Kvalitetssystem og opplæring  (Masteroppgave)

7. juli 2016 09:56

(oppdatert: 7. juli 2016 10:04)

Kvalitetssystem og opplæring  (Masteroppgave)

Hvordan brukes kvalitetssystemet i opplæring av lærlinger? Hvordan er kvalitetssystemets rolle i opplæringen relatert til prosessledelse i bedriften?

Av:  Steinar Salte

Masteroppgave gjennomført av Steinar Salte og Steffen Stensrud

Mange bedrifter investerer i initiativer som fremmer prosessledelse for å bli mer effektive og produktive (Harmon & Wolf, 2014). Investering i et kvalitetssystem er eksempel på et slikt initiativ. Formålet med kvalitetssystemet er å sørge for, og vise, at bedriften styrer sine prosesser. Basert på forskning er det grunnlag for å tro at kvalitetssystemer bidrar til bedre ytelse og kvalitet på det operative nivået i bedrifter, men det er lite som tyder på at det gir en helhetlig ledelse av prosesser (Iden, 2011).

Masterutredningen «Kvalitetssystem og opplæring» (Salte & Stensrud, 2015) ble skrevet våren 2015 med formål å belyse hvordan kvalitetssystemets rolle i opplæring er relatert til prosessledelse i en bedrift. Studien ble gjennomført som en kvalitativ casestudie med dybdeintervjuer av ansatte på ulike nivåer i en norsk produksjonsbedrift.

Funn fra analysen avdekket at lærlingene i bedriften kjente til kvalitetssystemet og flere benyttet det til å forklare sammenhengen de jobbet i. Instruktørens bruk av kvalitetssystemet hadde betydning for lærlingenes bruk, men flere valgte å henvende seg til kollegaer fremfor å bruke kvalitetssystemet ved spørsmål om arbeidsrutiner og -oppgaver. For andre nyansatte og ved jobbrotasjon ble kvalitetssystemet mer aktivt benyttet til egen opplæring.

Bruk av kvalitetssystemet i opplæringen bidro til at lærlingene fikk forståelse for prosessene i bedriften og således ble prosessbevisste. Prosessbevissthet i bedriften kan imidlertid ikke forklares av opplæring i kvalitetssystemet alene. Samspillet mellom kvalitetssystemet, andre IT-systemer (avvikssystemet, kjøreplan, etc.), bedriftskulturen og prosess- og kvalitetsfokus i teammøter var av betydning.

Gjennom masterutredningen fant vi ut at kvalitetssystemet kan ha betydning i opplæring av lærlinger og for bedriftens resultat. Opplæringen i kvalitetssystemet kan bidra til å skape forståelse for et helhetlig prosessfokus og fremheve viktigheten av sentrale verdier som å levere kvalitet. Samtidig kan det forenkle opplæringen ved at man selv kan lese seg opp på arbeidsflyten og rutiner. Bruk av kvalitetssystemet i opplæringen er ikke er nok i seg selv for at ansatte skal bli prosessbevisste. Det må være en del av en større helhet av IT-systemer og en bedriftskultur som er orientert mot å levere kvalitet for kunder ved at man arbeider sammen.

Veileder: Kjersti Berg Danilova

Kilder:

Harmon, P. (2010). The Scope and Evolution of Business Process Management. i J. v. Brocke & M. Rosemann (Red.), Handbook on Business Process Management 1 (s. 37-81). Berlin - Heidelberg: Springer Verlag.

 Iden, J. (2011). Fører investering i kvalitetssystem til prosessledelse? Magma, 1(1), 49-57.

 Tilbake til bloggen