Studieplan MRR

Studieplan MRR

Studieplan for masterstudiet i regnskap og revisjon.

 • Beskrivelse av mål og læringsutbytte

  Beskrivelse av mål og læringsutbytte

  Masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) er et toårig profesjonsstudium for den som planlegger en karriere innenfor revisjon, i advokatfirma, som konsulent, controller, finansanalytiker eller en lederrolle i økonomi- og finansfunksjonen. På MRR får du landets ledende kompetanse i regnskap og revisjon, en tung og bred bedriftsøkonomisk kompetanse og en unik kompetanse i relevante deler av jussen. Nivået og bredden på kunnskapen og evnen til å integrere og bruke kunnskapen gjør at studentene på MRR er blant de mest attraktive i arbeidsmarkedet og har stor fleksibilitet i karrierevalget.

  MRR gir kompetanse som statsautorisert revisor. Revisjons- og konsulentselskapene er blant de mest populære i studentenes karrierevalg, og disse selskapene ansetter svært mange av de uteksaminerte masterkandidatene fra MRR. Dette reflekterer at studentenes kunnskaper er godt tilpasset arbeidsoppgavene hos revisjons- og konsulentselskapene, og at kompetanseoppbygging, kvalifiserende arbeidserfaring og fleksibilitet preger karrieren i disse selskapene.

  MRR er solid forankret i forskningsbasert kunnskap og fagpersonene på MRR er de ledende innenfor sine fagfelt. Undervisningen på MRR er ambisiøst lagt opp. Den gir det teoretiske fundamentet for og øvelse i å strukturere og løse avanserte problemstillinger i virksomhetene. Det faglige innholdet i MRR dekker kompetansekravene til statsautorisert revisor.

 • Studiets struktur

  Studiets struktur

  Det toårige Masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) utgjør 120 studiepoeng (ECTS). MRR er i stor grad integrert med Masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA) og inneholder en rekke MRR-relevante kurs fra MØA. MRR består av obligatoriske MRR-kurs (67,5 stp.), valgbare, relevante MRR kurs i MØA (22,5 stp.) og selvstendig arbeid (30 stp.). 

  Studiestart

  Studiestart i høstsemesteret er normalt i uke 33 (introduksjonsuke). Undervisningen starter i uke 34. Oppstart i vårsemesteret er normalt i uke 2 (normalt uke 5 for fjerde semester). For studenter som reiser på utveksling i 2./3.semester vil oppstart ved utenlandsk lærested variere. 

  Studieplanene nedenfor gjelder studenter som ble tatt opp på studiet i 2016.

  Studieplan for studenter med bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller bachelorgrad i regnskap og revisjon opptatt på toårig MRR

  1. semester: 4 grunnleggende MRR kurs á 7,5 SP.

  • MRR411/BUS426N Revisjon
  • MRR412/BUS402 Finansregnskap
  • MRR416 Foretaksrett
  • MRR417 Skatt

  2./3. semester

  MRR445 - Topics in Auditing (videregående kurs) og 3 valgbare kurs á 7,5 stp. fra gjeldende liste og selvstendig arbeid (30 stp).

  4. semester: 4 videregående MRR kurs á 7,5 SP .

  • MRR443 Verdsettelse
  • MRR446 Juss
  • MRR451 Revisjon
  • MRR452 Finansregnskap

  Selvstendig arbeid
  I løpet av 2. eller 3. semester av studiet skal det gjennomføres et selvstendig arbeid.

  Det gis et tilrettelagt tilbud for MRR studenter for selvstendig arbeid i de sentrale revisorfaglige områdene finansregnskap, revisjon og regnskapsanalyse og verdivurdering. Det er også mulig å skrive et selvstendig arbeid innenfor temaer fra de valgbare kursene MRR eller andre MRR-relevante temaer.

  Utvekslingsmuligheter
  Som masterstudent på MRR kan du velge å dra på utveksling i 2. eller 3. semester av studiet. Under utvekslingsoppholdet skal du ta kurs tilsvarende 30 stp. Kursene skal godkjennes på forhånd som relevante for MRR. MRR445 Topics in Auditing (høstkurs) kan erstattes av et på forhånd godkjent videregående kurs i revisjon ved utvekslingsinstitusjon.

   

  Studieplan for studenter med mastergrad i økonomi og administrasjon eller fireårig siviløkonom som kvalifiserer for mastergraden i regnskap og revisjon ved å fullføre minimum 60 nye studiepoeng  

  1. semester: 4 grunnleggende MRR kurs á 7,5 SP.

  • MRR412/BUS402 Finansregnskap
  • MRR416 Foretaksrett
  • MRR417 Skatt
  • MRR445 Topics in Auditing (videregående kurs)

  2. semester: 4 videregående MRR kurs á 7,5 SP.

  • MRR443 Verdsettelse
  • MRR446 Juss
  • MRR451 Revisjon
  • MRR452 Finansregnskap

  Dersom MRR412/BUS402 Finansregnskap (eller tilsvarende kurs) inngår i mastergraden i økonomi og administrasjon (siviløkonom), må dette kurset erstattes i 1. semester av MRR411 Revisjon.

  Dersom både MRR412/BUS402 Finansregnskap (eller tilsvarende kurs) og MRR411/BUS426N Revisjon (eller tilsvarende kurs) inngår i mastergraden i økonomi og administrasjon (siviløkonom), skal det velges kurs fra listen over valgbare kurs MRR (se vedlegg) som ikke inngår i tidligere grad. De valgbare kurs MRR skal prioriteres slik:

  1. MRR413B/BUS425 Verdsettelse med regnskapsanalyse
  2. MRR415/BUS401 Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising
  3. Valgfritt blant valgbare MRR-kurs

  Dersom det er gitt opptak uten at hverken BUS402/MRR412 Finansregnskap (eller tilsvarende kurs) eller BUS426N/MRR411 Revisjon (eller tilsvarende kurs) inngår i mastergraden i økonomi og administrasjon, skal begge disse to kursene tas i første semester på MRR. Dette betyr normalt at 5 kurs á 7,5 stp. må tas i dette semesteret.

  Det er ikke utvekslingsmuligheter for studenter i denne kategorien.

   

  Studieplan for studenter med mastergrad i rettsvitenskap som kvalifiserer for mastergraden i regnskap og revisjon ved å fullføre minimum 60 nye studiepoeng  

  1. semester: 4 grunnleggende MRR kurs á 7,5 stp.

  • MRR411/BUS426N Revisjon
  • MRR412/BUS402 Finansregnskap
  • MRR413B Verdsettelse med regnskapsanalyse
  • MRR445 - Topics in Auditing (videregående kurs)

  2. semester: 4 videregående MRR kurs á 7,5 stp.

  • MRR443 Verdsettelse 
  • MRR446 Juss
  • MRR451 Revisjon
  • MRR452 Finansregnskap

  Det er ikke utvekslingsmuligheter for studenter i denne kategorien.

   

  Overgang fra MØA til MRR

  MØA studenter har adgang til flere av kursene på MRR (dobbelkodet, se kursbeskrivelser). For å ta kurs forbeholdt MRR-studenter (kun MRR-kodet), må det imidlertid meldes overgang til MRR. Kandidater som er opptatt i MØA på NHH har anledning til å søke overgang til MRR. Overgang til MRR er betinget av at studieprogrammet har ledig kapasitet. Søknadsfrister er 15. november og 15. mai.

  Mastergraden i regnskap og revisjon skal inneholde:

  4 MRR-kurs á 7,5 stp.:

  • MRR411/BUS426N (BUS426E) Revisjon
  • MRR412/BUS402 Finansregnskap
  • MRR416 Foretaksrett
  • MRR417 Skatt

  5 videregående MRR kurs á 7,5 stp.:

  • MRR443 Verdsettelse
  • MRR445 Topics in Auditing
  • MRR446 Juss
  • MRR451 Revisjon
  • MRR452 Finansregnskap

  I tillegg skal det være 3 kurs á 7,5 stp. blant valgbare MRR kurs (eller tilsvarende kurs ved utvekslingsinstitusjon).

  Det selvstendige arbeidet (30 studiepoeng) må være innenfor fagområdene til MRR. Det gis et tilrettelagt tilbud for MRR-studenter om selvstendig arbeid i de sentrale revisorfaglige områdene finansregnskap, revisjon og regnskapsanalyse og verdivurdering. Det er også mulig å skrive et selvstendig arbeid innenfor temaer fra de valgbare MRR-kursene eller andre MRR-relevante temaer.

  MRR411/BUS426N (BUS426E) Revisjon, MRR412/BUS402 Finansregnskap og MRR445 Topics in Auditing kan erstattes av tilsvarende kurs ved utvekslingsinstitusjon.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Etter å ha gjennomført MRR skal kandidaten:

  • Ha en høy generell kompetanse i bedriftsøkonomi
  • Besitte den teoretiske, metodiske og praktiske innsikten til å forstå, strukturere og løse komplekse bedriftsøkonomiske problemer i ulike virksomheter
  • Ha den nasjonalt ledende kompetanse i regnskap, revisjon og verdsettelse
  • Ha inngående kjennskap til lover og reguleringer i regnskap og revisjon og kunne utøve godt profesjonelt skjønn innenfor rammen av lover og reguleringer
  • Kunne verdsette foretak og fastsette og ta stilling til rimeligheten av virkelig verdi av eiendeler og gjeld
  • Beherske skatte- og avgiftsretten og relevante deler av foretaksretten på et avansert nivå
  • Ha ferdighetene til å identifisere juridiske problemstillinger og gi juridiske råd basert på lovens ordlyd og andre rettskilder
  • Forstå hva det innebærer at revisor er allmenhetens tillitsperson og hvilke forventninger samfunnet og omverden stiller til revisor
  • Forstå, analysere og konkludere om relevante etiske problemstillinger
  • Være i stand til å integrere og anvende kunnskap fra flere fagområder i problemløsing
  • Ha evnen til å arbeide selvstendig med teoretiske og praktiske problemstillinger
  • Kunne kommunisere tekniske problemstillinger, analyser og konklusjoner, samt kommunisere med spesialister
  • Tilfredsstille utdanningskravene for godkjenning som statsautorisert revisor

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Det er ulike opptakskrav til ulike grupper søkere. Søkerne grupperes som følger:

  • Bachelor i økonomi og administrasjon
  • Bachelor i regnskap og revisjon med bestått alminnelig revisoreksamen
  • Siviløkonom, fireårig eller femårig (master i økonomi og administrasjon)
  • Master i rettsvitenskap
  • Annen utdanning (iblant disse søkere med utenlandsk utdanning)

  For mer informasjon, se våre opptakssider.

 • Muligheter for innpass av eksterne emner i studiet

  Muligheter for innpass av eksterne emner i studiet

  En automatisk fritaksvurdering for kursdelen gjøres i forbindelse med opptak. Søkere med mastergrad i økonomi og administrasjon (femårig siviløkonom) , mastergrad i rettsvitenskap eller fireårig siviløkonom KAN får fritak for 60 studiepoeng dersom visse fagkrav er oppfylt.

  Det er mulig å søke om fritak for alle enkeltemner/kurs i masterstudiet i regnskap og revisjon. Emnene/kursene det søkes fritak på grunnlag av skal ha vært avlagt med samme omfang, innhold og nivå som høyskolens emner/kurs. Studentene MÅ av legge minimum 60 studiepoeng av studiet for å kunne få utstedt grad fra NHH.

  Fritak utover det som innvilges i den automatiske fritaksvurderingen må det søkes særskilt om, søknadsfrist 1. september.

 • Krav til statsautorisasjon

  Krav til statsautorisasjon

  I Kvalitetsreformen inngår også innføring av en ny og felles nasjonal karakterskala. Denne karakterskalaen er den samme skalaen som allerede benyttes som omregningsskala innenfor det europeiske utdanningssamarbeidet ECTS. Skalaen går fra A som beste karakter til E som laveste ståkarakter. Karakteren F gis for stryk.

  Det er Finanstilsynet som har karakterkravet for å kunne bli statsautorisert revisor. Tilsynet har fastsatt at ingen enkeltkarakter kan være lavere enn karakteren C for å få autorisasjon. Detaljert informasjon om deres nye krav etter omleggingen til bokstavkarakterer vil du finne mer om ved å sjekke Finanstilsynets nettsider. Alle spørsmål angående autorisasjonskravet må rettes til Finanstilsynet.