Digitalisering av prosesser

11. oktober 2016 21:23

(oppdatert: 11. oktober 2016 21:27)

Digitalisering av prosesser

Hva er sammenhengen mellom prosess og digitalisering - og hvorfor er digital kompetanse viktig?

Digitalisering har i dagligtale flere betydninger. Fra den enkle betydningen ‘å omgjøre analoge data til digitale data’, til å bruke digital teknologi til å snu rundt på bedriftens forretningsmodell; hvordan bedriften skal tjene pengene sine. I svært mange sammenhenger forstår vi imidlertid digitalisering, som det å automatisere hele eller deler av en arbeidsprosess ved hjelp av digital teknologi.

Å benytte informasjonsteknologi til å gjøre prosesser mer effektive er ikke noe nytt. På 1980-tallet var det mange forskere som søkte å finne svaret på hvilke effekter innføring av IT gir for næringslivet. Mange av studiene var nedslående, og ledet frem til det berømte produktivitetsparadokset: «You can see the computer age everywhere but in the productivity statistic» (Robert Solow). Om forskerene hadde rett den gangen i at IT ikke førte til produktivitetsgevinster kan diskuteres, men funnene førte i alle fall til at man ble oppmerksom på at IT må utnyttes til å gjøre arbeidsprosessene bedre, ellers har IT liten effekt. Kun gjennom å bruke IT til å gjøre arbeidet på en ny måte utnytter vi teknologiens muligheter.

De første talspersonene for prosesstankegangen, slik som Michael Hammer og Thomas Davenport, var ganske tydelige når det gjelder sammenhengen mellom prosess og IT. Hammer skrev blant annet i sin berømte artikkel fra 1990: “We should reengineer our businesses: use the power of modern information technology to radically redesign our business processes in order to achieve dramatic improvements in their performance.". Og han fulgte opp noen år senere: “Without information technology, the process could not be reengineered.” Davenport var langt på vei enig: “By virtue of its power and popularity, no single business resource is better positioned than information technology to bring about radical improvements in business processes."

Når vi ser tilbake på tidlig 90-tallet og hvilke teknologier de tenkte på den gang, finner vi databaser, EDI (Electronic Data Interchange), epost, tele- og videokonferanse, arbeidsflytsystemer og systemer for beslutningsstøtte. Ikke rare greiene med dagens øyne.

Mye har skjedd siden. Først kom de store virksomhetsomfattede systemene, slik som ERP – Enterprise Resorce Planning, CRM – Customer Relationship management, og Supply Chain Management. Felles for disse systemene er et uttalt prosessperspektiv. Formålet med dem var blant annet å intergrere prosesser og databehandling på tvers av organisatoriske grenser; systemene skulle understøtte tverrgående prosesser og sikre at bedriftens data var tilgjengelige for alle uansett tilhørighet. Mange bedrifter fikk forbedret prosessene sine på denne måten, men mange opplevde systemene som en tvangstrøye. Det var nødvendig å tilpasse organisasjonens prosesser til systemet, ikke omvendt. Eller «Putting the enterprise into the enterprise system», som Davenport formulerte det.

Hvilke teknologier er aktuelle i dag? I dag snakker vi ikke så mye om IT, men om digital teknologi. Aktuelle digitale teknologier som kan brukes i forbindelse med prosessforbedring er bredbånd/Internett/www, smarttelefoner, nettbrett, interaktive tavler, tingenes Internett, programmerbare roboter, app’er, sosiale medier, skyløsninger, og 3D printing, for å nevne noen.

Eksempler på bruk er mange. Flyselskapene har for eksempel forlatt trykte flybilletter og ombordstigningskort til fordel for internettbestilling og smarttelefoner med QR kode. Vi går ikke lenger i banken når vi skal betale en regning, vi gjør det i nettbanken, enten vi finner den på PC’en, nettbrettet eller mobilen. Vi fyller ikke ut reiseutgiftene på en ferdigtrykket blankett, vi bruker en app på mobilen og vi tar bilder av kvitteringene underveis. På universiteter og høyskoler er papireksamen snart historie. Studentene vil skrive sine besvarelser på en datamaskin, og videre saksgang og sensurarbeid foregår elektronisk.

I Norge er vi nå i en situasjon der mer og mer av samfunnslivet digitaliseres. Digital teknologi gjennomsyrer mer og mer av det vi gjør, og økende bruk av elektroniske tjenester forandrer økonomien på en grunnleggende måte (Digital agenda for Norge, 2016). Både privat og offentlig sektor er i gang med omfattende digitaliseringstiltak. Produktivitetskommisjonen (www.produktivitetskommisjonen.no) peker i sin første rapport på digitalisering som et sentralt virkemiddel for å fremme norsk konkurransekraft. Kommisjonen er også opptatt av at manglende kompetanse på dette feltet i dag er en vesentlig barriere for å kunne realisere mulighetene ved digital teknologi.

Utbredelsen av digital teknologi har stor påvirkning på alle næringer og skaper nye muligheter, blant annet ved å effektivisere delvis manuelle arbeidsprosesser. Effektiv bruk av digital teknologi skjer likevel ikke av seg selv. Vi er avhengig av kompetent arbeidskraft som både ser muligheter og evner å benytte seg av disse. Det å vokse opp med digitale teknologier er ikke det samme som å ha den digitale kompetansen som er nødvendig for å fungere optimalt i arbeidslivet og å bidra til utviklingen av et digitalt samfunn. Kommende økonomer må selvfølgelig kjenne til den digitale teknologiens grunnleggende egenskaper, men like viktig er det at de lærer hvordan teknologien kan utnyttes til næringslivets og samfunnets beste.

Ved NHH opplever vi i dag at studentene etterlyser et større undervisningstilbud knyttet til digitalisering. Studentene vil vite mer om hva digitalisering betyr, og hva har det å si for næringslivet. Studentene ser at næringslivet har behov for og etterspør siviløkonomer med digital kompetanse. Dette er en gledelig utvikling. I tiden etter årtusenskiftet var det motsatt, studentene ved NHH, som ved tilsvarende studier nasjonalt og internasjonalt, valgte bort alt som ‘smakte av’ IT. Med den konsekvens at tilbudet på dette området ble vesentlig redusert.

På NHH planlegger vi et kurs på masternivå om digitalisering. Vi med dette bidra til møte samfunnets behov og studentenes etterspørsel. NHH skal bidra i utviklingen på dette samfunnsviktige området.

Av professor Jon Iden

TILBAKE TIL BLOGGEN