ARK: Nå er det opp til lederne

Av Astri Kamsvåg

23. mai 2019 09:24

ARK: Nå er det opp til lederne

Alle institutter, avdelinger og seksjoner – skal nå ha utarbeidet tiltak for å bevare det vi synes er bra og tiltak for å forbedre det vi ønsker å endre i enheten vår. ARK-prosjektet går nå inn i den viktigste fasen, nemlig implementeringen av tiltak.

Instituttleder Jarle Møen ved Institutt for foretaksøkonomi er godt fornøyd med prosessen så langt.
Instituttleder Jarle Møen ved Institutt for foretaksøkonomi er godt fornøyd med prosessen så langt.

Gjennomføringen av ARK-undersøkelsen er delt inn i fem faser:

1.            forberedelse og forankring
2.            kartlegging
3.            utvikling av tiltak
4.            implementering av tiltak
5.            evaluering

Målet med arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen er å gjøre enda mer av det som er bra, og justere kursen der det trengs.

NHH skal undersøke arbeidsmiljøet annen hvert år fremover som del av en kontinuerlig prosess for å utvikle gode arbeidsprosesser og sunt samspill mellom ansatte og leder.

Ledernes rolle

NHH skal følge opp at tiltakene blir gjennomført ved å spørre etter resultatene gjennom de ordinære lederlinjene. Alle ledere har ansvar for å følge opp at tiltakene enheten har definert, blir implementert. Det er instituttledere, avdelingsledere og seksjonsledere som skal drive prosessen framover. Dette arbeidet er en kontinuerlig prosess.

vedtatt av instituttstyret

- Vi er godt fornøyde med prosessen så langt, sier Jarle Møen, leder ved Institutt for foretaksøkonomi. Han forteller at instituttet hadde en svarprosent på hele 89 prosent. Dette er 5 prosent over gjennomsnittet for NHH samlet og 22 prosent over snittet i universitets- og høyskolesektoren.

Jarle forklarer: - I desember, på et seminar i etterkant av undersøkelsen, arbeidet alle ansatte ved instituttet i grupper med å foreslå tiltak. I gruppearbeidet var det mange som tok opp betydningen av å videreføre en kultur som fremmer et balansert mål der forskning, undervisning, formidling og administrasjon verdsettes som likeverdige aktiviteter. Instituttet er avhengig av å ha ansatte som leverer fremragende innsats på alle disse dimensjonene. Det er ikke tvil om at vi kommer til å videreføre instituttets politikk med å synliggjøre fremragende innsats innen alle disse fire områdene. Tiltaksplanen er nå vedtatt av instituttstyret.

Tiltakene

Gode tiltak er realistiske, gjennomførbare, konkrete, viktige og innenfor de rammene enheten har til rådighet.

Det er stor variasjon i tiltakene som instituttene, avdelingene og seksjonene på NHH har bestemt seg for. Noen har begynt med morgenkaffe en fast dag i uken, noen har innført fredagskos, og noen har bestemt seg for å ha temamøter to ganger i semesteret for å bedre det sosiale fellesskapet. Andre skal utarbeide service-erklæringer for å avstemme forventninger med brukerne. Atter andre skal ha klarere mål for arbeidsoppgavene ved å bruke stillingsbeskrivelsen som et levende dokument som diskuteres i medarbeidersamtalen. Noen skal klargjøre eierskap for oppgaver og ha lengre planleggingshorisont.

Et av instituttene har definert en rekke tiltak som skal integrere doktorgradsstudentene bedre og gi dem tettere oppfølging, og tiltak for at ansatte på instituttet skal kjenne til hvilken ekspertise og prosjekter som eksisterer på instituttet.

Styret får en orientering av status på møtet i juni.

ARK: Nå begynner arbeidet

De overordnede resultatene av arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK som 343 ansatte ble invitert til å delta i, foreligger nå. 288 personer deltok i undesøkelsen, og dette gir en svarprosent på hele 84. Dette er langt bedre enn snittet i sektoren.

Hugs arbeidsmiljøundersøkinga

Hugs å delta på arbeids- og miljøundersøkinga (ARK) som vi er i gong med på NHH i desse dagar. Du kan delta til og med måndag 5. november. Til no har 136 tilsette - 39,9 prosent - delteke i undersøkinga.

Inviterer alle tilsette til arbeidsmiljøundersøking

Denne hausten skal NHH gjennomføra ei arbeidsmiljøundersøking. Alle tilsette vert oppmoda om å delta.

Flere interne nyheter