Lønnsforhandlingene 2019

Av Sylvi Larsen

6. september 2019 12:36

Lønnsforhandlingene 2019

Partene i lokale lønnsforhandlinger på NHH har nå gjennomført forberedende møter. Innsats og resultater de siste 12 måneder legges til grunn ved de individuelle vurderingene. Prinsippene for lønnsfastsettelse og kriterier for lønnsopprykk finner du i NHHs lønnspolitikk.

Prorektor Gunnar E. Christensen leder lønnsforhandlingsutvalget ved NHH.
Prorektor Gunnar E. Christensen leder lønnsforhandlingsutvalget ved NHH.

penger_2019_848_267.jpg

NHHs lønnspolitikk (revidert 2019)

2019 er et såkalt mellomoppgjør. Potten er vesentlig mindre i år enn i fjor, og dette påvirker handlingsrommet for å belønne individuelle prestasjoner.

Ansatte som har fått lønnsopprykk i 2019 i forbindelse med lønnsvurdering innenfor de første 12 måneder etter ansettelse, lønnsforhandlinger på særskilte grunnlag eller professoropprykk, vil ikke bli vurdert på individuelt grunnlag i årets lokale lønnsforhandlinger.

Lokale føringer og prioriteringer

Lønnsforhandlingsutvalget 2019

Utvalget består av representanter for de ansatte og for arbeidsgiver.

For ansatte
Sigrid Lise Nonås, Sissel Jensen (Forskerforbundet)
Astri Kamsvåg, James Hosea (T/A-ansatte Forskerforbundet)
Mildrid Økland (Utdanningsforbundet)
Anette Undheim, Roger Bivand, Arild Schanke (Akademikerne)
Lone Haugsvær, Peter Hammer (Parat)
Maj-Brit Iden, Brigt Ove Teigen Vaage (NTL)

For arbeidsgiver
Gunnar E. Christensen (leder)
Elise Kongsvik (HR)
Tove Gjesdahl (HR)
Sylvi Larsen (HR)

Ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger skal gis en helhetlig vurdering basert på:

Gode resultater innenfor forskning, undervisning og formidling. I tillegg vil faglig engasjement som bidrar til fagmiljøets og NHHs beste vektlegges.

Ansatte i tekniske/administrative stillinger skal gis en helhetlig vurdering basert på:

  • Kvalitet på arbeidet, herunder innsats, resultater og effektivitet.
  • Tar initiativ til og/eller bidrar til utvikling og effektivisering av arbeidsoppgaver og prosesser.
  • Tar selvstendig initiativ til utviklingsarbeid innenfor eget ansvarsområde
  • Har gjennomført relevant kompetanseutvikling

Ved vurdering av stillingskode for ansatte i tekniske- / administrative stillinger, skal også dokumentet Veiledende beskrivelse av stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav legges til grunn.

I tillegg skal pkt. 2.2.1. "Kriterier som gjelder for alle" vektlegges.

For ansatte med lederoppgaver skal også pkt. 2.2.4. i NHHs lønnspolitikk, vektlegges.

Sentrale føringer / prioriteringer

I de nye Hovedtariffavtalene er "prinsippet om likelønn mellom kjønnene" og prinsippet om "lik lønn for samme arbeid", videreført. Arbeidstakere som har permisjon med lønn omfattes av forhandlingene. Det gjør også arbeidstakere som før virkningstidspunktene, se nedenfor, har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon uten lønn, jf. arbeidsmiljøloven § 12-5, eller omsorgspermisjon uten lønn, jf. fellesbestemmelsene § 20 nr. 7.

Hovedtariffavtaler og økonomisk ramme

Det er etablert to hovedtariffavtaler for ansatte i Staten. Én for medlemmer av hovedsammenslutningen Akademikerne og én for medlemmer av LO Stat, UNIO og YS Stat. Ved årets lokale oppgjør vil NHH gjennomføre separate lønnsforhandlinger for disse to grupperingene. 

Fagforeningene informerer medlemmene sine om frister for å fremme krav om lønnsopprykk.

LO STAT, UNIO, YS STAT, UORGANISERTE

Denne gruppen omfatter medlemmer av Forskerforbundet, Utdanningsforbundet, Bibliotekarforbundet (UNIO), Parat (YS-Stat) og NTL (LO-stat).

Ved de sentrale forhandlingene pr. 1. mai 2019 var partene enige om å gi deler av lønnsrammen som generelle tillegg på lønnstrinntabellen med 1,35% for lønnstrinn 19–46, 1,55% for lønnstrinn 47-66 og 1,35% for lønnstrinn 64-101.

Videre var partene enige om at det skal føres lokale forhandlinger innenfor en samlet økonomisk ramme på 1,24% av beregnet lønnsmasse. Arbeidsgiver vil ikke legge til ytterligere midler.

Virkningsdato er 1.7.2019.

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2018 - 30. april 2020 for LO Stat, Unio og YS Stat

Akademikerne

Ved de sentrale forhandlingene pr. 1. mai 2019 var partene enige om at det skal føres lokale forhandlinger innenfor en samlet økonomisk ramme på 2,15% av beregnet lønnsmasse.

Arbeidsgiver vil ikke legge til ytterligere midler.

Virkningsdato er 1.5.2019

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2019 - 30. april 2020 for Akademikerne

Sluttføring og kunngjøring

Lønnsforhandlingene skal være gjennomført innen 31. oktober 2019. Lønnsopprykk vil bli effektuert på lønnen for desember med etterbetaling fra virkningsdato.

Partene er enige om at det er den enkelte leder som har ansvaret for å informere sine medarbeidere om de individuelle forhandlingsresultatene. NHH sender ikke lenger ut brev til ansatte som får endret lønnen sin. 

Arbeidsgiver vil gi en generell orientering om lønnsforhandlingene på Paraplyen når forhandlingene er sluttført.

KONTAKT

Sylvi Larsen, sekretær for lønnsforhandlingsutvalget

Les artikkel om NHHs nye lønnspolitikk (Paraplyen juni 2019):

Ny lønnspolitikk

Samarbeidsutvalget vedtok i forrige uke ny lønnspolitikk for NHH. Endringene i forhold til dagens lønnspolitikk er små, både når det gjelder prinsippene for lønnsfastsettelse og kriteriene for opprykk. Den nye lønnspolitikken gjelder fra 1. juli 2019.

Flere interne nyheter