Internasjonalisering i eit globalt Professional Service Firm - Center of Excellence som verkemiddel i ein internasjonaliseringsprosess

24 January 2017 11:39

(updated: 24 January 2017 11:46)

Internasjonalisering i eit globalt Professional Service Firm - Center of Excellence som verkemiddel i ein internasjonaliseringsprosess

I masterutreiinga vår var føremålet å studere både føremål og utfordringar med internasjonalisering av eit nasjonalt eigd Professional Service Firm (PSF).

Ragnhild Breisnes Utkilen and Katarina Vik
Ragnhild Breisnes Utkilen and Katarina Vik

in Norwegian

Vi studerte ei bedrift der dei nordiske einingane nyleg har slått seg saman til éi eining, men framleis har finansiell autonomi i kvart land.

Bedrifta nytta i denne samanheng Center of Excellence (CoE) som verkemiddel i internasjonaliseringsprosessen. Målet med denne modellen er å levere ekspertise forankra hjå medlemmane i CoE ut til heile bedrifta. Vi ønskja vidare å studere kva utfordringar som er knytt til ei slik etablering.

Funna våre viste at internasjonaliseringsprosessen er eksternt motivert. Føremålet er først å kome krav frå kundane i møte. Kundane vert stadig meir globale, noko som krev at PSF i større grad må integrerast på tvers av landegrenser. Vidare fører denne integreringa til at bedrifta aukar sin relative storleik i den globale bedrifta. Dette gjev større investeringsmoglegheiter og meir påverknadskraft. Eit siste føremål med internasjonalisering er at det skaper betre utviklingsmoglegheiter for tilsette.

Sjølv om bedrifta var i ein tidleg oppstartsfase såg vi at bedrifta var i fare for å gå i nokre fallgruver som litteraturen identifiserer. Ei viktig potensiell utfordring er at medlemmane står i fare for å nedprioritere arbeid i CoE til fordel for primærarbeid i linjeorganisasjonen. Slik situasjonen i bedrifta er i dag, er ikkje arbeid i CoE ein del av evalueringssystemet til dei tilsette. Dette kan potensielt redusere dei tilsette sine insentiv til å prioritere dette arbeidet. Vidare såg vi at det var eit behov for å etablere eit tydeleg mandat for CoE. Dette vil vere med på å skape ei felles forståing av kva rolle CoE skal ha i dei nordiske landa.

CIBIVICI: Ragnhild Breisnes Utkilen and Karina Vik

FOCUS STUDENT BLOGS