Fagområdene i bachelorstudiet

Fagområdene i bachelorstudiet

Hovedtyngden i bachelorstudiet ligger på de tre fagområdene bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og strategi og ledelse. Disse gir deg grunnlag for å arbeide systematisk med emner innen økonomi.

BEDRIFTSØKONOMI

I bedriftsøkonomi lærer du hvordan du kan analysere og forstå bedriftens virksomhet, for å treffe gode beslutninger og posisjonere bedriften for fremtiden.

Du lærer blant annet å vurdere ulike investeringsalternativer, kontrollere, tolke og bruke regnskapsdata som grunnlag for å treffe gode beslutninger, og hvordan bedriften kan bruke finansmarkeder for finansiering og risikostyring.

I bedriftsøkonomiske fag bruker man dataanalyse, statistikk og matematikk til å danne beslutningsgrunnlag.

SAMFUNNSØKONOMI

Den samfunnsøkonomiske delen av bachelorstudiet gir deg viktige perspektiver for å forstå samfunnet rundt deg og hvordan dette utvikler seg over tid.

Samfunnsøkonomi spenner fra studier av individuelle beslutninger (mikroøkonomi) til studier av hele økonomien (makroøkonomi).

Du lærer om hvordan mennesker og bedrifter treffer sine valg, hvordan markeder fungerer og hvordan individuelle valg og markeder påvirkes av ulike faktorer, som økonomisk politikk og internasjonale rammebetingelser. Du får innsikt i viktige økonomiske spørsmål og studerer dem både fra bedriftens og fra samfunnets ståsted.

STRATEGI– OG LEDELSESFAG

I strategi- og ledelsesfaget er det sentralt å forstå hvordan verdier skapes i bedrifter, og hvordan man skal omstille bedrifter når verden er i stadig endring. 

Du lærer blant annet om hvordan strategier utvikles og iverksettes, hvordan virksomheter organiseres, forbedres og ledes, og hvordan produkter og tjenester markedsføres og posisjoneres.

Kunnskap om strategi og ledelse er viktig for beslutningstakere og deres rådgivere på alle nivå i organisasjoner.

Metodefag

Metodefagene matematikk, statistikk, etikk og databehandling er studiets verktøykasse, som gir deg et godt grunnlag for å arbeide systematisk med de ulike økonomifagene. I metodefagene lærer du også å bruke digitale verktøy.

Fordypningsfag

I bachelorstudiet skal du velge seks valgfrie kurs.

Vi tilbyr en rekke spennende valgfrie kurs fra ulike fagmiljøer ved NHH. Gjennom disse kursene kan du fordype deg i fagområder du er spesielt interessert i eller du kan skaffe deg ytterligere bredde ved å sette sammen kurs fra forskjellige fagområder. Kursene kan også hjelpe deg å velge retning for eventuelle masterstudier.

Våre valgfrie kurs inkluderer språk som engelsk, fransk, japansk, spansk og tysk, ulike emner i matematikk og rettslære, samt kurs i økonomisk historie, økonomi og psykologi, prosjektledelse, business intelligence, digital forretningsforståelse, effektiv markedsføring, økonomisk kriminalitet og mye mer.

Oversikt over alle emnene i bachelorstudiet