Effektiv oppstart av team

By Frida Telle Fjell og Martine Høvding Tollefsen

11 January 2022 11:18

Effektiv oppstart av team

Hvordan opplever team bruken av et strukturert oppstartsverktøy, og hvilken betydning har en slik oppstart for teamets videre samhandling?

Frida Telle Fjell og Martine Høvding Tollefsen. Privat foto
Frida Telle Fjell og Martine Høvding Tollefsen. Privat foto

Teamarbeid er noe vi alle er godt kjent med og som i stor grad preger både studietiden og arbeidslivet.

Det foreligger lite forskning på hva i et teams oppstart som påvirker teamets videre arbeid. Vi anså det derfor spennende å få forske på hva som gjør et team effektivt. Vårt mål var å belyse hvilken effekt den første fasen har på videre samhandling ved teamarbeid.

Studien er en kvalitativ case-studie som baserer seg på ti intervjuer og to observasjoner av team fra en stor offentlig organisasjon i Norge. Teamene og intervjuobjektene hadde gjennomført en oppstartsaktivitet der de tok i bruk det strukturerte oppstartsverktøyet, «Team canvas», som en del av Start smart prosjektet.

Studien viser at teamene har ulike erfaringer knyttet til oppstartsverktøyet. Felles er at en bevisstgjøring av teamets styrker og svakheter fremstår som nyttig for fremtidig samhandling. Teamet får bedre innsikt og forståelse for de andre teammedlemmenes kvaliteter og kvalifikasjoner samt mulighet til å bygge gode relasjoner internt.

Videre er det sentralt at formålet med oppstartsverktøyet kommuniseres tydelig, at «Team canvaset» følges opp samtidig som teamets kontekst tas i betraktning. Fravær av slike momenter kan se ut til å påvirke effekten av oppstartsverktøyet.

Til slutt må team ha en grunnleggende felles forståelse for oppstartsverktøyet og hvorfor det er viktig for teamarbeidet.

Studiens funn kan være interessante for team, ledere og organisasjoner som kan få et innblikk i viktigheten av teamets første fase og hvordan en god start kan etableres for team.

Veiledere: Vidar Schei og Therese E. Sverdrup. Oppgaven er skrevet som del av forskningsprosjektet RaCE.

FLERE RACE STUDENT-BLOGGINNLEGG