Prosessledelse og prosesstankegang som verktøy i digitalisering

30. juli 2018 12:58

Prosessledelse og prosesstankegang som verktøy i digitalisering

Hvordan kan prosessledelse og prosesstankegang bidra til å strukturere samspill og arbeidsdeling mellom mennesker og roboter? Henriette Rieber og Bernt Edvin Jakobsen, masterkandidater fra NHH, blogger om sine erfaringer fra DNB.

Rask teknologisk utvikling og økt internasjonal konkurranse har ført til økende interesse for å forbedre organisatoriske prosesser for å oppnå økt effektivitet og redusert ressursbruk. I tillegg stiller velinformerte konsumenter stadig høyere krav til produkter og tjenester, og kundelojalitet er ikke det det en gang var. For å gjøre seg fortjent til kundene er bedrifter avhengige av gode og effektive arbeidsprosesser som bidrar til å levere de beste kundeopplevelsene. For å oppnå dette tar mange bedrifter i bruk roboter for å automatisere prosesser. Spesielt tidkrevende, regelstyrte og repetitive oppgaver blir automatisert og dette gir muligheter for mer effektiv utnyttelse av menneskelige ressurser.

For medarbeidere som jobber i grensesnittet til en automatisert prosess kan det oppleves utfordrende å samarbeide med en robot og forstå hva den gjør. Robotisering og prosessautomatisering skaper mange muligheter, men også utfordringer i hvordan mennesker og roboter samhandler om utføring av arbeidsoppgaver. Hvordan samarbeider du for eksempel med en robot? Hva gjør du hvis roboten har stoppet og ikke har fått gjort det den skal når du skal begynne på din del av jobben? Hvordan kan vi synliggjøre grensesnittene mellom mennesker, roboter og systemer og få til god samhandling mellom disse?

Prosessledelse og prosesstenking kan være et godt verktøy for å finne gode løsninger på disse problemstillingene. I DNB benytter vi kunnskap fra dette fagfeltet blant annet til å dokumentere automatiserte prosesser. Vi jobber nå med et prosjekt for å etablere nye måter å dokumentere automatiserte prosesser på som ivaretar ulike behov for informasjon i en og samme modell. Dokumentasjonen av manuelle og automatiserte prosesser samles i et helhetlig kvalitetssystem hvor vi synliggjør samhandlingen og grensesnittene mellom mennesker, roboter og systemer. På denne måten kan vi tilrettelegge dokumentasjon av prosessene på ulike detaljeringsnivå og for ulike brukere. En robotutvikler trenger for eksempel betydelig mer detaljert informasjon om prosessen enn en prosesseier som trenger et overordnet og helhetlig bilde av prosessen for å ivareta sine oppgaver og sitt ansvar. Medarbeidere som samarbeider med roboten i prosessen må forstå arbeidsdelingen og grensesnittene med roboten og har således et eget behov for dokumentasjon. Videre skal dokumentasjonen legge grunnlaget for at roboten gjennomfører prosessen uten feil, men også fungere som en arbeidsbeskrivelse for et menneske som ved behov må overta robotens oppgaver midlertidig. Alle disse ulike behovene forsøker vi å ivareta når vi modellerer og dokumenterer en automatisert prosess. Grunnlaget for å få til dette er tradisjonell prosesstankegang og modelleringsteknikk som anvendes på nye måter. Med kompetanse innen prosessledelse og prosessorientering som grunnlag bidrar vi til å finne nye løsninger for å strukturere samspill og arbeidsdeling mellom mennesker og roboter.  

NHHs kurs i prosessledelse og fagfeltet generelt er etter vårt syn spennende og svært relevant uansett hva du skal jobbe med fremover. Nytten av kompetanse innen prosessledelse og prosesstenking er stor i alt fra finans, rådgivning og IT, til samlebåndsproduksjon eller statlig forvaltning. Flere og flere bedrifter ser nytten av prosessorientering i en verden som utvikler seg raskere enn noen gang. For nyutdannete vil kompetanse innen dette fagfeltet gjøre deg svært attraktiv på din vei inn i arbeidslivet. Grunnleggende kompetanse innen prosessledelse danner også et godt utgangspunkt for å anvende tradisjonell prosesstenking på nye måter, slik vi har gjort det i DNB.

Tekst: Henriette Rieber og Bernt Edvin Jakobsen, masterkandidater fra NHH, nå tilsatt i DNB.

 

TILBAKE TIL BLOGGEN