hvilke suksessfaktorer mener norske prosesseiere er kritiske for å kunne lykkes i sin rolle (masteroppgave)

21. desember 2016 10:28

(oppdatert: 21. desember 2016 10:42)

hvilke suksessfaktorer mener norske prosesseiere er kritiske for å kunne lykkes i sin rolle (masteroppgave)

Som en oppfølging av den internasjonale forskningsstudien av kritiske suksessfaktorer for prosesseierskap tidligere omtalt her på bloggen ser to masterkandidater i sin masteroppgave på hvilke faktorer norske prosesseiere anser som mest kritiske

Masteroppgave: Prosesseierrollen : en studie av hvilke suksessfaktorer norske prosesseiere mener er kritiske for å kunne lykkes i sin rolle

Norsk økonomi står i dag ved et vendepunkt. Produktivitetsveksten i Norge har avtatt de siste ti årene, den økonomiske veksten har sakket av og arbeidsledigheten er økende. Økt internasjonal konkurranse, arbeidsinnvandring og teknologisk utvikling skaper behov for å finne nye måter å organisere arbeidet på. Endringene har ført til økende interesse for å forbedre organisatoriske prosesser for derigjennom å oppnå økt effektivitet, redusert ressursbruk og kostnadsbesparelser. Prosessledelse kan i denne forbindelse være et avgjørende virkemiddel for suksess. Tidligere forskning finner flere fordeler med å være prosessorientert. Likevel er det mange bedrifter som ikke klarer å hente ut gevinstene med prosessledelse, og mange har problemer med å få prosesseierrollen til å fungere optimalt. Videre foreligger det lite forskning på prosesseierrollen, spesielt i en norsk kontekst. Formålet med vår studie har derfor vært å komme frem til hvilke suksessfaktorer norske prosesseiere mener er kritiske for å kunne lykkes i sin rolle.

Vi har benyttet delphi-metoden og ett ekspertpanel bestående av 18 utøvende prosesseiere fra norske bedrifter. Ekspertene har bidratt gjennom tre ulike faser: idémyldring, reduksjon og rangering. Idémyldringsfasen resulterte i 61 suksessfaktorer, fordelt på ti ulike grupper. I reduksjonsfasen ble antall suksessfaktorer redusert til 12, og deretter ble suksessfaktorene rangert av ekspertene. Rangeringen resulterte i følgende seks kritiske suksessfaktorer:

1. Prosesseier må ha aktiv støtte og tillit fra ledelsen
2. Prosesseier må ha helhetsforståelse for prosessen
3. Ansvar og myndighet knyttet til en prosess må være beskrevet
4. Prosessmedarbeiderne må involveres i prosessutviklingen
5. Prosesseier må sørge for kontinuerlig evaluering og forbedring av prosessen
6. Prosessen må være dokumentert og prosessbeskrivelsen må være lett tilgjengelig

Vi finner at de seks kritiske suksessfaktorene som er valgt ut av ekspertene, samsvarer med det litteraturen beskriver som viktig for å lykkes i rollen som prosesseier. Det er avgjørende at ledelsen er motivert og støtter prosesseier, samtidig som prosessmedarbeiderne må involveres i forbedringen og utviklingen av prosessen. Prosesseier må ha et helhetlig perspektiv for å forstå egen prosess og sammenhengene mellom prosessene i organisasjonen. Videre må alle roller knyttet til forvaltningen av prosessen være beskrevet, og ansvar og myndighet må være avklart slik at prosesseier får ende-til-ende myndighet over prosessen. Det fremheves at prosesseier må sørge for stadig forbedring og videreutvikling av prosessen, og at prosessen må være beskrevet og godt dokumentert.

Ekspertenes innspill i de ulike fasene i studien tyder på at suksessfaktorer for prosesseierrollen kan være kontekstavhengige og spesifikke for den enkelte prosesseier og bedrift. Likevel fremstår de seks kritiske suksessfaktorene som generelle for å lykkes med prosesseierrollen. Suksessfaktorene utgjør forhold som må fungere på bedriftsnivå, og som er generiske uavhengig av bedrift og bransje. Ekspertene i studien påpeker imidlertid at det er flere faktorer som må være på plass samtidig for at gjennomføring av prosessledelse skal være mulig, og at flere av faktorene er avhengige av hverandre. Derfor er det også utfordrende å rangere faktorene i forhold til hverandre. Det er således flere enn de seks kritiske suksessfaktorene som er avgjørende for å lykkes med prosesseierrollen, men disse faktorene vil i stor grad være kontekstspesifikke og følgelig variere mellom bedrifter, prosesser og prosesseiere.

Av: Henriette Rieber og Andreas Ree

Veileder: Jon Iden

Denne masteroppgaven er en oppfølging av den internasjonale forskningsstudien av suksessfaktorer for prosesseiere

TILBAKE TIL BLOGGEN