Ledelse av agile team

By Astrid Sandvik og Aurora Solberg Engen

2 July 2020 11:43

Ledelse av agile team

En eksplorativ casestudie av hvordan ledelse av agile team foregår, og hvilke utfordringer som oppleves i forbindelse med ledelse av agile team.

Astrid Sandvik og Aurora Solberg Engen. Privat foto
Astrid Sandvik og Aurora Solberg Engen. Privat foto

Å jobbe agilt kan være et virkemiddel for å håndtere usikre og dynamiske omgivelser, og agile arbeidsmetodikker vektlegger teamarbeid for å håndtere tvetydighet, kompleksitet og endring. Til tross for at det å strukturere ansatte i agile team kan gi en rekke fordeler, vil effekten av agile team i et selskap være situasjonsavhengig og påvirkes av forhold som organisatorisk kontekst og ledelse.

Formålet med vår masterutredning er å utforske hvordan ledelse av agile team foregår i praksis, og hvilke sentrale utfordringer som kan oppstå i forbindelse med ledelse av agile team. For å undersøke denne problematikken har vi gjennomført en kvalitativ casestudie av et norsk selskap med en utviklingsavdeling bestående av tre agile team. Gjennom semistrukturerte dybdeintervjuer av respondenter fra casebedriftens ledelse og medlemmer av de agile teamene, har vi forsøkt å oppnå økt innsikt omkring dette fenomenet.

Vi ser at de agile teamene i casebedriften opplever selvstendighet i utviklingsarbeidet. Teamene består av ulike roller og har tilgang på nødvendige ressurser og verktøy, samt har egne produktansvarsområder. Teamarbeidet preges av fysisk nærhet og teamene får frihet til å velge fremgangsmåter i utviklingsarbeidet. Samlet sett bidrar dette til effektivitet i arbeidet, motivasjon og opplevd tillit fra ledelsen.

Vi finner også at tydelige strategiske retningslinjer fra ledelsen kan bidra til at de agile teamene kan sette seg mer visuelle målsettinger, og at usikkerhet knyttet til rammene rundt teamenes autonomi kan medføre ineffektivitet i arbeidet. Funnene våre indikerer at tidligere involvering av teamene i dialog med kunder kan gi økt grad av opplevd autonomi og eierskap til leveranser.

Videre har vi sett på sentrale utfordringer som oppleves knyttet til ledelse av agile team i casebedriften. En utfordring dreier seg om at det kan være vanskelig å etablere enighet og forståelse blant samtlige funksjoner om hvorfor selskapet skal jobbe med agile team. Dette kan medføre utfordringer knyttet til å opptre agilt.

Vi har også sett at det er usikkerhet knyttet til hvorvidt selskapets ledelse skal opptre operativt i de agile teamene, og at det kan forstyrre den agile samhandlingen dersom representanter fra ledelsen deltar i agile team med stabilt medlemskap.

Videre knytter en tredje utfordring seg til uklare roller i praksis, til tross for at det foreligger forståelse og enighet omkring rolleforventninger. Uklare roller kan medføre ineffektivitet, beslutningsaversjon og høyere konfliktnivå.

I tillegg har vi sett at det kan være mer utfordrende å samarbeide på tvers av team enn innad i team, og at hvorvidt ansatte opplever at det er rom for å prøve og feile kan påvirkes av hvordan ledelsen håndterer perioder med tidspress.

Kommunikasjon fremstår som en faktor som kan bidra til å redusere omfanget av samtlige utfordringer som vi har påpekt studien, og hyppig kommunikasjon kan følgelig være viktig i forbindelse med ledelse av agile team.

Veiledere: Vidar Schei og Therese E. Sverdrup

More RaCE News and Student blogs