Studieplan for masterstudiet i økonomi og administrasjon

Studieplan for masterstudiet i økonomi og administrasjon

Studieplan for masterstudiet i økonomi og administrasjon. Gjelder for studenter som påbegynte studiet til og med våren 2015.

 • Siviløkonomutdanningen ved NHH

  Den femårige siviløkonomutdanningen ved NHH er organisert etter en 3+2-modell. Masterstudiet i økonomi og administrasjon er siste del av denne utdanningen.

  Studenter som fullfører bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved NHH vil være garantert direkte overgang til masterstudiet i økonomi og administrasjon ved NHH. Det er også mulig for studenter som har fullført tilsvarende studier ved andre læresteder å søke opptak direkte i masterstudiet.  

 • Studiets struktur

  Masterstudiet i økonomi og administrasjon er et toårig studium, som totalt teller 120 studiepoeng, hvorav 90 studiepoeng dekkes av kurs (12 kurs à 7,5 studiepoeng) og 30 studiepoeng av et selvstendig arbeid.

  I tillegg til å velge en bestemt hovedprofil (major), skal studentene også velge en støtteprofil (minor) og noen helt valgfrie kurs. Du skal skal ta seks kurs innen hovedprofilen, fire kurs fra støtteprofilen og to valgfrie kurs. Disse to valgfrie kursene kan velges blant alle kursene som tilbys på masterstudiet, uavhengig av dine profilvalg. Studieplanen har følgende krav til kurs og utredning:

  • Kurs i hovedprofil skal utgjøre 45 studiepoeng (sp) inklusive de obligatoriske kursene
  • De obligatoriske kursene i hovedprofilen skal tas 1. og/eller 2. semester
  • Kurs i støtteprofilen skal utgjøre 30 sp
  • Valgfrie kurs skal utgjøre 15 sp
  • Det selvstendige arbeidet (utredningen) skal utgjøre 30 sp

  Det er gode muligheter til å velge en helt individuell fagprofil i masterstudiet ut fra dine interesser og karriereplaner. Som masterstudent har du mulighet for å velge blant følgende faglige hovedprofiler:

  •  BUS - Økonomisk styring
  •  ECN - Economics
  •  ECO - Økonomisk analyse
  •  ENE - Energy, Natural resources and the Environment 
  •  FIE - Finansiell økonomi
  •  INB - International Business
  •  MBM - Marketing and Brand Management
  •  SAM - Samfunnsøkonomi (kun for studenter begynt våren 2014 eller tidligere)
  • STR - Strategi og ledelse
  • Research Distinction

 • Læringsutbytte

  Masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA) er normert til to år (120 studiepoeng), bestående en kursdel på 90 studiepoeng og et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng.

  • Studiet skal gi kandidatene en bred plattform for å arbeide i næringsliv, offentlig forvaltning og andre organisasjoner; som spesialister, rådgivere eller ledere.
  • Studiet skal gi grunnlag for å kunne arbeide innenfor ulike sektorer, som finans, konsulentvirksomhet, revisjon, olje/gass, IT/telekom, industri, media, offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner. Kandidatene skal også være godt rustet til å kunne gå videre på doktor­gradsstudier i inn- og utland.
  • Kandidatene skal ved studiets slutt ha inngående og oppdaterte kunnskaper om relevante teorier og empiri, og de skal være i stand til selv å oppdatere seg og ta i bruk ny kunnskap gjennom hele sitt yrkes­aktive liv.
  • Kandidatene skal derfor ha faglig innsikt på et høyt internasjonalt nivå, de skal ha opparbeidet seg gode analytiske ferdigheter, de skal ha lært seg å arbeide selvstendig og nytenkende med avanserte problem­stillinger, de skal kunne kommunisere med både spesialister og andre om dette og de skal reflektere over etiske problemstillinger og samfunns­ansvar.

 • Selvstendig arbeid

  Læringsutbytte:

  Masterstudentene skal i løpet av studiet gjennomføre et selvstendig arbeid, der studentene går i dybden på én eller flere relaterte problemstillinger. Gjennom det selvstendige arbeidet skal studentene utvikle sine analytiske ferdigheter og få en dypere forståelse for teoretiske og/eller empiriske muligheter og utfordringer innenfor det valgte fagfeltet.

  Studentene skal også trenes i å tenke og arbeide selvstendig; alene eller sammen med en annen student. I arbeidet skal studenten analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjons­kilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.

  Arbeidet skal gjøres i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. Samlet sett skal det selvstendige arbeidet vise forståelse, refleksjon og modning.

 • Innpass av doktorgradskurs

  Det kan gis innpass av doktorgradskurs i masterstudiet, maksimalt 15 studiepoeng kan innpasses i kursporteføljen. Det vil kun være mulig å søke om innpass av doktorgradskurs hvis dette er en del av det innmeldte og godkjente undervisningstilbudet for doktorgradsprogrammet gjeldende semester.

   

  Masterstudenter må søke studieadministrativ avdeling om å få ta doktorgradskurs. I søknaden må det fremkomme om kurset ønskes som et hovedprofilkurs, støtteprofilkurs eller som et av de valgfrie kursene. Det vil ikke være anledning til å få innpasset et doktorgradskurs i stedet for et av de obligatoriske hovedprofilkursene. Søknad sendes opptak@nhh.no.

   

  Til orientering nevnes at opplæringsdelen i et eventuelt doktorgradsprogram vil være av samme omfang, jf. Universitets- og høgskolelovens § 3-4 om at en ikke kan få dobbel utteling for utdanning.

 • Krav til forkunnskap

  Søkere med fullført bachelorgrad (180 studiepoeng) kan søke. Du må dekke følgende karakter- og fagkrav:

  KARAKTERKRAV:

  Høsten 2014 var opptakskravet rett under B (3,9) i snitt. Omregning av bokstavkarakterer; A=5, B=4, C=3, D=2 og E=1. Det benyttes standard avrundingsregler ved utredning av karaktersnitt.  

  FAGKRAV:

  Du må ha minst 120 studiepoeng innen økonomisk-administrative fag, hvorav 90 studiepoeng må dekke følgende faggrupper:

  • Metodefag (20 studiepoeng) - Fagene: Matematikk for økonomer, Statistikk for økonomer, Samfunnsvitenskapelig metode
  • Samfunnsøkonomi (15 studiepoeng) - Fagene: Makroøkonomi og Mikroøkonomi
  • Bedriftsøkonomisk analyse (30 studiepoeng) - Fagene: Finansregnskap, Økonomistyring, Investering og finansiering
  • Administrasjonsfag (25 studiepoeng) - Fagene: Markedsføring, Organisasjon og ledelse, Foretaksstrategi

  De øvrige 30 studiepoengene kan dekkes av kurs innenfor alle de fire faggruppene.

  Har du en bachelorgrad i økonomio g administrasjon utstedt av en norsk utdanningsinstitusjon vil du per definisjon fylle disse fagkravene.

  Bachelorstudenter ved NHH, som er ferdig med bachelorgraden sin har i det påfølgende semester rett til overgang til master i økonomi og administrasjon. (Dette gjelder ikke bachelorstudenter ved etterutdanningen på NHH).

 • Muligheter for innpass av eksterne emner i studiet

  Fritak skal innvilges dersom studenten har bestått utdanning som samsvarer med kurs ved NHH både med tanke på omfang, innhold og nivå.

  Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve. Kravet om tilstrekkelig omfang må uansett være tilfredsstilt.

  Det innvilges kun fritak på grunnlag av utdanning som er bestått før opptakstidspunktet.

  Frist for å søke fritak er 1. september opptaksåret (1.februar for studenter som begynner i januar). Denne søknadsfristen gjelder for alle kurs i studiet. Dersom en ikke overholder denne fristen, er en ikke garantert at søknaden blir behandlet.

  Det benyttes eget søknadsskjema og søknaden må være vedlagt karakterutskrift, kursbeskrivelse og pensumliste.

  Dersom man har et tellende eksamensforsøk i et fag man er innvilget fritak for, blir fritaket annullert.

 • Kvalifikasjon etter fullført program

  Masterstudiet leder frem til graden master i økonomi og administrasjon - siviløkonom (engelsk oversettelse: Master of Science in Economics and Business Administration). Denne graden tildeles uavhengig av valgt profil. På vitnemålsvedlegget vil det også fremgå hvilke profiler du har valgt.

 • Informasjon for privatister

  NHH tilbyr et begrenset antall kurs det er mulig å ta som privatist på mastergradsnivå. Søknader om privatiststatus vil bli individuelt vurdert og det forutsettes at søkerne oppfyller ordinære opptaksvilkår for masterstudiet.