Studieplan

Studieplan for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Gjelder for studenter som påbegynte studiet til og med høsten 2014.

 • Siviløkonomutdanningen ved NHH

  Den femårige siviløkonomutdanningen ved NHH er organisert etter en 3+2-modell. Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er første del av denne utdanningen.

 • Studiets struktur

  Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er et treårig studium som totalt teller 180 studiepoeng, hvorav 135 studiepoeng dekkes av obligatoriske kurs og 45 studiepoeng av valgfrie. Studiet er strukturert med 4 kurs à 7,5 studiepoeng per semester.

 • Læringsutbytte

   Ved avsluttet studie skal kandidaten:

  • holde et høyt analytisk nivå og ha en faglig bredde som gjør kandidaten godt rustet til å møte utfordringer i arbeidslivet og til å kunne gå videre på masterstudier i inn- og utland.
  • ha kommunikasjonsferdigheter til å kunne opptre profesjonelt på en internasjonal arena.
  • være i stand til å bedømme samfunnsmessige virkninger av organisasjoners beslutninger, og til å handle innenfor juridiske og etiske rammer.
  • ha kunnskap om hvordan virksomheter finansieres, hvordan investeringer vurderes, hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og hvordan regnskap utarbeides og analyseres (bedriftsøkonomisk analyse).
  • ha kunnskap om hvordan strategier utvikles og iverksettes, hvordan virksomheter organiseres, forbedres og ledes, og hvordan produkter og tjenester markedsføres og posisjoneres (administrative fag).
  • ha kunnskap om hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg, og hvordan disse valgene påvirkes av økonomisk politikk og internasjonale rammebetingelser (samfunnsøkonomi).
  • ha metodekunnskaper (i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder) som gjør kandidaten i stand til å innhente og analysere relevant informasjon.
  • kunne bruke slik kunnskap til å utføre egne analyser av praktiske problemstillinger og treffe beslutninger basert på disse.

 • Valgfrie kurs

  Studentene skal i løpet av studiet velge moduler av valgfrie allmenne fag.

  Det tilbys moduler innen hvert av fagene engelsk, fransk, japansk, spansk, tysk, matematikk, rettslære, økonomisk geografi og økonomisk historie. Studentene vil ha stor fleksibilitet til å kombinere moduler fra de ulike fagene. Studenter i kullet som startet høsten 2011 eller senere kan velge å ta seks moduler i valgfrie allmenne fag i stedet for en kombinasjon med valgfrie økonomisk-administrative kurs. Det kan maks velges to valgfrie økonomisk-administrative kurs.

  Studenter påbegynt før høsten 2011 må bestå fire moduler i valgfrie allmenne fag og to valgfrie økonomisk-administrative kurs. I de valgfrie økonomisk-administrative kursene vil både undervisning og pensum normalt være på engelsk. Eksamen kan besvares på engelsk, norsk eller andre skandinaviske språk (jf. eksamensforskriften).

  Dersom man velger språk som valgfag må man ha to moduler fra samme språk.

 • Internasjonale muligheter

  Studentene i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon vil kunne søke om utvekslingsopphold i enten 4. eller 5. semester av studiet.

 • Muligheter for innpass av eksterne emner i studiet

  Fritak i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon skal innvilges dersom studenten har bestått utdanning som samsvarer med kurs ved NHH både med tanke på omfang, innhold og nivå.

  Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve. Kravet om tilstrekkelig omfang må uansett være tilfredsstilt.

  Det innvilges kun fritak i bachelorstudiet på grunnlag av utdanning som er bestått før opptakstidspunktet.

  Frist for å søke fritak er 1. september.

 • Forkurs

  NHH tilbyr to forkurs; i matematikk og bokføring. Forkurset i matematikk er ment som et oppfriskningskurs (går ikke utover det som inngår i matematikkravet som stilles til opptak). Forkurset i bokføring anbefales for studenter uten forkunnskaper i bokføring /regnskapslære.

  Forkursene er frivillige. Det arrangeres ikke eksamen, og deltagelse gir ikke uttelling i form av studiepoeng.

 • Fullført bachelor - hva nå?

  Studentene som fullfører bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved NHH vil være garantert direkte overgang til masterstudiet i økonomi og administrasjon ved NHH. Bachelorstudiet danner også et godt grunnlag for videre studier ved andre institusjoner nasjonalt eller internasjonalt.

  Det er også mulig å ha inntil to års opphold mellom bachelor- og masterstudiet. En står dermed overfor tre ulike muligheter etter fullført bachelorstudium:

  1. Avslutte studiene ved NHH med en bachelorgrad.
  2. Direkte overgang til masterstudiet.
  3. Opphold mellom bachelor- og masterdelen av studiet.

 • Informasjon for privatister

  NHH tilbyr et begrenset antall kurs det er mulig å ta som privatist på bachelorgradsnivå. Søknader om privatiststatus vil bli individuelt vurdert og det forutsettes at søkerne oppfyller ordinære opptaksvilkår for bachelorstudiet.