Filip Truyen

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Truyen, Filip Selskapsrettslig direktekrav - aksjeeiers erstatningskrav for skade på selskapsinteressen Med ære og samvittighet : Festskrift til Magnus Matningsdal 70 år; page 737 - 750; 2021
Truyen, Filip Kan transaksjoner i eierskap utløse samtykkekrav? Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år; page 318 - 330; 2010
Truyen, Filip General principles on the abuse of shareholders' rights in Nordic legislation Company Law and SMEs; page 171 - 190; 2010
Truyen, Filip Vederlaget ved innløsning av aksjer. Hvor langt rekker Flesberg-dommen? Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (1); page 62 - 70; 2008
More publications in Cristin