Økonomisk styring

Økonomisk styring

Profilen Økonomisk styring (BUS) gir deg innsikt i hvordan verdiskapningen i en virksomhet kan måles, analyseres og styres på best mulig måte.

God forståelse av hvordan de ulike styringsmekanismene virker er en forutsetning for å få hele organisasjonen til å trekke i samme retning.

Analyser danner grunnlaget for beslutninger vedrørende større investeringer, produkt- og kundeporteføljer, prising, produksjonsstyring og logistikk. Mot eksterne interessenter, som investorer og långivere, er finansregnskapet det sentrale kommunikasjonsverktøyet.

Kursene i profilen tar utgangspunkt i praktiske problemstillinger, som belyses med bedriftsøkonomisk teori, supplert med innsikt fra samfunnsøkonomi, strategifag og organisasjonsteori.

Det legges vekt på å bruke eksempler fra norske virksomheter.

Profilen passer spesielt godt for studenter som ønsker å arbeide i økonomifunksjoner, konsulentfirma eller revisjon.

Profilen gir mulighet for spesialisering i Business Analytics.

Om studiet

Studiepoeng
120
Grad
Master i økonomi og administrasjon
 • Faglig innhold

  Faglig innhold

  Profilen inneholder et bredt og spennende utvalg av kurs som grovt sett kan sies å behandle fire relaterte tema. Du kan velge mellom å fordype deg innen ett tema, eller velge en bredere sammensatt kursportefølje. Nederst på siden finner du tips til hvordan du kan kombinere emner innen temaet.

  1. HVORDAN ORGANISERE OG STYRE VERDISKAPINGEN?

  Vi diskuterer spørsmål om organisering i økonomiske ansvarsenheter, delegering, bruk av økonomiske belønninger, bruk av budsjetter og planer, resultatmåling, bruk av ikke-finansiell styringsinformasjon, regulering av intern handel og andre måter å stimulere til gevinster på tvers av divisjoner, prosjektstyring, outsourcing, og hva slags verktøy vi kan bruke for å sette strategier ut i livet.

  2. HVORDAN ANALYSERE OG BEDRE LØNNSOMHETEN?

  Sentrale stikkord for temaet er prissetting, kostnadsestimering, kundelønnsomhet, produktlønnsomhet, og hvordan porteføljer av kunder og produkter kan styres i et strategisk perspektiv. Vi lærer å analysere større investeringsprosjekter, herunder å se på porteføljer av prosjekter, vurdering av finansmarkedenes avkastningskrav og hvordan utnytte og vurdere fremtidig strategisk fleksibilitet.

  3. HVORDAN OPTIMERE PRODUKSJON OG LOGISTIKK?

  Temaet omhandler hvordan produksjon og lagerhold kan planlegges og styres, hvordan transportkostnader kan reduseres, hvordan simulering kan brukes til å analysere forretningsprosesser, hvordan kapasitet kan prises, og mer generelt hvordan komplekse logistikksystemer best kan designes og styres.

  4. HVORDAN RAPPORTERE, REVIDERE OG ANALYSERE FINANSIELL INFORMASJON?

  Innen dette temaet er vi opptatt av hvordan finansregnskapet bør utformes, og vi diskuterer nasjonale og internasjonale regler og praksis. Vi ser også på hvordan regnskapet kan analyseres for å avdekke underliggende økonomiske forhold og hvordan regnskapet brukes til verdsetting og kredittvurdering. Videre omfatter temaet revisors rolle og hvordan en revisjon gjennomføres.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidater som har gjennomført MØA med BUS som (hoved)profil skal ved studiets slutt:

  Kunnskap

  • ha inngående og oppdaterte kunnskaper om teori som er relevant for økonomisk styring av virksomheter.
  • ha god oversikt over empiriske metoder som kan brukes for å analysere bedriftsøkonomiske problemstillinger.

  Ferdigheter

  • kunne arbeide selvstendig med avanserte problemstillinger om økonomisk styring.
  • kunne anvende relevant teori og metode til analyse av beslutninger med sikte på økt verdiskaping i virksomheter.
  • være i stand til faglig oppdatering i løpet av sin yrkeskarriere.

  Generell kompetanse

  • kunne kommunisere med spesialister og andre om faglige problemstillinger.
  • ha evne til å reflektere over og ta hensyn til etiske problemstillinger og samfunnsansvar i forbindelse med beslutningstaking i virksomheter.
 • Struktur

  Struktur

  Kursporteføljen består av fire kjernekurs (ett innenfor hvert tema) samt et antall fordypningskurs (av anvendt karakter) og videregående kurs (med mer vekt på teori). I tillegg inngår også kurs i empirisk metode, som vil være nyttig for arbeidet med masterutredningen.

  Hovedregelen er at studenter med BUS som hovedprofil må følge minst to av de fire kjernekursene samt ett av de empiriske metodekursene, men står ellers fritt til selv å velge innretning. Du kan også spesialisere deg innen Business Analytics, og i så fall gjelder særskilte kurskrav.

  Den skriftlige utredningen (masteroppgaven) skal skrives som ett helhetlig arbeid. Veiledningen innenfor enkelte temaområder organiseres med felles seminarer for flere studenter; ellers gis veiledningen enkeltvis.

 • Anbefalte emnekombinasjoner

  Anbefalte emnekombinasjoner

  TEMA 1: ORGANISERE OG STYRE VERDISKAPING

  Kjernekurs: BUS400N/E Styring av større foretak (H/V)

  Fordypningskurs:

  • BUS420 Økonomiske beslutninger med datasimulering (H)
  • BUS451 Virksomhetsstyring (V)
  • STR435 Personalpolitikk og incentiver (V)
  • BUS428 Økonomisk organisasjonsteori (V)
  • BUS438 Strategisk outsourcing og franchising (V)
  • BUS448 Auctions, sales and procurement (H)
  • BUS460 Operational risk management (H)
  • BUS458 International business taxation (H)
  • FIE441 Taxes and business strategy (V)
  • BUS456 Behavioural business strategy (H)
  • NBD401 R&D and intellectual property (H)
  • BUS446 Sustainable business models (H/V)
  • BUS427 Advanced management accounting (V)

  TEMA 2: MÅLE OG ANALYSERE LØNNSOMHET

  Kjernekurs: BUS401 Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising (H/V)

  Fordypningskurs:

  • BUS420 Økonomiske beslutninger med datasimulering (H)
  • BUS422N/BUS422E Investeringsanalyse/Capital Budgeting (H/V) 
  • BUS441 Konkurranseanalyse (H)
  • BUS442 Konkurranserett (H)
  • BUS429 Pricing analytics and revenue management (H)
  • NBD404 R&D and intellectual property (H)
  • BUS453 Enterprise risk management: Principles and methods (V)(Utgått)
  • BUS460 Operational risk management (H)
  • BUS456 Behavioural business strategy (H)
  • BUS427 Advanced management accounting (V)

  TEMA 3: BEDRE PRODUKSJON OG LOGISTIKK

  Kjernekurs: BUS403 Supply chain management (H)

  Fordypningskurs:

  • BUS432 Operasjonell planlegging (V)
  • BAN403 Simulation of business processes (H)
  • BUS438 Strategisk outsourcing og franchising (V)
  • BUS448 Auctions, sales and procurement (H)
  • BAN402 Decision modelling in business (H)
  • BUS429 Pricing analytics and revenue management (H)
  • BUS460 Operational risk management (H)

  TEMA 4: RAPPORTERING, REVISJON OG ANALYSE

  Kjernekurs: BUS402  Finansregnskap I (H)
  BUS402E Financial Accounting I (V)

  Fordypningskurs:

  • BUS424/BUS424N Strategic financial statement analysis/Regnskapsanalyse (H/V)
  • BUS440A Verdivurdering med regnskapsanalyse (V)
  • BUS440B Verdivurdering med regnskapsanalyse (Høst – tilbys ikke høst 2018)
  • BUS440E Valuation with financial statement analysis (Vår)
  • MRR411 Revisjon I (Høst)
  • BUS443 Advanced auditing: fraud detection (H)
  • BUS452 Corruption – Incentives, disclosure and liability (V)
  • BUS435 Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner (V)
  • ENE432 Measuring sustainability in accounting and finance (H)
 • Etikk

  Etikk

  Etikk-emner som er godkjent i Økonomisk styring hovedprofil:

  • BUS443 Advanced Auditing Fraud Detection
  • BUS446 Sustainable Business Models
  • ENE432 Measuring Sustainability in Accounting and Finance
  • BUS452 Corruption - Incentives, Disclosure and Liability

  Husk at etikk-kravet også kan dekkes i støtteprofil eller valgfrie emner. Se liste over alle etikkemner.

 • Forskningsrettet løp

  Forskningsrettet løp

  Ønsker du å ta en Ph.d.-grad eller sikter du deg inn mot forskningsrettet arbeid både ved NHH og seinere i karrieren, kan du velge å ta et forskningsrettet løp i masterstudiet.

  Les mer om forskningsrettet løp

 • Internasjonale muligheter

  Internasjonale muligheter

  Utveksling, CEMS MIM, dobbelgrad, Innovation School m.m. Som NHH-student har du mange spennende muligheter til å få internasjonal erfaring i løpet av studiet.

  Les mer

 • Jobb og karriere

  Jobb og karriere

  Som siviløkonom fra NHH er du kvalifisert for en rekke jobber i mange ulike bransjer. Du har også et godt grunnlag for videre doktorgradsstudier. Undersøkelser viser at 75 prosent av studentene har jobb før de er ferdige med studiene.

  Les mer om jobb og karriere