Det er ikke tanken som teller

By Magnhild Mjør og Mats Olsen Myrland

6 July 2021 13:01

Det er ikke tanken som teller

En empirisk studie av medierende og modererende effekter på relasjonen mellom kreativ atferd og oppgaveprestasjon.

Magnhild Mjør og Mats Olsen Myrland
Magnhild Mjør og Mats Olsen Myrland

De siste årene har næringslivet blitt stadig mer opptatt av å ha kreative ansatte som tenker utenfor den tradisjonelle boksen, og mange ledere blir svært entusiastisk ledere når de snakker om kreative initiativ i deres organisasjon.

Det er imidlertid gjort lite forskning som viser at kreativitet er positivt for ansattes prestasjon, og de få studiene som er gjennomført virker til å ha motstridende funn. Det virker dermed som at mange har tatt for gitt at kreativ atferd er utelukkende positivt for prestasjonen til de ansatte.

I vår studie har vi derfor undersøkt sammenhengen mellom kreativ atferd og oppgaveprestasjon hos ansatte gjennom kvantitative analyser i et helseforetak. Vi har i tillegg sett på hvordan innovasjon og innovasjonsklima kan påvirke denne relasjonen.

Våre funn indikerer at kreativ atferd hos ansatte faktisk kan være negativt for oppgaveprestasjonen til de ansatte. Dette kan forklares ved at kreative aktiviteter kan gjøre at de ansatte har mindre tid til å utføre sine øvrige arbeidsoppgaver som er viktige for prestasjonen.

Samtidig ser vi at dersom de ansatte får implementert idéene sine, altså innovasjon, så vil kreative ansatte prestere bedre enn sine kollegaer. Videre fant vi at et godt innovasjonsklima kan bidra til økt innovasjon, spesielt for ansatte som ikke er særlig kreative i utgangspunktet.

På bakgrunn av disse funnene, anbefaler vi derfor at organisasjoner bør fortsette med å oppfordre sine ansatte til kreativitet. For at det skal gi positive utslag på prestasjonen, må det imidlertid også oppmuntres til og tilrettelegges for at de ansatte også får implementere idéene sine.

Vi foreslår blant annet at man bør ha økt fokus på innovasjonsklima, ettersom denne faktoren har vist seg å være ekstra viktig for lite kreative ansatte.

Veileder: Alexander Madsen Sandvik

RaCE student blogs