påvirkning av innføring av rpa på ansattes motivasjon (masteroppgave)

12. oktober 2018 21:43

påvirkning av innføring av rpa på ansattes motivasjon (masteroppgave)

Hvordan påvirker implementering og bruk av programvareroboter på en arbeidsplass de ansattes motivasjon? Dette er tema i en nylig masteroppgave ved NHH.

Masteroppgave: Innvirkningen av Robotic Process Automation på motivasjon på en arbeidsplass – En kvalitativ studie av implementering og bruk av RPA

Etter hvert som stadig mer informasjon gjøres tilgjengelig for bedrifter generelt, ser stadig flere kunder ut til å verdsette god og effektiv service, skalerbarhet og fleksibilitet minst like høyt som kostnadseffektivitet. For å sikre fortsatt konkurranseevne forsøker derfor mange virksomheter å automatisere og digitalisere arbeidsprosessene sine. Ett eksempel er bruk av Robotic Process Automation (RPA). Dette er programvare som etterligner menneskets utføring av oppgaver i en prosess. Tidligere studier viser at teknologien bringer med seg flere forretningsmessige fordeler, som for eksempel kortere responstid og færre dataregistreringsfeil. Samtidig kan RPA til en viss grad erstatte medarbeiderne i en bedrift.

RPA er imidlertid en relativt ny teknologi, og det finnes lite litteratur om fordeler og ulemper knyttet til robotisering. Vi vet for eksempel ikke hvordan implementering og bruk av programvareroboter i bedriften vil påvirke de ansattes motivasjon.

Ved å gjennomføre flere dybdeintervjuer med ansatte på medarbeider- og ledernivå i en anonym casebedrift, fant jeg imidlertid at følgende konsekvenser av innføring av RPA vil kunne virke positivt inn på arbeidsmotivasjonen:

• Frigjøring av tid til å fokusere på mer spennende og interessante oppgaver
• Personlig og profesjonell vekst i form av kompetansebygging og utvikling av nye ferdigheter
• Fokus på jobbrotasjon og tettere samarbeid på tvers av avdelinger
• Lite eller ingen detaljstyring i forbindelse med arbeidet
• Fokus på evaluering og kvalitetssikring av leveranser

RPA kan altså ha positiv påvirkning på oppfatningen av jobben i seg selv og hvilke vekstmuligheter som finnes, noe som igjen kan føre til økt trivsel i organisasjonen. Variasjon i ferdigheter ser også ut til å være viktig, ettersom informantene er opptatt av at robotteknologi ikke skal føre til at organisasjonen «glemmer» hvordan arbeidsoppgaver utføres. Samtidig kan fokus på jobbrotasjon og tettere samarbeid på tvers av avdelinger sies å illustrere RPA-implementeringens betydning for organisasjonen som helhet, slik at de ansatte opplever stor grad av mening i arbeidet.

På den annen side ønsket flere ledere at aktivitetskartlegging skulle spenne over ende-til-ende-prosesser, mens medarbeiderne fant det mest hensiktsmessig å bryte disse ned. Dette kan virke negativt på opplevd mening, fordi de ansatte viser tegn på mindre helhetlig tankegang. Et generelt fokus på Lean og utvikling av prosessforståelse kan imidlertid demme opp for dette, men bedrifter som har mindre fokus på kontinuerlig forbedring må være oppmerksom på at RPA-teknologi også kan ha negative virkninger. I den forbindelse vil kommunikasjon være viktig. Mangelfull forståelse for teknologien kan nemlig føre til økt usikkerhet, noe som igjen kan bety at flere ansatte sier opp. Dermed vil nye ansatte kunne oppleve å få mindre veiledning, noe som kan føre til mistrivsel.

Casebedriften er forsiktig med å benytte tvang. Autonomi er viktig, og kan bidra til økt trivsel og styrket opplevelse av resultatansvar på arbeidsplassen. Samtidig er ytelsesinformasjon viktig for de ansatte; tilbakemeldinger må sette dem i stand til å evaluere og kvalitetssikre robotens leveranser. Dette kan igjen stimulere til høy motivasjon fordi de ansatte kan få større kunnskap om resultater.

RPA-prosessene er fremdeles relativt nye, og omfattende forskning på RPA på arbeidsplassen vil være nødvendig for å kunne trekke definitive konklusjoner i spørsmålet om hvordan teknologien vil påvirke de ansattes motivasjon over tid.

Av: Siri Marie Bakken
Veileder: Kjersti Berg Danilova

For å lese masteroppgaven:
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2560489

TILBAKE TIL BLOGGEN