Hjemmekontor og bruk av digitale verktøy for kommunikasjon og samhandling

30 June 2020 23:23

Hjemmekontor og bruk av digitale verktøy for kommunikasjon og samhandling

Vil du delta i forskningsprosjektet 'Hjemmekontor og bruk av digitale verktøy for kommunikasjon og samhandling’? Denne nettsiden gir deg informasjon om prosjektet, hva deltakelse innebærer og om hvordan prosjektet ivaretar personvern og forsvarlig datahåndtering.

Formål

Nedstengningen som følge av Covid-19 har gitt mange virksomheter nye erfaringer med utstrakt bruk av hjemmekontor og ulike digitale verktøy. Vi ønsker å se på hvilken innvirkning hjemmekontor og kommunikasjon og samhandling via digitale verktøy har for ansattes arbeid, samarbeid og produktivitet, og hvordan virksomheter kan legge til rette for hensiktsmessig bruk av digitale verktøy for kommunikasjon og samhandling.

Dette er et forskningsprosjekt i regi av forskningsgruppen ‘Digital Business' ved NHH.

Forskningsprosjektet omfatter per juni 2020 to delprosjekter:

 - Spørreundersøkelse blant administrativt ansatte i universitets- og høyskolesektoren
- Intervjuer med et utvalg informanter fra universitets- og høyskolesektoren

Prosjektet skal lede frem til vitenskapelige artikler og konferansebidrag. Resultater fra prosjektet vil også kunne bli brukt i undervisningsøyemed og i formidling gjennom eksempelvis kronikker og foredrag.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

Norges Handelshøyskole er ansvarlig for prosjektet og har behandleransvar for data som samles inn i løpet av prosjektet.

Spørreundersøkelsen

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Utvalget for spørreundersøkelsen er administrativt ansatte i universitets- og høyskolesektoren i Norge, som i utstrakt grad hadde pålagt hjemmekontor i perioden medio mars – mai/juni 2020.

Vi har begrenset utvalget til enkelte stillingskategorier (førstekonsulent, seniorkonsulent, rådgiver, enhetsleder eller tilsvarende stillinger). Vi har utelukket fra utvalget enheter som i utgangspunktet kan forventes å ha en bruk av hjemmekontor og digitale verktøy over eller under gjennomsnittet (eksempelvis IT-avdeling og tekniske enheter).

Deltakere inkluderes i utvalget på bakgrunn av kontaktlister på UH-institusjonenes nettsider. Dersom du har fått spørsmål om å delta i forskningsprosjektet er det fordi du i følge nettsiden til en av disse institusjonene omfattes av det aktuelle utvalget. Vi kontakter deg via e-posten som er oppgitt på din arbeidsgivers nettsted.

Hva innebærer det for deg å delta?

Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du fyller ut et spørreskjema. Dette tar ca. 7 minutter. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om dine erfaringer med hjemmekontor og bruk av digitale verktøy (produktivitet, møtevirksomhet, videomøter, fasiliteter, informasjonsdeling, kommunikasjon, samarbeid), i tillegg til relevante bakgrunnsopplysninger. Dine svar fra spørreskjemaet blir registrert elektronisk.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker data

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.
•    Kun prosjektgruppen (forskningsgruppen) vil ha tilgang til data fra prosjektet.
•    Data samles inn og lagres midlertidig i Qualtrics, webløsning for spørreskjema. Adgang til Qualtrics og undersøkelsen kontrolleres ved adgangskontroll (personlig brukernavn og passord).
•    I videre behandling og lagring av data erstatter vi navnet og kontaktopplysningene dine med en kode som lagres på egen navneliste adskilt fra øvrige data

Resultater fra spørreundersøkelsen vil kun bli brukt i form av aggregerte data, og aldri på en måte som er egnet til å identifisere enkeltdeltakere.

Hva skjer med dataene når vi avslutter forskningsprosjektet?

Data anonymiseres senest når prosjektet avsluttes, noe som etter planen er 30.06.21. Etter prosjektets avslutning vil alle personopplysninger bli slettet. Anonymiserte data fra spørreundersøkelsen vil bli oppbevart i ytterligere to år.
 

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene,
-    å få rettet personopplysninger om deg,
-    å få slettet personopplysninger om deg, og
-    å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

SAMTYKKE

Ved å klikke videre etter første side i webskjemaet og gjennomføre undersøkelsen samtykker du til:

- å delta i spørreundersøkelsen
- at dine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, i tråd med ovennevnte formål og retningslinjer.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

På oppdrag fra NHH har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

KONTAKT

Dersom du:

- har spørsmål om prosjektet, spørreundersøkelsen eller din deltakelse

- ønsker å motta rapport over resultatene når dataene er ferdig analysert

- ønsker å trekke deg fra deltakelse i prosjektet eller ønsker kontakt tilknyttet punkter nevnt under 'Dine rettigheter'

kan du ta kontakt med prosjektansvarlig Kjersti Berg Danilova på kjersti.danilova@nhh.no

Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:
•    NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på telefon: 55 58 21 17.