Agil organisering i et komplekst selskap med store avhengigheter

By Sara Klemp og Iselin Førland

6 July 2021 14:33

Agil organisering i et komplekst selskap med store avhengigheter

Utfordringer og mulige løsninger som kan oppstå når et komplekst finanskonsern med store avhengigheter innfører en agil organisering.

Sara Klemp og Iselin Førland
Sara Klemp og Iselin Førland.

Evnen til å respondere raskt og effektivt på endringer kan være utslagsgivende for om organisasjoner lykkes eller ikke. Nøkkelen til å oppnå dette konkurransefortrinnet har for mange selskaper vært å implementere en agil organisering, som fokuserer på fleksible arbeidsmåter og ressursallokering. 

I forbindelse med at stadig større og komplekse organisasjoner innfører en agil organisering, har det vokst frem et behov for å undersøke sentrale utfordringer dette kan medføre. 

Gjennom en kvalitativ og eksplorerende casestudie har vi dermed undersøkt hvilke utfordringer og mulige løsninger som kan oppstå når et komplekst finanskonsern med store avhengigheter innfører en agil organisering.

Det har blitt gjennomført tolv individuelle intervjuer med ansatte i et veletablert finanskonsern. 

Våre funn viser til to ulike utfordringer ved en agil organisering, relatert til omstillingsfasen og strukturelle faktorer ved selskapet.

Omstillingsutfordringene som utheves er høy arbeidsbelastning, mangelfull støtte, krevende opplæring og kompetansegap.

De strukturelle utfordringene er tilknyttet IT-avdelingens komplekse kjernesystemer, struktur og outsourcing av arbeidskraft. 

Funnene viser også til mulige løsninger på utfordringene. For omstillingsutfordringene har det vært viktig med veiledning fra agile trenere, samt å skape trygghet og forståelse for endringene som følger av omorganiseringen.

For de strukturelle utfordringene viser studien at god koordinering og ledelse er sentralt for å arbeide smidig med store avhengigheter. 

Denne casestudien kan tilføre verdifull innsikt for tilsvarende organisasjoner som sikter på å innføre en agil organisering. Funnene viser hvordan en slik organisering har blitt implementert i praksis, og hvilke utfordringer det har medført både i omstillingsprosessen og for strukturelle elementer. 

Veileder: Christine B. Meyer

RaCE student blogs