Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH

Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH

Fastsatt av styret ved Norges Handelshøyskole 13.6.2018 med hjemmel i Lov av 1.4.2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (uhl.) §§ 3-3, 3-5, 3-6, 3-7, 3-9, 3-10, 3-11, 4-2, 4-5 og 8-2.

Kapittel 1 – Generelle bestemmelser

§ 1-1    Virkeområde

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole (NHH) og vurderinger i tilknytning til disse.

Fulltidsstudiene inkluderer bachelorstudiet i økonomi og administrasjon og masterstudiet i økonomi og administrasjon, som sammen utgjør den femårige siviløkonomutdanningen, samt masterstudiet i regnskap og revisjon.

Bestemmelsene i denne forskriften vil så langt de passer, også gjelde for utvekslingsstudenter og dobbeltgradsstudenter fra utenlandske institusjoner som NHH har avtale med, for vurderinger under opplæringsdelen av ph.d.-programmet, for gjennomføringen av autorisasjonsprøven i oversettelse og for vurderinger i regi av NHH Executive.

§ 1-2    Utfyllende bestemmelser

Prorektor for utdanning kan fastsette utfyllende bestemmelser innenfor rammene av denne forskriften.

§ 1-3    Studieåret

Studieåret ved NHH er delt inn i to semestre og er normalt 10 måneder. Ett studieårs arbeidsinnsats er normert til 60 studiepoeng i samsvar med det europeiske ECTS-systemet.

§ 1-4    Klageadgang

En student har etter universitets- og høyskoleloven §§ 5-2 og 5-3 rett til å klage på formelle feil ved eksamen og karakterfastsetting. Videre kan en student etter forvaltningsloven § 28 ha rett til å klage på enkeltvedtak fattet av NHH, jf. universitets- og høyskoleloven § 7-6.

§ 1-5    Klagenemnd

NHH har etter universitets- og høyskoleloven § 5-1 opprettet en klagenemnd. Styret har fastsatt et reglement for klagenemnden hvor nemndens arbeidsoppgaver er angitt.

§ 1-6    Tilrettelegging

NHH skal etter universitets- og høyskoleloven § 4-3, femte ledd, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter som har særskilte behov som følge av funksjons-nedsettelse, slik at de likestilles med studenter uten slike behov. Tilrettelegging skal ikke gå på bekostning av de faglige krav som stilles. Se også § 4-6, tredje ledd.

Student som har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen må fremme søknad om det overfor Studieadministrativ avdeling så snart behovet for tilrettelegging oppstår. Årsaken må være dokumentert med erklæring fra lege/spesialist, som også må beskrive hvilke tiltak som kan bidra til å likestille søker med øvrige studenter.

§ 1-7    Bærbar datamaskin

Studenter ved NHH må ha tilgang til egen bærbar datamaskin for bruk i undervisning og vurdering. Det stilles krav til utstyr og programvare.

Kapittel 2 – Opptak og studierett

§ 2-1    Antall studieplasser

Antall studieplasser fastsettes av styret i medhold av Lov om universiteter og høyskoler § 3-7.

§ 2-2    Opptak til studiene

Opptak til den femårige siviløkonomutdanningen skjer i henhold til Forskrift om opptak til høgre utdanning, opptaksforskriften (FOR-2017-01-06-13), og ivaretas av Samordna opptak.

Opptak av eksterne søkere til våre masterstudier skjer i henhold til Forskrift om krav til mastergrad (FOR-2005-12-01-1392), og ivaretas lokalt.

Det er søkers ansvar å levere dokumentasjon i lesbart format innen fastsatte frister.

Kandidat som allerede har fullført en grad ved NHH, kan ikke gis opptak på nytt i det studieprogrammet som allerede er fullført.

Et eventuelt nytt opptak til samme eller annet studieprogram hvor tidligere avlagte kurs inngår, vil ikke nullstille tidligere vurderingsforsøk, jf. § 4-8, fjerde ledd.

Tildelt studieplass kan reserveres i inntil to år som følge av førstegangstjeneste, svangerskap, fødsel, adopsjon og andre tungtveiende grunner. Søker må takke ja til tilbudet og søke Studieadministrativ avdeling om reservert studieplass innen gitte frister.

§ 2-3    Rett til direkte overgang til masterstudiet

Fullført bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra NHH gir rett til direkte overgang til våre masterstudier. I særlige tilfeller kan Studieadministrativ avdeling innvilge student som gjenstår med ett kurs (7,5 studiepoeng) overgang til masterstudiet. Det gjenstående kurset kan ikke være et metodekurs (kode MET) og årsaken må være en uforutsett hendelse eller stryk i ett av kursene fra studentens siste semester.

Rett til direkte overgang etter første ledd gjelder i inntil to år etter fullføring av bachelorgraden. Studenten må innen fastsatte frister søke om overgang eller opphold.

§ 2-4    Studierett

Den som innen fastsatte frister har akseptert tilbud om studieplass, gjennomført semesterregistrering, inkludert stadfesting av utdanningsplan, og betalt semesteravgift til Sammen – Studentsamskipnaden på Vestlandet, oppnår studierett i det som er angitt som normert tid i aktuell studieplan.

For å opprettholde studieretten gjennom studiet, må studenten hvert semester gjenta semester-registreringen, inkludert stadfesting av utdanningsplanen, og betale semesteravgift innen fastsatt frist.

Studierett gir studenten rett og plikt til undervisning, veiledning og vurdering, samt tilgang til læringsplattform og øvrige digitale tjenester NHH tilbyr, samt tilgang til bibliotek, lesesaler, grupperom og annen infrastruktur på campus.

En student i fullføringstid etter § 2-6 har studierett med de begrensninger som følger av § 2-6, andre og tredje ledd.

§ 2-5    Progresjonsoppfølgning

Studentene har ansvar for egen studieprogresjon, men Studieadministrativ avdeling følger med på denne. Student som ved utløpet av et semester har et etterslep på 30 studiepoeng eller mer i henhold til normert studieplan kan bli kontaktet og fulgt opp særskilt.

En student som, selv etter oppfølgning, fortsetter å akkumulere et etterslep av studiepoeng vil kunne miste sin studierett, jf. § 2-9, første ledd, bokstav c).

§ 2-6    Fullføringstid

Student som ikke har fullført påbegynt bachelor- eller masterstudium på normert tid i henhold til aktuell studieplan går automatisk over i fullføringstid. Studenten har da inntil ett år på å fullføre aktuelt studium.

Student i fullføringstid skal fullføre påbegynt bachelor- eller masterstudium. Har studenten gjenstående forsøk, jf. § 4-8, kan hun eller han kontinuere tidligere beståtte kurs. Student i fullføringstid etter første ledd har ikke anledning til å endre sist fastsatte utdanningsplan utover det som må til for å fullføre studiet.  

Studieadministrativ avdeling kan kun i særlige tilfeller innvilge søknad om forlengelse ved endt fullføringstid etter første ledd. Søknad må være fremmet innen utløpet av fullføringstiden etter første ledd. Student som får innvilget særskilt forlengelse etter dette ledd, har ikke anledning til å kontinuere tidligere beståtte kurs. Vedkommende har kun anledning til å fullføre påbegynt studium.

§ 2-7    Individuell tilpasning av studieforløp (utdanningsplan)

Student som ikke kan gjennomføre studiet med full arbeidsinnsats, jf. § 1-3, som følge av avtjening av førstegangstjeneste, oppfyllelse av særlig tunge verv i studentforening eller andre offentlige verv, sykdom eller andre forhold som studenten ikke selv har kontroll over (force majeure), kan gis mulighet til å få fastsatt en utdanningsplan tilpasset de faktiske forhold. Søknad om slik tilpasning må fremmes overfor Studieadministrativ avdeling, alternativt kan studenten søke om permisjon etter § 3‑4, andre ledd.

En individuell tilpasning etter første ledd må ta utgangspunkt i den studierett studenten har når søknad om individuell tilpasning fremmes. Har studenten ordinær studierett etter § 2-4 må det fremgå av avtalen på hvilket tidspunkt studenten går over i fullføringstid etter § 2-6.

En individuell tilpasning av studieforløpet etter denne bestemmelse er å anse som en bindende avtale mellom studenten og NHH.

§ 2-8    Automatisk tap av studierett

Studieretten opphører når studenten:

a)      har oppnådd aktuell grad

b)      selv melder fra om at hun eller han ønsker å avslutte det aktuelle studiet

§ 2-9    Tap av studierett

Studenten kan miste studieretten når studenten:

a)      ikke gjennomfører semesterregistrering og betaler semesteravgift innen fastsatt frist

b)      har overskredet normert tid i henhold til aktuell studieplan samt fullføringstid etter § 2-6

c)      ved utløpet av et semester har et etterslep på 60 studiepoeng eller mer, jf. § 2-5

d)      bryter avtale om individuell tilpasning av studieforløp etter § 2-7

e)      har brukt opp sine forsøk på vurdering etter § 4-8

f)       i forbindelse med kontroll ikke legger frem originaldokumentene som ligger til grunn for opptak eller for utstedelse av vitnemål

g)      er utestengt pga. fusk, forsøk på fusk eller medvirkning til fusk

Vedtak om tap av studierett etter bokstavene a) til f) fattes av Prorektor for utdanning. Vedtak om tap av studierett etter bokstav g) fattes av Klagenemnda etter innstilling fra Studieadministrativ avdeling.

§ 2-10  Poststudierett

Kandidat som har fullført masterstudium i regnskap og revisjon ved NHH, uten å ha oppnådd karakterkravet for å bli statsautorisert revisor, kan etter søknad gis en poststudierett for å ta opp igjen enkeltkurs.

Forutsetningen for poststudierett etter første ledd er at kandidaten har gjenstående forsøk etter § 4-8 og at det gjennomføres vurdering i kurset. Oppnådd resultat vil fremgå av karakterutskrift, jf. §§ 7-1 og 7-2.

Kandidat som skal gjennomføre et internship/praksisopphold i Europa innen 12 måneder etter fullført bachelor- eller mastergrad ved NHH med Erasmus+ stipend, registreres med poststudierett under praksisoppholdet. Poststudierett etter dette leddet gir ikke anledning til å ta kurs ved NHH.

§ 2-11  Opptak til enkeltkurs

Etter universitets- og høyskoleloven § 3-10 har også den som ikke er tatt opp ved NHH rett til å gjennomføre vurdering i kurs ved NHH. Forutsetningen er at vedkommende oppfyller vilkårene til opptak til det studiet som kurset inngår i, samt eventuelle andre vilkår for å gjennomføre vurdering.

Retten etter første ledd bortfaller dersom det i studieplan eller kursbeskrivelse er fastsatt krav om obligatorisk undervisning, praksis, innleveringsoppgaver eller lignende, når dette i seg selv gir en vesentlig kompetanse som er en del av formålet med utdanningen, og denne kompetansen ikke kan prøves gjennom ordinær vurdering.

Kapittel 3 – Studieplan, utdanningsplan, innpass og permisjon

§ 3-1    Studieplan og kursbeskrivelser

Alle studieprogram skal være beskrevet i en plan for det faglige innholdet i et studieprogram. Alle kurs som inngår i en studieplan skal være beskrevet i en kursbeskrivelse. Studenten må gjøre seg kjent med aktuell studieplan og aktuelle kursbeskrivelser.

Etter universitets- og høyskoleloven § 3-3 er det styret som fastsetter nye studieplaner. Styret kan delegere denne myndigheten. Prorektor for utdanning kan fastsette endringer i eksisterende studieplaner.

En kursbeskrivelse utarbeides av den som er ansvarlig for kurset, og fastsettes av den som i henhold til mandat eller utfyllende bestemmelser har myndighet til det.

Studieplanen skal minimum fastsette;

a)      forventet læringsutbytte

b)      hvilke kurs som inngår

c)      omfang i studiepoeng

d)      mulighet for opphold i utlandet

e)      hvilke kurs som til sammen utgjør fordypningen i aktuell grad

f)       oppbyggingen av studieprogrammet, hva som er obligatorisk og valgfritt, samt rekkefølgen på kurs

g)      eventuelle betingelser til studieprogresjon

Kursbeskrivelsen skal minimum inneholde;

a)      forventet læringsutbytte

b)      eventuelle krav til forkunnskaper

c)      undervisningssemester og om vurdering tilbys utenfor undervisningssemesteret

d)      faginnhold

e)      læringsformer

f)       undervisningsspråk

g)      kursets omfang i studiepoeng

h)      eventuelle obligatoriske aktiviteter

i)       eventuelle krav til kursgodkjenning

j)       vurderingsordning, karakterskala og intern vekting mellom ulike delvurderinger som inngår i sluttkarakteren

k)      eventuell studiepoengsreduksjon ved overlapp

l)       eventuell adgangsbegrensing

§ 3-2    Utdanningsplan

Etter universitets- og høyskoleloven § 4-2 skal det mellom NHH og studenter opptatt på studier med et omfang på 60 studiepoeng eller mer, utarbeides en utdanningsplan. Planen skal i utgangspunktet være satt opp slik at studenten skal kunne gjennomføre planlagt studium på normert tid i henhold til aktuell studieplan.

Planen skal så langt mulig være satt opp innen fastsatt frist i første semester av studiet. Deretter må endringer i planen gjøres før den hvert semester bekreftes innen fastsatt frist, jf. § 2-4, andre ledd. Planen kan også endres etter avtale mellom studenten og NHH, jf. § 2-7.

§ 3-3    Innpass

En student med studierett kan søke om å få innpasset kurs studenten har avlagt tidligere, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-5, første ledd. Søknad må fremmes overfor Studieadministrativ avdeling innen fastsatte frister. For å få innpass kreves det at studenten har gjenstående forsøk, jf. § 4- 8, og at det at det aktuelle kurset tilsvarer kurs NHH tilbyr. Det omsøkte kurset må minst ha samme omfang målt i studiepoeng, minst være på samme nivå (bachelor/master) og ha tilsvarende innhold/læringsutbytte (bredde/dybde) som NHH-kurset.

Det generelle kravet om tilknytning i § 6-1 og det spesielle kravet i relasjon til utstedelse av en ny grad i § 6-2 vil kunne begrense mulighetene etter første ledd.

En student kan få godkjent inntil 30 studiepoeng på grunnlag av kurs bestått ved utenlandsk lærested i forbindelse med utvekslingsopphold organisert av NHH. For dobbeltgrader gitt i samarbeid med internasjonale samarbeidsinstitusjoner gjelder egne regler.

Student som har fått innpass for et kurs, kan likevel velge å ta kurset ved NHH. Vedtaket om innpass faller da bort.

§ 3-4    Permisjon

Student som får barn under studiene gis foreldrepermisjon under svangerskap og til omsorg for barn, etter universitets- og høyskoleloven § 4-5.

Videre kan det gis permisjon til avtjening av førstegangstjeneste, oppfyllelse av særlig tunge verv i studentforening eller andre offentlige verv, og som følge av sykdom eller andre forhold som studenten ikke selv har kontroll over (force majeure). Etter dette leddet kan en student samlet innvilges permisjon på maksimalt åtte semester. Kun student som skal oppfylle offentlig verv som folkevalgt kan innvilges ytterligere permisjon.

Søknad om permisjon fremmes overfor Studieadministrativ avdeling. Årsaken må dokumenteres i søknaden, som må fremmes innen 1. september eller 1. februar. Oppstår behovet etter søknadsfristen, må søknad fremmes så snart studenten blir kjent med behovet for permisjon. Permisjon kan tidligst innvilges fra og med det semester søknaden ble fremmet.

I andre permisjoner enn foreldrepermisjon etter første ledd har studenten ikke studierett. Student som er berettiget permisjon etter andre ledd, men som har kapasitet til å avlegge studiepoeng, vil kunne søke om individuell tilpasning av studieforløp etter § 2‑7.

Permisjonstid etter denne bestemmelsen forlenger den studieretten studenten hadde da søknad ble fremmet.

Student som vender tilbake etter permisjon må forholde seg til den studieplanen som gjelder på tidspunktet for retur.

Kapittel 4 – Vurdering (eksamen) og kursgodkjenning

§ 4-1    Prinsipper for vurdering

NHH plikter etter universitets- og høyskoleloven § 3-9 å sørge for at kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte.

Kun kandidat med gyldig studierett har rett til å gjennomføre vurdering.

§ 4-2    Forkunnskaper og kursgodkjenning

Eventuelle krav til forkunnskaper og kursgodkjenning som vilkår for vurdering skal være klart angitt i kursbeskrivelsen. En godkjent kursgodkjenning er gyldig i de to påfølgende semester, med mindre kursbeskrivelsen angir en annen gyldighetsperiode. Forutsatt at vilkårene for kursgodkjenning ikke er endret, kan kursgodkjenningens gyldighet forlenges overfor student som har vært i permisjon etter § 3-4.

En student som ikke får kursgodkjenning på angitt måte, har ikke anledning til å gjennomføre vurdering i kurset.

§ 4-3    Frister for innlevering

En student plikter å gjøre seg kjent med og overholde fastsatte frister for innleveringer som inngår i kurs ved NHH. Fastsatte frister knyttet til en vurderingsordning er absolutte. Øvrige frister knyttet til gjennomføringen av kurset er absolutte, med mindre den kursansvarlige opplyser noe annet.

Ved vurdering (eksamen) er det ikke mulig å supplere eller erstatte en innlevert besvarelse etter innleveringsfristen. Uavhengig av fastsatt frist for innlevering, kan en innlevert masteroppgave ikke suppleres eller erstattes i ettertid.

§ 4-4    Vurderingsformer, vurderingsordninger og vurderingsuttrykk

Vurderingsordningen i et kurs kan bestå av én vurderingsform alene eller en kombinasjon av flere vurderingsformer (deler). Det skal være oppgitt i kursbeskrivelsen hvilken vurderingsordning som benyttes, jf. § 3-1, femte ledd. Benyttes det flere vurderingsformer i kombinasjon skal også vektingen mellom delene være angitt.

Etter universitets- og høyskoleloven § 3-9 skal vurderingsuttrykket ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave, eller annen vurdering være bestått/ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Ved behov for konvertering tilsvarer bokstavkarakterene følgende tallverdier: A=5, B=4, C=3, D=2 og E=1.

§ 4-5    Semester for vurdering

I alle kurs gjennomføres det vurdering i undervisningssemesteret. Om vurdering også tilbys utenfor undervisningssemesteret, skal dette være oppgitt i kursbeskrivelsen, jf. § 3-1, femte ledd.

Vurdering skjer i henhold til det pensum, de krav til forkunnskaper, den kursgodkjenning og den vurderingsordning som er fastsatt for kurset på tidspunktet for vurdering.

Når et obligatorisk kurs opphører, skal det normalt avholdes vurdering i de to påfølgende semester etter siste ordinære vurdering.

Prorektor for utdanning kan i særlige tilfeller vedta at det skal tilbys vurdering utover det som følger av denne bestemmelsen.

§ 4-6    Vurderingsmelding, trekkfrist og søknad om tilrettelegging

Studenten er selv ansvarlig for melde seg til vurdering innen 1. september og 1. februar.

Frist for å trekke melding om vurdering etter første ledd er tre uker før vurderingsordningen tar til. Består vurderingsordningen av flere vurderingsformer (deler) skal fristen regnes fra første vurderingsform (del) tar til. Student som ikke trekker melding om vurdering innen fastsatt frist, vil få meldingen registrert som tellende forsøk, jf. § 4-8.

Student som på grunn av funksjonsnedsettelse har særskilt behov for tilrettelegging under gjennomføring av vurdering, må fremme søknad om det innen fristen for vurderingsmelding etter første ledd. Oppstår behovet for tilrettelegging etter fastsatt frist, må søknad fremmes så snart som mulig. Årsaken må være dokumentert i søknaden. Se også § 1-6.

§ 4-7    Uteblivelse fra vurdering og avbrudd av vurdering

Vurderingsmeldt student som ikke møter til vurdering til fastsatt tid, registreres som «ikke møtt». «Ikke møtt» regnes som et tellende forsøk etter § 4-8.

For å unngå at forsøket skal regnes som et tellende forsøk etter § 4-8, må student som ikke møter eller kan fullføre/gjennomføre vurdering, senest første virkedag etter endt vurdering, levere dokumentasjon på at det skyldes sykdom eller andre forhold vedkommende ikke selv har kontroll over (force majeure).

Student som har levert besvarelse kan ikke unndra seg sensur.

§ 4-8    Antall forsøk

Under forutsetning av at det gjennomføres vurdering, har en student to forsøk på å gjennomføre vurdering i samme kurs. På kurs som inngår i masterstudiet i regnskap og revisjon har man tre forsøk på å gjennomføre vurdering i samme kurs. Beste resultat gjelder.

Endring av vilkår for kursgodkjenning og vurderingsordningen kan medføre at studenten må ta hele kurset på nytt, jf. § 4-5, andre ledd.

Består vurderingsordningen av flere vurderingsformer eller delvurderinger, er antall forsøk knyttet til vurderingsordningen under ett og ikke til de enkelte vurderingsformer eller delvurderinger.

Begrensningen i antall vurderingsforsøk gjelder totalt for et kurs. Tidligere forsøk teller selv om kurset har skiftet kode, inngår med ulik kode i flere studieprogrammer eller studenten har fått nytt opptak til det samme eller annet studieprogram hvor kurset inngår.

I særlige tilfeller kan Studieadministrativ avdeling innvilge en student som har benyttet alle forsøk etter første ledd, uten å ha oppnådd bestått resultat, ytterligere ett forsøk på vurdering i samme kurs.

Masterstudent(er) kan kun levere masteroppgave ved NHH én gang i samme masterprogram. Kun hvis oppgaven blir bedømt til ikke bestått, vil kandidaten(e) få mulighet til å levere en bearbeidet oppgave til bedømming.

Student i særskilt fullføringstid etter § 2-6, tredje ledd har ikke anledning til å gjennomføre ny vurdering etter første ledd.

§ 4-9    Særlige sensurfrister

Styret ved NHH har i universitets- og høyskoleloven § 3-9, fjerde ledd, hjemmel for å gjøre unntak fra den ordinære sensurfristen på tre uker i tre tilfeller. Dette gjelder

a)      for enkelteksamener gjennom et vedtak av styret selv

b)      generelt tidsavgrenset unntak fastsatt i midlertidig forskrift

c)      unntak for avhandlinger og tilsvarende større skriftlige arbeidet fastsatt i forskrift

Med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 3-9, fjerde ledd, fastsettes en særskilt sensurfrist på seks uker på masteroppgave, avhandlinger eller lignende skriftlige arbeider med et omfang på minimum 10 studiepoeng.

Kapittel 5 – Fusk

§ 5-1    Fusk

Fusk er et alvorlig tillitsbrudd overfor NHH, medstudenter og samfunnet for øvrig. NHH reagerer derfor strengt overfor alle former for fusk under arbeid, kursgodkjenning og vurdering som inngår i gjennomføringen av kurs ved NHH.

Som fusk regnes eksempelvis:

a)      å handle i strid med kapittel 5 i utfyllende bestemmelser gitt i medhold av forskriften

b)      å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under vurdering

c)      å presentere andres arbeid som sitt eget

d)      å presentere eget tidligere arbeid som noe nytt (selvplagiat)

e)      å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger

f)       å ha skaffet seg adgang til vurdering ved å ha fusket på prøve eller lignende som er vilkår for å gjennomføre vurdering

g)      på uriktig grunnlag ha fått godkjenning for deltakelse i obligatorisk undervisning eller andre obligatoriske aktiviteter

h)      ureglementert samarbeid mellom kandidater eller grupper av kandidater

i)       manipulering av en besvarelse etter at den er levert

j)       uredelige handlinger eller forhold som tar sikte på å gi eller kan gi kandidaten et uberettiget fortrinn i tilknytning til oppfyllelse av vilkår for kursgodkjenning eller ved en vurdering

k)      handlinger som på andre måter kan bidra til at kandidatens kunnskaper og ferdigheter ikke blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte (jf. § 4-1)

Forsøk på og medvirkning til fusk kan sanksjoneres på samme måte som fusk.

§ 5-2    Skyldkrav og sanksjoner

Krav til skyld ved fusk og sanksjonene overfor fusk følger av universitets- og høyskoleloven §§ 4-7 (annullering) og 4-8 (utestengning).

Kapittel 6 – Krav til grader

§ 6-1    Tilknytningskrav

Etter § 2 i Forskrift om godskriving av høyere utdanning (FOR-2006-04-10-412) må minst 60 av studiepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget ved tildeling av grad eller utstedelse av vitnemål være avlagt ved NHH.

§ 6-2    Krav om ny utdanning – bachelor og master i økonomi og administrasjon

Student som får godskrevet utdanning som tidligere har inngått i beregningsgrunnlaget for en bachelor- eller mastergrad, må avlegge minst 90 nye studiepoeng ved NHH før NHH tildeler en bachelor- eller mastergrad i økonomi og administrasjon, jf. § 3 i Forskrift om godskriving av høyere utdanning (FOR-2006-04-10-412).

Unntatt fra dette kravet er grader som gis i samarbeid med andre norske eller utenlandske institusjoner, samt tilfeller hvor deler av graden er godskrevet på grunnlag av annen mastergrad fra NHH.

Studenten må opplyse om eventuelle vitnemål utstedt fra annet universitet eller høyskole.

Ny grad tildeles ikke for ny studieretning/spesialisering innenfor samme studieprogram.

§ 6-3    Masteroppgaven – det selvstendige arbeidet

Masteroppgaven må være gjennomført som en del av masterstudiet ved NHH. Unntatt fra dette kravet er grader som gis i samarbeid med andre norske eller utenlandske institusjoner.

Unntak for hovedregelen i første ledd kan også gjøres for student som gjennomfører masterstudiet i regnskap og revisjon som en ett-årig påbygning til annen mastergradsutdanning.

§ 6-4    Siviløkonom – tilleggsbetegnelse til master i økonomi og administrasjon

Studenter som ved opptak til masterstudiet i økonomi og administrasjon tilfredsstiller kravene til fagkombinasjon fastsatt av Universitets- og høgskolerådet, får den beskyttede tittelen siviløkonom som tilleggsbetegnelse på vitnemålet ved fullført masterstudium i økonomi og administrasjon. 

Kapittel 7 – Vitnemål og karakterutskrift

§ 7-1    Vitnemål

Vitnemål for oppnådd grad utstedes når kravene i aktuell studieplan er oppfylt. Det enkelte vitnemål utstedes bare én gang. Ved tap av vitnemål kan NHH, etter søknad, utstede duplikat.

NHH kan holde tilbake vitnemål til student som i forbindelse med kontroll ikke har lagt frem originaldokumentene som lå til grunn for opptak eller for utstedelse av vitnemålet.

§ 7-2    Karakterutskrift

Den som har avlagt studiepoeng ved NHH kan be om karakterutskrift, som inneholder en oversikt over alle kurs personen har bestått ved NHH.

Karakterutskrifter utstedes normalt digitalt. Til den som kan dokumentere behov for det, utstedes karakterutskriften på papir.

Kurs som er bestått etter at kravene til en grad er innfridd, dokumenteres kun gjennom karakterutskrift.

Kapittel 8 – Sluttbestemmelser         

§ 8-1    Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1.8.2018.

Fra samme dato oppheves følgende forskrifter:

a)      Forskrift om bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole (FOR-2004-06-10-4886)

b)      Forskrift om masterstudiet i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole (FOR-2004-06-10-4887)

c)      Forskrift om masterstudiet i regnskap og revisjon ved Norges Handelshøyskole (FOR-2004-06-10-4888)

d)      Forskrift om eksamen ved NHH (fulltidsstudiene) (FOR-2004-06-10-4891)

§ 8-2    Overgangsordning

Bachelorstudent tilhørende høst-2017 kullet eller tidligere kull har studierett i henhold til tidligere forskrifter frem til den 30.6.2021.

Masterstudent tilhørende vår-2018 kullet eller tidligere kull har studierett i henhold til tidligere forskrifter frem til den 31.12.2020.

Overfor studenter omfattet av første og andre ledd gjøres §§ 2-4 Studierett, 2-5 Progresjonsopp-følgning og 2-6 Fullføringstid først gjeldende fra respektive datoer. Det samme gjelder § 2-8, første ledd, bokstav a), § 2-9, første ledd, bokstav b) og § 7-1, første ledd.

For student som ved forskriftens ikrafttredelse var i permisjon, gjøres § 3-4 Permisjon gjeldende først fra det tidspunkt studenten eventuelt fremmer en ny søknad om permisjon.