Agil arbeidsmetode under en pandemi

By Helene Vølen Koppen og Fredrik Tonning

6 July 2021 13:58

Agil arbeidsmetode under en pandemi

En eksplorerende casestudie av hvordan agil arbeidsmetode utføres under en pandemi.

Helene Vølen Koppen og Fredrik Tonning
Helene Vølen Koppen og Fredrik Tonning.

Agile metoder er utviklet for å fungere i skiftende omgivelser og usikre markeder med krav om raske responstider. Dette er et godt utgangspunkt for at metodene også skal egne seg under en pandemi.

Pandemien setter imidlertid tydelige begrensninger for hvordan arbeidsmetodene kan utføres. Ettersom fysisk samlokalisering og hyppig kundekontakt står sentralt, gjelder dette særlig restriksjoner knyttet til arbeidssted og fysisk avstand mellom medarbeidere og kunder.

Det finnes i dag lite forskning på hvordan agile team fungerer over avstand. Enda mindre om hvordan de arbeider under en pandemi. I denne studien har vi derfor undersøkt hvordan agile metoder utføres under pandemien.

Vi har fulgt tre agile team i et multinasjonalt selskap innen helseteknologi. Gjennom ti intervjuer har vi sett på hvilke avstandsendringer teamene står ovenfor, og hvilke konsekvenser det har for arbeidsmetoden.

Studien avdekket flere interessante funn. I avhandlingen trekker vi frem to som spesielt interessante. Det første omhandler viktigheten av å skape stabilitet i teamene. Stabilitet virker å være en suksessfaktor under pandemien, og er avgjørende for at team får utført sine arbeidsoppgaver. Vi finner at de mest agile teamene er godt egnet til å skape denne stabiliteten selv.

Videre finner vi at pandemien fører til økte avstander i team, både fysisk og sosialt, og at denne avstanden oppleves ulikt for ledere og medarbeidere. Vanlige lederoppgaver som oppfølging av ansatte blir mer utfordrende, og kommunikasjonen mellom teammedlemmer blir mer formell. Samtidig fører økte avstander til at team kommer nærmere hverandre digitalt. Digital nærhet kan ikke erstatte fysisk interaksjon, men åpner likevel for flere nye måter å arbeide på.

Veileder: Alexander Madsen Sandvik

RaCE student blogs