Digitalisering i finansnæringen

By Tonje Falch Lund og Lena Selland

19 June 2019 13:43

Digitalisering i finansnæringen

En studie av finansnæringens lønnsomhetsutvikling og konsekvenser for næringens ansatte som følge av digitalisering.

Lene Selland. Privast foto
Lene Selland
Tonje Falch. Privat foto
Tonje Falch.

Formålet med denne masterutredningen er å undersøke hvordan utvikling i lønnsomhet har vært i finansnæringen, hvordan kompetansekrav og arbeidsoppgaver for ansatte i finansnæringen endres, om ansatte i finansnæringen har blitt erstattet som følge av digitalisering og hvordan eventuell nedbemanning har blitt håndtert av næringen.

Litteratur viser at Norge er et av de mest velutviklede landene innen teknologi og finansnæringen er spesielt utsatt. Vi ønsker dermed å se problemstillingen i lys av finansnæringen i Norge.

Finansnæringen samlet har hatt en stabil, men positiv utvikling i lønnsomhet og en produktivitetsvekst på nærmere 200 % de siste årene. Ansatte har i liten grad blitt erstattet, da antall sysselsatte i næringen er omtrent den samme som før. Bedrifter ønsker å videreutdanne og utvikle eksisterende ansatte, men enkelte som ikke klarer å tilpasse seg teknologisk utvikling og krav kan likevel bli erstattet til fordel for mer tilpasset kompetanse.

Dette har i de fleste tilfeller blitt håndtert gjennom tilbud av sluttpakker og tidlig pensjon. Teknologien vil komplementere alle ansatte i ulik grad, avhengig av hvilke arbeidsoppgaver de har. Rutinemessige oppgaver bli automatisert, og ansatte flyttes til mer kognitive oppgaver. Det stilles krav til høyere utdannelse. Både ren IT-utdannelse og en kombinasjon av økonomi og IT blir etterspurt i stor grad og er i dag en knapp ressurs.

Les flere stundetblogger fra FOCUS