Prosessledelse i Norge

4. desember 2017 12:38

Prosessledelse i Norge

To masterkandidater fra NHH har gjennomført en kvantitativ undersøkelse av norske virksomheters prosessmodenhet og av sammenhengen mellom motivasjon for å innføre prosessledelse, prosessmodenhet og effekter

Masteroppgave: Prosessledelse i Norge - en kvantitativ studie av organisasjoners prosessmodenhet og forholdet mellom motivasjon, prosessmodenhet og effekter

Forenklet handler prosessledelse om å forbedre en bedrifts ytelse ved å fokusere på bedriftens prosesser fra ende til ende. Prosessledelse er et populært konsept og mange organisasjoner gir uttrykk for å ha prosessfokus. Til tross for at det snakkes mye om prosessledelse er det ikke gjennomført kvantitative studier i Norge om hva som kjennetegner prosessmodne organisasjoner og hva som kreves for å lykkes.

Vi valgte å gjennomføre en kvantitativ masteroppgave om prosessledelse i Norge. Formålet var å undersøke prosessmodenheten til norske organisasjoner som gir uttrykk for å fokusere på arbeidsprosesser. Videre ønsket vi å vite hva som kjennetegner organisasjoner med høy prosessmodenhet og om høyere prosessmodenhet fører til økt effekt fra prosessarbeid.

Begrepet prosessmodenhet brukes for å beskrive i hvilken grad organisasjoner lykkes med prosessledelse. Modne organisasjoner oppnår styrte, forutsigbare og effektive prosesser, mens umodne organisasjoner beskrives som usystematiske i prosessarbeidet og funksjonelt inndelt. I vår studie har vi basert på teori utviklet en modell for å måle prosessmodenhet. Modellen består av fem suksessfaktorer som brukes for å beskrive hvor prosessmodne organisasjoner er. Ved å bryte suksessfaktorene ned i 22 påstander kunne vi ved hjelp av spørreskjema måle modenheten til et stort utvalg bedrifter.

159 organisasjoner deltok i studien. Studiens resultater viser at gjennomsnittlig prosessmodenhet for utvalget, på en skala fra 1-5, er 3,49. Dette er betydelig høyere enn tilsvarende internasjonale studier finner som gjennomsnitt.

Mange prosessorienterte bedrifter oppretter et prosess-senter og/eller et prosess-styre. Et prosess-senter har som oppgave å støtte ledelsen og prosesseierne med prosessarbeid. Her sitter eksperter som kan bistå organisasjonen med standardiserte metoder, verktøy og teknikker for forbedring av prosesser. I prosess-styre møtes bl.a. toppledelsen, prosesseiere og linjeledere for å diskutere og løse eventuelle konflikter. Vi finner i vår studie at etablering av prosess-senter og prosess-styre har en sterk positiv samvariasjon med prosessmodenhet.

Videre finner vi at organisasjoner med en metodisk tilnærming til prosessarbeid har en signifikant høyere modenhetsscore. Vi anser etablering av prosess-senter, prosess-styre og bruk av standardiserte metoder som et signal på at organisasjoner viser vilje og ønske om å lykkes med prosessledelse.

Av demografiske faktorer viser våre resultater at antall år har betydning for oppnådd modenhetsscore. Vi finner at bedrifter oppnår signifikant høyere modenhet etter fem års arbeid med prosessledelse. Videre finner vi ingen sammenheng mellom bedriftens størrelse og prosessmodenhet, verken målt etter antall ansatte eller omsetning.

Det siste forskningsspørsmålet i vår studie var om bedrifter med høy prosessmodenhet oppnår høyere effekter fra prosessarbeidet. Her var det også interessant å undersøke hvilken motivasjon organisasjonene hadde for prosessledelse. I spørreskjemaet vi sendte til studiens utvalg spurte vi om hva deres hovedmotivasjon for prosessledelse var. Svaralternativene var: kostnadsreduksjon, økt effektivitet, økt kvalitet, økt kundetilfredshet, sertifisering eller tilfredsstillelse av eksterne krav (ISO9000), økt omstillingsevne og økt kontroll og styring i organisasjonen. Vi finner at organisasjoner som oppgir at deres hovedmotivasjon er sertifisering eller tilfredsstillelse av eksterne krav oppnår signifikant lavere modenhet og effekt enn organisasjoner med annen hovedmotivasjon. Videre har kun et fåtall av disse organisasjoner etablert en standardisert metode for prosessforbedring, og enda færre har etablert prosess-senter og prosess-styre.

Det er viktig å presisere at etablering av prosess-styre og prosess-senter ikke automatisk fører til en mer prosessorientert organisasjon, eller at det er garantert å føre til positive effekter. Prosess-senter og prosess-styre, i tillegg til etablering av standardiserte metoder, er imidlertid sentrale forhold som organisasjoner sterkt bør vurdere hvis de ønsker å lykkes med prosessledelse.

Av Øivind Brennhovd og Erik Lindborg Flatebø

Veileder: Kjersti Berg Danilova

TILBAKE TIL BLOGGEN