNLEGG