Forskningsprosjektet Styring av digitale økosystemer

26 October 2022 11:27

Forskningsprosjektet Styring av digitale økosystemer

Formål
Hensikten med forskningsprosjektet er å utvikle kunnskap om digitale plattform økosystemer og hvilke mekanismer som bidrar til økt verdiskapning i slike systemer. På denne siden gir vi deg informasjon om prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.
Vi vil bruke opplysningene og informasjonen vi samler inn fra deg som grunnlag i et større datasett som vi vil bruke til å skrive forskningsartikler, og formidle vår forskning til studenter og næringsliv. 
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Studien ledes av professor Bendik Bygstad ved Universitetet i Oslo, og professor Jon Iden ved NHH Norges Handelshøyskole.
Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Du har blitt kontaktet ettersom du har en rolle i et økosystem og/eller er tilknyttet en digital plattform som vi ønsker å studere nærmere. 
Hva innebærer det for deg å delta? 
Din deltakelse innebærer å svare på spørsmål og ta stilling til påstander i en elektronisk spørreundersøkelse.
Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. 
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger 
Vi vil bare bruke dine svar til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.
Det vil videre kun være forskerne som er involvert i forskningsprosjektet som har tilgang til data (svarene) som samles inn. Ditt navn vil ikke være koblet til data eller det som presenteres i forskningsartikler/undervisning. 
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Opplysningene dine (navn og e-post adresse vi har kontaktet deg på) anonymiseres når prosjektet avsluttes, noe som etter planen er ved slutten av 2025. 
Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene,
- å få rettet personopplysninger om deg, 
- å få slettet personopplysninger om deg, og
- å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Samtykke
Ved å delta i spørreundersøkelsen, samtykker du til at vi kan bruke dine anonyme svar sammen med det større datasettet og behandle dine opplysninger frem til prosjektet er avsluttet. 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.
På oppdrag fra NHH har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. 
Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:
• UiO ved Bendik Bygstad (bendikby@ifi.uio.no
• NHH ved Jon Iden (jon.iden@nhh.no), 55 95 96 90
Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med: 
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på telefon: 55 58 21 17.
 
Med vennlig hilsen
Professor Bendik Bygstad
Professor Jon Iden