Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og fagmoduler for bærekraftig business

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Det forventes at bedrifter skal bli en del av løsningen på de store bærekrafts problemene i vår tid. Forskning dokumenterer i økende grad at bedrifter som lykkes med dette gjennom innovasjon og mer bærekraftige forretningsmodeller, blir belønnet i markedet.

  Samtidig stilles det stadig strengere krav til virksomheter med tanke på bærekrafts rapportering, både i lys av nye regulatoriske krav og økende vektlegging av ESG blant investorer og andre finansmarkedsaktører.

  I en verden i rask endring, preget av digitalisering, sirkulær økonomi, globalisering, nye reguleringer og skiftende kundepreferanser, er derfor behovet for strategisk integrering av bærekraft blitt kritisk for ledere i alle bransjer.

  Dagens ledere må derfor forstå hvordan man skal forholde seg til dette i praksis. Denne modulen gir dybdekunnskap om hvordan man utformer bærekraftige og lønnsomme forretningsmodeller og strategier.

  Studiet skal gi studentene

  • innsikt i hvordan bærekraftige forretningsmodeller og strategier kan utformes og innoveres for å oppnå konkurransefortrinn og lønnsomhet.
  •  kunnskaper og ferdigheter til å bruke nye rammeverk og verktøy for å omsette bærekrafts utfordringer til strategiske forretningsmuligheter.
  •  anledning til å engasjere seg i et mangfoldig og tverrfaglig miljø, noe som fremmer en konstruktiv læringsdynamikk og styrker kvaliteten på læringen.
 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidatene skal etter fullført studium ha oppnådd følgende totale læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

  Kunnskap

  Kandidaten har

  • avansert forståelse av sentrale begreper og teorier om bærekraftig forretningsstrategi, innovasjon av bærekraftige forretningsmodeller, sirkulær økonomi, vesentlighetsvurderinger og bærekraftsledelse.
  • inngående kunnskap om ulike forskningsmetoder som brukes i studier om bærekraftige og finansielle prestasjoner.
  • avansert anvendt kunnskap om den nyeste forskningen på feltet bærekraftig forretningsstrategi. 

  Ferdigheter

  Kandidaten kan

  • forklare og analysere begreper knyttet til bærekraftig forretningsstrategi, forretningsmodeller, innovasjon, bærekraft og sirkulær økonomi.
  • selvstendig identifisere og analysere relevante bærekraftsproblemer for en bedrift, og skille mellom mer og mindre vesentlige bærekraftshensyn.
  • anvende teorier om innovasjon av bærekraftige forretningsmodeller og bærekraftsstrategi på konkrete case.

  Kompetanse

  Kandidaten kan

  • kommunisere med spesialister innenfor både akademia og praksis om komplekse spørsmål i bærekraftig forretningsstrategi, forretningsmodellering og bærekraftsinnovasjon
  • bidra til og lede innovasjonsprosesser for å utvikle bærekraftige forretningsstrategier.
  • analysere og forstå styrker, svakheter og muligheter ved bærekraftsstrategier og forretningsmodeller.
 • Vurdering

  Vurdering

  Det avholdes to individuelle hjemmeeksamener i løpet av studiet, én for fagtema 1, 2 og 3, og en for fagtema 4 og 5. De individuelle eksamenene vil teste at studentene har tilegnet seg tilstrekkelig fagkunnskap, og at de er i stand til å anvende denne kunnskapen på reelle problemstillinger.

   

  I tillegg skal studentene jobbe i grupper med en prosjektoppgave gjennom hele studiet. Studentene deles i grupper på to til fire studenter. Det blir gitt veiledning under arbeidet. Hensikten med prosjektoppgaven er at studentene skal benytte faglig innsikt fra de forskjellige fagtemaene for å forstå og belyse reelle problemstillinger.

  Før endelig innlevering av prosjektoppgaven skal prosjektoppgaven bli fagfellevurdert av en annen gruppe studenter. Fagfellevurderingen kan gjennomføres muntlig eller skriftlig. Dette gir studentene muligheten til å lære av hverandres arbeid og til å bruke kunnskapen de opparbeider seg til forbedring av endelig prosjektoppgave. På denne måten gir fagfellevurderingen en ekstra dimensjon til læringsutbyttet beskrevet for prosjektoppgaven.

  Den endelige prosjektoppgaven leveres ved slutten av studiet og vil bli presentert og diskutert i plenum. Prosjektoppgaven skal være på totalt 30-45 sider, avhengig av gruppestørrelse.

 • Fagtema 1: Bærekraftig business: Hva, hvorfor og hvordan og hva så?

  Fagtema 1: Bærekraftig business: Hva, hvorfor og hvordan og hva så?

  I dette fagtemaet belyses begreper, rammeverk og teorier for hva bærekraftig business er, hvorfor det er viktig og for hvem, hvordan bedrifter og andre virksomheter kan jobbe med dette og hva dette kan betyr både for virksomheter og samfunnet. På denne måten trekkes det store lerretet for modulen opp, og fagtemaet peker frem mot de fire neste fagtemaene. Dette innebærer at første fagtema gir et overordnet innblikk i byggeklossene til modulen. Først introduseres for sammenhengen mellom bærekraft og business, herunder 1) forretningsmodeller og forretningsmodellinnovasjon, og 2) sosial og miljømessig bærekraft.

 • Fagtema 2: Erkjenn hva bærekraftig business betyr for virksomheter

  Fagtema 2: Erkjenn hva bærekraftig business betyr for virksomheter

  I dette fagtemaet belyses nødvendige verktøy for å identifisere bærekraftsrelaterte problemstillinger for bedrifter og andre virksomheter. Det er tre hovedsakelige temaer som dekkes innenfor dette fagtemaet. For det første gis deltakerne dybdeinnsikt i forretningsmodelldesign og –innovasjon. For det andre behandles bærekraftsbegrepet i dybden, herunder sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. For det tredje settes deltakerne grundig inn i bruken av vesentlighetsanalyser for å strategisk prioritere bærekraftshensyn i formuleringen av bærekraftsstrategier og for å informere innovasjon av forretningsmodeller.

 • Fagtema 3:Test deg frem til bærekraftig business

  Fagtema 3:Test deg frem til bærekraftig business

  I fagtemaet belyses kunnskapen om drivkrefter og hindringer for bærekraftig forbruk, samt atferdsintervensjoner som kan fremme bærekraftig forbrukeratferd. Vi introduserer også nyskapende forretningsmodeller for bærekraft, inkludert de som er knyttet til sirkulær økonomi, hybridorganisasjoner og lignende. Spesielt vil temaet utforske hvordan nyskapende forretningsmodell-design kan påvirke strategiene og forretningsmodellene til deltakernes selskaper.

 • Fagtema 4: Bærekraftseventyr i Tyskland

  Fagtema 4: Bærekraftseventyr i Tyskland

  I fagtemaet belyses temaer knyttet til bærekraftige forretningsmodeller og innovasjon og vil bli gjennomført ved den prestisjefylte ESCP Business School i Berlin som en del av deres Global Immersion Experience-program. Dette programmet fokuserer på bærekraft og innovasjon, tverrkulturell forståelse, globale praksiser og eksponering for regionale og globale forretningsmønstre og nettverk. Vi vil også undersøke nye forretningsmodeller og det som på engelsk kalles "Business Model Patterns," samt entreprenørskap og intraprenørskap, sirkulære forretningsmodeller, allianser og tjenesteøkonomi.

 • Fagtema 5: Rigg virksomheten for bærekraftig business

  Fagtema 5: Rigg virksomheten for bærekraftig business

  I dette fagtemaet belyses hva som skal til for å implementere bærekraftig business. Dette innebærer en tydelig vekt på eksperimentering og testing, og hvordan slike praksiser kan bidra til bærekraftig forretningsmodellinnovasjon i praksis. Til slutt legger temaet vekt på organisatoriske og styringspraksiser, som ytelsesindikatorer og måling, insentiver, samt intern og ekstern rapportering av bærekraft.