Læringsarenaer for kompetanseutvikling i en kompleks organisasjonsstruktur

By Katahrina Kvalheim and Fredrikke Cathrine S Hollendær

20 January 2020 13:59

Læringsarenaer for kompetanseutvikling i en kompleks organisasjonsstruktur

En kvalitativ undersøkelse for sammenligning av to ulike resultatområder i en bedrift som er ledende innen olje- og gassektoren i Norge.

Katahrina Kvalheim og Fredrikke Cathrine S. Hollendær. Privat foto
Katahrina Kvalheim og Fredrikke Cathrine S. Hollendær. Privat foto

Vår masterutredning har som formål å undersøke læring og kompetanseutvikling, der det forskes på hvilke intensjoner og erfaringer som eksisterer i bedrifter med komplekse strukturer.

Før datainnsamlingen ble ulike arenaer for utvikling av kompetanse kategorisert ved hjelp av eksisterende litteratur for å bedre illustrere kompetanseutviklings-begrepet.

De ulike arenaene er kursing og nettbasert læring, akkumulering av erfaring, artikulering av kunnskap og kodifisering.

Videre ble organisasjonsstruktur og kultur kartlagt, da det vil kunne ha en påvirkningskraft på̊ kompetanseutviklingen hos bedriften.

Etter datainnsamlingen og utført studie er det spesielt tre forskjellige funn som gjør seg bemerket: 

1) Det forløper et felles ønske i de to resultatområdene om bedre struktur og oversikt gjeldende for de forhåndsdefinerte læringsarenaene.

2) Det eksisterer forskjeller i intensjon versus det som faktisk blir praktisert gjeldende for bruken jobbrotasjon når man sammenligner de to ulike enhetene.

3) Det tenderer til å være en uforutsett sammenheng mellom allokering av personell og kompetanseutvikling.

Spesielt det sistnevnte funnet er svært underkommunisert i eksisterende litteratur, og utgjør dermed et særlig interessant funn.

Den gjennomførte studien setter søkelyset på viktig og dagsaktuell tematikk, da kunnskapskapitalens økende betydning i dagens arbeidsliv stiller krav til stadig utnyttelse, forbedring og utvikling av ansatte sin kompetanse.

Studien vil videre bidra til å ekspandere eksisterende litteratur, og den aktuelle bedriften vil kunne ta nytte av analysen foretatt i studien til å videreutvikle kompetanseutviklingsstategiene sine. 

Utredningen vil kunne være nyttig for bedrifter til å bedre forstå̊ hvordan man kan påvirke og utvikle kompetanse hos ansatte gjennom tilrettelegging og utvikling av arenaer for læring og kunnskapsheving.

Flere blogginnlegg fra Focus-studenter