Vellykket implementering av Lean (masteroppgave)

20. september 2016 10:17

(oppdatert: 20. september 2016 10:23)

Vellykket implementering av Lean (masteroppgave)

Det tar tid å bygge et hus, og det tar tid å implementere Lean – en felles suksessfaktor for begge prosesser er å få til en solid grunnmur .

Masteroppgave: Vellykket implementering av Lean – En studie av hvilke suksessfaktorer norske Lean-eksperter mener er kritiske for å oppnå en vellykket implementering av Lean.

Lean har lenge vært en populær metodikk for effektivisering, og tas stadig i bruk i et økende antall norske virksomheter, både i privat og offentlig sektor. Forskning viser imidlertid at suksessraten for implementering av Lean er forholdsvis lav.

Som en naturlig følge av økt bruk av Lean i norske virksomheter, kombinert med lav suksessrate og fallende produktivitetsvekst i Norge, var formålet med studien å tydeliggjøre hvilke suksessfaktorer som virkelig er kritiske å fokusere på for å oppnå en vellykket implementering av metodikken.

For å komme frem til suksessfaktorene, benyttet vi en rangeringsbasert delphi-metode, der hele 34 Lean-konsulenter og Lean-navigatører deltok som eksperter. Denne metoden gav oss en unik mulighet til å få eksperter på emnet til å komme opp med suksessfaktorer til studien, basert på kunnskap og egne erfaringer med implementering av Lean.

Gjennom studien ble følgende seks kritiske suksessfaktorer rangert høyest: (1) Forankring og eierskap i toppledelsen, (2) Forankring og eierskap hos mellomlederne, (3) Ansattes medvirkning, (4) En klar visjon og tydelige mål med implementeringen, (5) God endringsledelse, (6) Strategien for implementeringen er knyttet opp til organisasjonens strategi.

Resultatet viser tydelig at ledelse, involvering og god prosjektstyring er av kritisk betydning for å oppnå en vellykket implementering. Samtidig viser ekspertenes utdypning av innholdet i de seks kritiske suksessfaktorene, at forståelse for hvorfor implementering er nødvendig ligger til grunn i de fleste av suksessfaktorene.

Et annet interessant funn knytter seg til hvorvidt de kritiske suksessfaktorene fremstår som kontekstavhengige. Dette var noe vi ønsket å undersøke, da vi underveis i studien fikk tilbakemeldinger fra noen eksperter om at det var umulig å rangere suksessfaktorer som mer kritiske enn andre. Dette begrunnet de med at alle virksomheter er ulike. Etter en sammenligning av de seks kritiske suksessfaktorene opp mot Kotters teori om endringsledelse, fikk vi en sterk indikasjon om at suksessfaktorene ikke er spesielt kontekstavhengige. Derimot at de vil være grunnleggende for å lykkes i enhver form for endring, uavhengig av kontekst og metodikk som blir implementert.

Det at mange virksomheter mislykkes med implementering av Lean kan derfor skyldes at de ikke klarer å skille godt nok mellom hvilke suksessfaktorer som er kritiske og hvilke som «bare» er viktige for å lykkes. De ser kanskje for mye til andre selskaper som har hatt suksess med metodikken, og tror følgelig at det bare er å ta det i bruk. De forstår dermed ikke at eierskapet må være på plass blant de som faktisk tar avgjørelser i virksomheten, og de forstår heller ikke hva metodikken skal bidra med hos dem. Rent analogisk fremstår derfor de seks kritiske suksessfaktorene som en grunnmur når man bygger et hus, og det kan tenkes at mange virksomheter ikke klarer å få på plass denne grunnmuren før de går videre med implementeringen. Så lenge grunnmuren på et hus ikke et fundamentert godt nok i en tidlig fase, har det ikke noe å si hvor flott, spesielt og «eget» man lager overbygget. Når stormen kommer, vil huset i et slikt tilfelle uansett rase før man får mulighet til å bo i det. På samme måte må man forvente motstand til implementeringen av Lean, og da må grunnmuren være på plass!

 Av: Anders Farbu og Erik Serigstad

Veileder: Jon Iden

 

 TILBAKE TIL BLOGGEN