Kreativ klima i et Professional Service Firm

24 January 2017 11:27

(updated: 24 January 2017 11:29)

Kreativ klima i et Professional Service Firm

Formålet med vår utredning har vært å undersøke faktorer som kan styrke kreativt klima i et ledende Professional Service Firm (PSF) i Norge.

Åse-Heidi Taule-Åsen and Audun Strøm
Åse-Heidi Taule-Åsen and Audun Strøm

in Norwegian

For å møte kundenes behov i en økonomi i stadig endring, stilles det større krav til at medarbeidere i PSF finner nye og kreative løsninger for kundene, og på denne måten skaper verdi for selskapet. Bedriftene er avhengige av kreative ansatte for å utvikle nye produkter og tjenester, slik at de kan opprettholde sin konkurranseevne. For at bedrifter skal lykkes i å bli mer kreative er det viktig å utvikle et organisasjonsklima som støtter opp om og fostrer kreativ atferd blant ansatte.

I vår utredning har vi undersøkt hvorvidt tjenende ledelse kan være en egnet ledelsesstrategi for å lede organisasjonen mot å bli mer kreativ. Tjenende ledere fokuserer på å gi ansatte støtte, anerkjennelse og frihet i arbeidet. På bakgrunn av eksisterende teori tror vi et slikt ledelsesfokus vil kunne tilrettelegge for at ansattes opplevelse av jobbautonomi og indre motivasjon øker, som videre er positivt for det kreative klima i organisasjonen.

Utredningens hovedfunn viser at tjenende ledelse har en positiv påvirkning på kreativt klima, og at ledelsesstrategien derfor kan være en velegnet tilnærming for å styrke kreativitet i et PSF. Videre finner vi at både jobbautonomi og indre motivasjon fungerer som delvise mediatorer for denne effekten, og at disse faktorene er viktige for å styrke det kreative klimaet. Funnene viser altså at det er viktig at ledere i kunnskapsintensive organisasjoner har fokus på å tilrettelegge for jobbautonomi og indre motivasjon blant ansatte, dersom de skal lykkes i å styrke det kreative klima.

CIBIVICI: Audun Magnus Roald Strøm and Åse Heidi Taule-Aasen

FOCUS STUDENT BLOGS