Årsrapporten er klar

Av Astri Kamsvåg

27. mars 2019 08:33

(oppdatert: 27. mars 2019 08:35)

Årsrapporten er klar

NHHs årsrapport for 2018-2019 ble levert til Kunnskapsdepartementet 15. mars, tradisjonen tro. Papirversjonen av årsrapporten kommer om kort tid, og engelsk versjon blir klar i løpet av våren.

Last ned årsrapport 2018-2019

Årsrapport_2018-2018_630.jpg

Første del av årsrapporten er Styrets beretning. Dette skriver styret om rehabiliteringsprosjektet og økonomi, og om prioriteringer 2019 og videre fremover:

Rehabiliteringsprosjekt og økonomi

"I 2018 besluttet myndighetene at rehabiliteringen av NHHs eldste bygningsmasse vil bli gjennomført som kurantprosjekt i 2019 og 2020 i henhold til oppsatte planer. Det ble gitt tilslutning til at NHH kan gi Statsbygg i oppdrag å gjennomføre rehabiliteringen, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har godkjent styringsrammen for prosjektet. Basert på endelig kostnadsestimat og husleienivå er det oppnådd enighet mellom NHH og Statsbygg om husleieavtale og forvaltningsoverføring.

Rehabiliteringsprosjektet er nå gått over i prosjekterings- og gjennomføringsfasen. Prosjektet vektlegger samhandling, arealeffektivisering og moderne undervisningsformer. I byggeperioden vil berørte ansatte og studenter, samt berørt undervisning, ha midlertidig lokalisering i Merinobygget. Det er lagt betydelig vekt på god informasjon og brukerinvolvering i alle faser av prosjektet, herunder flytteprosessen i forbindelse med midlertidig innkvartering.

NHHs økonomi er tilfredsstillende og planlagte aktiviteter er i hovedsak gjennomført i henhold til budsjett. Avsetningsnivået har økt. Med tanke på den forestående rehabiliteringen av NHHs hovedbygg, har det vært prioritert å bygge opp reserver for å kunne finansiere ekstraordinære kostnader til brukerutstyr, møbler m.m. ved innflytting i nye lokaler. I budsjettet for 2019 er en betydelig andel av avsetningene disponert. Det samme vil være tilfelle i 2020. Rehabiliteringsprosjektet har derfor krevd streng kostnadskontroll i økonomistyringen gjennom året. Dette bidrar til at NHHs aktivitetsnivå og prioriteringer er finansielt opprettholdbare."

Anita Jensen ved Forskningsadministrativ avdeling koordinerer arbeidet med årsrapporten.
Anita Jensen ved Forskningsadministrativ avdeling koordinerer arbeidet med årsrapporten.

Prioriteringer 2019 og videre fremover

"Prioriteringene for aktiviteten i 2019 og videre fremover følger av NHHs strategi 2018-2021, og særlig oppmerksomhet rettes mot de over nevnte spesifiserte satsingsområdene (som er konsistente med NHHs utviklingsavtale med KD).

Sentrale aktiviteter på disse områdene inkluderer blant annet vurderinger og tilpasninger i strukturen på NHHs masterprogram, handlingsplan for pedagogikk, søknadsarbeid inn mot større, langsiktige forskningsprosjekter (med vekt på SFI’er (Sentre for forskningsdrevet innovasjon)), utvikling av mer formaliserte partnerskapsprogram med næringslivet, arbeid med internasjonal AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business)-akkreditering, vedtak av ny NHH språkpolitikk og gjennomføring av omdømmeundersøkelse." 

Flere interne nyheter